Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1257/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2016-03-03

Sygn. akt: I C 1257/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Tyrakowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Skibińska

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Jarocinie na rozprawie

sprawy z powództwa

(...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.

przeciwko K. L.

o zapłatę

oddala powództwo

SSR Magdalena Tyrakowska

Sygn. akt I C 1257/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 18.11.2015r. powód (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (...) (...)we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. L. kwoty 11862,39 wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podniósł, że pozwany i wierzyciel pierwotny tj. (...) Bank S.A. zawarli w dniu 28.02.2007r. umowę bankową o numerze (...), na podstawie której pozwany otrzymał określoną w umowie kwotę pieniężną, jednocześnie zobowiązał się do jej zwrotu na warunkach precyzyjnie określonych w tejże umowie. Pozwany nie uregulował swojego zadłużenia, wobec czego kwota należności głównej stała się wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie. W dniu 30.08.2012r. (...) Bank S.A. zawarł z powodem umowę przelewu wierzytelności. Pozwany do dnia wniesienia pozwu nie uregulował swojego zadłużenia wynikającego z dokumentów finansowych, czego dowód stanowi wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej z dnia 17.11.2015r., na którą składają się kwota 4523,50zł tytułem należności głównej oraz kwota 7338,89zł tytułem skapitalizowanych odsetek. Powód wzywał pozwanego do zapłaty, jednakże bezskutecznie (k.2-4).

Pozwany na rozprawie dnia 03.03.2016r. podniósł zarzut przedawnienia, nie kwstionował faktu zawracia umowy (k.24).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (...) (...)we W. na podstawie umowy cesji z dnia 30.08.2012r. przejął od (...) Bank S.A. z siedzibą w W. prawa do wierzytelności wobec pozwanego K. L. z tytułu umowy pożyczki o nr (...).

(dowód: duplikat umowy cesji z dnia 30.08.2012r. wraz z wyciągiem z załącznika

k.9-12)

Powód wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty.

(dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 14.10.2015r. k.13-14)

Zadłużenie pozwanego wynosi 11862,39zł, na którą to kwotę składają się kwota 4523,50zł tytułem należności głównej oraz kwota 7338,89zł tytułem skapitalizowanych odsetek.

(dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji

analitycznej z dnia 17.11.2015r. k.8)

Sąd zważył, co następuje:

Ustalenia faktyczne wskazują, iż pozwanego i wierzyciela pierwotnego łączyła umowa pożyczki. Stosownie do treści art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący pożyczkę zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Powód na podstawie umowy cesji, nabył od wierzyciela pierwotnego (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wierzytelność powstałą w stosunku do pozwanego z tytułu umowy pożyczki o nr (...).

Stosownie do treści art.117§1k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W myśl §2, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Z uwagi na fakt, że dochodzone roszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata (art.118 k.c.).

Jak wynika z przedłożonych dokumentów umowa pożyczki o nr (...) została zawarta w dniu 28.02.2007r., według oświadczenia pozwanego została zawarta na okres 2 lat. W tej sytuacji roszczenie było przedawnione już w marcu 2009r. Powód nie wykazał, by przedmiotowe roszczenie stawało się wymagalne w innej dacie, niż wynikającej z zawartej umowy. Powód nie wykazał również, by zaszły okoliczności powodujące przerwanie względnie zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

Z chwilą przedawnienia roszczenia głównego nastąpiło również przedawnienie roszczenia o odsetki (por. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26 stycznia 2005r. III CZP 42/04, publ. OSNC 2005/9/149).

Mając powyższe na uwadze, wobec przedawnienia dochodzonego roszczenia, na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji wyroku.

/-/ M. Tyrakowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Jóźwiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyrakowska
Data wytworzenia informacji: