Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 524/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-09-14

Sygn. akt II Cz 524/15

POSTANOWIENIE

K., dnia14 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Henryk Haak

Sędziowie: S.S.O. Paweł Szwedowski –spr.

S.S.O. Marian Raszewski

po rozpoznaniu w dniu14 września 2015 r. w K.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. M. i W. M.

o wyłączenie sędziów Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Pleszewie

w przedmiocie zażalenia M. M. i W. M.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt VI Co 674/14

postanawia:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 524/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 1 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił wniosek M. M.i W. M.o wyłączenie sędziów E. J. I. K.i K. M.od prowadzenia sprawy egzekucji z nieruchomości zarejestrowanej pod sygn. akt I Co 40/15.

W uzasadnieniu wskazano, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki
ani wyłączenia sędziego z mocy ustawy, ani na wniosek. Podkreślono także, że każdy
z sędziów złożył oświadczenie, iż z Komornikiem Sądowym P. T. nie łączy ich stosunek osobisty w rozumieniu art. 49 k.p.c. Sąd Rejonowy wskazał nadto, że dłużnicy nie wskazali żadnych konkretnych okoliczności na potwierdzenie wniosku o wyłączenie sędziów, poprzestając jedynie na ogólnikowych stwierdzeniach. Z tych przyczyn Sąd
I instancji ocenił podniesione przez wnioskodawców okoliczności jako jedynie
ich subiektywną i osobistą ocenę oraz, że zarzut braku bezstronności nie został przez nich
w żaden sposób uprawdopodobniony.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wnieśli M. M. i W. M., zaskarżając je w całości i domagając się uwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziów.

W uzasadnieniu podniesiono, że Sąd Rejonowy pominął meritum zgłoszonego wniosku a w ocenie skarżących rozmowa Sędziego Sądu Rejonowego w Pleszewie K. M. z Komornikiem Sądowym po odwołanej licytacji nie wyglądała jak rozmowa osób, które znają się jedynie służbowo.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak zasadnie wskazał Sąd I instancji art. 49 k.p.c. przewiduje możliwość wyłączenia sędziego, między innymi na wniosek strony, jedynie w przypadku gdy istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

W ocenie Sądu Okręgowego z przytoczonej przez wnioskodawców argumentacji
nie sposób wywnioskować okoliczności uzasadniających przyjęcie, że spełnione zostały przesłanki z art. 49 k.p.c.

Analizując zastrzeżenia wystosowane wobec Sędziego Sądu Rejonowego w Pleszewie K. M. podkreślić należy, że skarżący poza faktem przeprowadzenia przez sędziego rozmowy z Komornikiem Sądowym po odwołanej licytacji nie wskazali żadnych okoliczności mogących choćby uprawdopodobnić zaistnienie przesłanek wskazanych w art. 49 k.p.c. Podkreślenia wymaga, że sam fakt odbycia rozmowy nie mieści się w katalogu okoliczności skutkujących wyłączeniem sędziego od rozpoznania konkretnej sprawy.
W konsekwencji, w obliczu braku jakichkolwiek informacji dotyczących przebiegu i treści rozmowy, okoliczności podnoszone przez skarżących należy zakwalifikować nie jako brak obiektywizmu ze strony sędziego a subiektywne przekonanie wnioskodawców o braku obiektywizmu, którego w istocie nie można przypisać sędziemu, co nie jest wystarczającą przesłanką do wyłączenia sędziego albowiem nie mieści się w zakresie przesłanek z art. 49 k.p.c. Wskazać przy tym należy, że to wnioskodawcy powinni wykazać realność zgłaszanych zarzutów, popierając je konkretnymi sytuacjami.

Subiektywne przekonanie dłużników o „zaniżaniu wycen” przez Komornika Sądowego oraz zarzuty dotyczące „masowego oddalania wniosków” skarżących w istocie stanowią zarzuty natury procesowej. Nie są one podstawą do wyłączenia sędziego a powinny być zwalczone przy pomocy środków odwoławczych.

Zauważenia także wymaga, że skarżący złożyli wniosek o wyłączenie sędziów E. J. I. K.i K. M., przy czym ani w treści wniosku, ani w zażaleniu nie wskazano jakichkolwiek konkretnych zarzutów dotyczących sędziów E. J. i I. K.. W tych okolicznościach wskazać należy,
że stosownie do jednolitego stanowiska judykatury i doktryny tylko konkretne zarzuty wobec konkretnych osób mogą być rozpoznawane jako wniosek o wyłączenie sędziego. Przepisy prawa nie przewidują bowiem wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu,
czy też wydziału (por. np. postanowienie SA w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2009 r. wydane
w sprawie sygn. akt I ACz 674/09, publ. POSAG 2009/1/59).

Mając na uwadze powyższe argumenty Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu
I instancji, że przytoczone przez skarżących okoliczności nie mogą budzić wątpliwości co
do bezstronności wskazanych we wniosku sędziów i nie uzasadniają ich wyłączenia. Stąd
na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak,  Paweł Szwedowski –spr. ,  Marian Raszewski
Data wytworzenia informacji: