Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 219/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzesku z 2017-10-05

Sygn. akt: I C 219/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

Protokolant:

Paulina Wąs

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Brzesku

na rozprawie

sprawy z powództwa W. F.

przeciwko B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy obejmujący nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział V Grodzki dnia 17 stycznia 2002r. sygn. V Nc 19/02, opatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Brzesku Wydział I Cywilny dnia 30 czerwca 2016r. sygn. akt I Co 233/16 – w całości;

II.  zasądza od strony pozwanej B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. na rzecz powódki W. F. kwotę 699,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

SR Agata Gawłowska – Sobusiak

Sygn. akt I C 219/17

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 5 października 2017 r.

Powódka W. F. domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział V Grodzki dnia 17 stycznia 2002r. sygn. V Nc 19/02, opatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Brzesku Wydział I Cywilny dnia 30 czerwca 2016r. sygn. akt I Co 233/16 – w całości. Nadto powódka wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że wierzytelność objęta wyżej wymienionym tytułem wykonawczym uległa przedawnieniu. Wobec powyższego powódka domaga się pozbawienia wykonalności tego tytułu wykonawczego na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 kpc w zw. z art. 117 kc, art. 118 kc i art. 125 § 1 kc.

Strona pozwana B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. w odpowiedzi na pozew uznała żądanie pozwu i wniosła nieobciążanie strony pozwanej kosztami procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny przy uwzględnieniu okoliczności niespornych:

Powódka dnia 10 maja 1999 r zakupiła opony samochodowe, przy czym na uiszczenie ceny zaciągnęła kredyt w (...) Bank (...) S.A. za pośrednictwem firmy (...) S.A..

Ponieważ powódka nie wywiązywała się ze spłat, wierzytelność wynikające z umowy kredytowej stała się wymagalna.

Nadto wierzytelność tą nabyła firma (...) S.A., która złożyła pozew przeciwko powódce.

Tut. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym dnia 17 stycznia 2002 r sygn. akt V Nc 19/02, w którym nakazał powódce, aby zapłaciła na rzecz firmy (...) S.A. kwotę 3 093, 63 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Powódce doręczono nakaz zapłaty, ale nie złożyła od niego sprzeciwu, a jedynie przesłała do tut. Sądu pismo z dnia 8 lutego 2002 r informujące, że chce spłacić zadłużenia.

Dowód:

- akt tut. Sądu sygn. V Nc 19/02 a w szczególności z zalegającego w nich: umowa kredytu, pozew, nakaz zapłaty, pismo powódki,

- przesłuchanie powódki – k. 60-61.

Wierzytelność wynikającą z wymienionego tytułu wykonawczego na podstawie umowy przelewu z dnia 9 czerwca 2006 r nabyła strona pozwana.

Strona pozwana wystąpiła z wnioskiem o opatrzenie nakazu zapłaty klauzulą wykonalności na swoją rzecz dopiero w 2016 r.

Tut. Sąd postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 r sygn. akt I Co 233/16 opatrzył nakaz zapłaty klauzulą wykonalności na rzecz strony pozwanej.

Dowód:

- akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. P. G. sygn. Km 1224/16, a w szczególności z zalegających w nich tytuł wykonawczy.

Następnie w dniu 8 września 2016 r strona pozwana złożyła wniosek egzekucyjny w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. P. G., załączając opisany tytuł wykonawczy – sygn. akt Km 1224/16.

W dniu 19 września 2016 r doręczono powódce zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W odpowiedzi powódka podniosła zarzut przedawniania wierzytelności objętej nakazem zapłaty – tytułem wykonawczym.

Komornik poinformował powódkę, że nie jest uprawniony do badania tytułu wykonawczego i że oczekuje na przedłożenie orzeczenia sądowego w tym zakresie.

Dowód:

- akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. P. G. sygn. Km 1224/16, a w szczególności z zalegające w nich: zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, korespondencja powódki oraz Komornika,

- przesłuchanie powódki – k. 60-61.

Strona pozwana mimo uznania powództwa nie cofnęła wniosku egzekucyjnego, nie wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Strona pozwana złożyła tylko wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Strona pozwana nie zwróciła powódce tytułu wykonawczego.

Dowód:

- pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. P. G. z dnia 18 września 2017 t – k. 51,

- postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. P. G. z dnia 28 czerwca 2017 r – k. 59,

- przesłuchanie powódki – k. 60-61.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz przesłuchania powódki. Jak była mowa powyżej stan faktyczny przedmiotowej sprawy był w zasadzie bezsporny. Moc dowodowa wymienionych dokumentów nie była kwestionowana, zaś zaznania powódki znajdowały potwierdzenie w tym dokumentach Sąd dał im wiarę.

Sąd zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie powódka W. F. domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział V Grodzki dnia 17 stycznia 2002r. sygn. V Nc 19/02, opatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Brzesku Wydział I Cywilny dnia 30 czerwca 2016r. sygn. akt I Co 233/16 – w całości. Powódka podniosła, że na podstawie tego tytułu wykonawczego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w T. P. G. prowadzi postępowanie egzekucyjne pod sygn. Km 1224/16.

Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego służy merytorycznej obronie dłużnika przed egzekucją prowadzoną zgodnie z przepisami postępowania egzekucyjnego jako konsekwencja zasady, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Powództwo to podlega rozpoznaniu w procesie, a wyrok uwzględniający powództwo stanowi podstawę do skutecznego żądania umorzenia postępowania egzekucyjnego. Legitymowanym do wniesienia tego powództwa jest przede wszystkim dłużnik.

Podstawy powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego zostały uregulowane w art. 840 § 1 kpc. Zarzuty przeciwko tytułowi wykonawczemu oparte na tych podstawach, jakie powód może podnieść, zależą od rodzaju tytułu egzekucyjnego, któremu nadano klauzulę wykonalności.

Jeżeli tytuł wykonawczy korzysta z powagi rzeczy osądzonej (tytułem wykonawczym jest prawomocne orzeczenie sądu - nakaz zapłaty), podstawą powództwa może być zdarzenie, które nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego albo po zamknięciu rozprawy, po której wydano tytuł egzekucyjny, na skutek którego zobowiązanie objęte tytułem wygasło, czyli oparte na podstawie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Są to wszelkie zdarzenia wywołujące taki skutek na gruncie prawa cywilnego materialnego (np. spełnienie świadczenia, potrącenie, odnowienie, przyjęcie innego świadczenia przez wierzyciela w zamian za objęte tytułem, niemożność świadczenia, zwolnienie z długu). Ponadto są to wszelkie zdarzenia wywołujące na gruncie prawa cywilnego taki skutek, że zobowiązanie objęte tytułem nie może być egzekwowane (np. przedawnienie , odroczenie terminu spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty). W przypadku tytułów pochodzących od sądu lub referendarza sądowego podstawą powództwa może być również zarzut spełnienia świadczenia przed zamknięciem rozprawy, jeżeli zarzut ten zgłoszony przed zamknięciem rozprawy nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie, jak też zarzut spełnienia świadczenia przed powstaniem tytułu egzekucyjnego, gdy rozpoznanie sprawy nastąpiło na posiedzeniu niejawnym (por.: Andrzej Adamczuk „Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego…).

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, powódka podniosła, że wierzytelność objęta tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział V Grodzki dnia 17 stycznia 2002r. sygn. V Nc 19/02, opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Brzesku Wydział I Cywilny dnia 30 czerwca 2016r. sygn. akt I Co 233/16, uległa przedawnieniu.

Art. 125 § 1 kc wprowadza 10-letni termin przedawnienia wszelkich roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu (także nakazem zapłaty). Dotyczy to zarówno roszczeń podlegających krótszym terminom przedawnienia, jak i roszczeń ograniczonych terminami zawitymi. Nie dotyczy to jedynie stwierdzonych w powyższy sposób roszczeń o świadczenia okresowe należne w przyszłości, które podlegają właściwemu im przedawnieniu trzyletniemu.

Skoro opisany nakaz zapłaty stał się prawomocny dnia 12 lutego 2002 r, to wszelkie wierzytelności wynikające z tego nakazu uległy przedawnieniu z dniem 12 lutego 2012 r. Zatem wierzytelności te uległy przedawnieniu długo przed złożeniem wniosku o nadanie opisanemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności na rzecz strony pozwanej. Strona pozwana nie wykazała, aby bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu lub zawieszeniu. Z resztą strona pozwana uznała powództwo.

W tym stanie rzeczy na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencjo.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 98 kpc. Sąd uznał, że powódka wygrała proces w całości i należy się jej zwrot poniesionych kosztów w całości, a to opłaty sądowej od pozwu w kwocie 699, 00 zł .

Co prawda zgodnie z art. 101 kpc zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Przepisu tego nie można było zastosować w przedmiotowej sprawie.

Wymieniony przepis statuuje zasadę zawinienia będącą wyjątkiem od reguły odpowiedzialności za wynik procesu i łączy jej realizację ze spełnieniem uprzednio i kumulatywnie przez stronę pozwaną wskazanych w omawianym przepisie obu przesłanek. W świetle doktryny i orzecznictwa pozwany nie daje powodu do wytoczenia powództwa, jeżeli jego stosunek wobec roszczenia powoda, oceniony zgodnie z doświadczeniem życiowym, usprawiedliwia wniosek, że powód uzyskałby zaspokojenie swojego roszczenia bez wytoczenia powództwa.

Omawiany przepis nie ma jednak zastosowania w tych wypadkach, gdy osiągnięcie skutku prawnego nie może nastąpić w inny sposób niż tylko przez wytoczenie powództwa, choćby zamiary stron były całkowicie zgodne (por. LEX i liczne cytowanej tam orzeczenia).

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, art. 101 kpc mógłby stanowić podstawę do zasądzenie zwrotu kosztów od powódki na rzecz strony pozwanej, gdyby strona pozwana dokonała dodatkowych czynności. Samo uznanie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, gdy nadal prowadzone jest postępowania egzekucyjne, nie zaspokoiłoby interesu powódki. Dopiero wydanie wyroku w oparciu o art. 840 § 1 pkt 2 kpc będzie skutkować umorzeniem postępowania egzekucyjnego wszczętego przeciwko powódce na wniosek strony pozwanej.

„Jeśli zachodzą okoliczności stanowiące podstawę powództwa opozycyjnego, o którym mowa w art. 840 kpc, sam fakt dysponowania przez wierzyciela tytułem wykonawczym, który może stanowić podstawę egzekucji, daje dłużnikowi powód do wytoczenia sprawy w rozumieniu art. 101 kpc. Jeśli więc w takiej sytuacji powództwo zostaje wytoczone przez dłużnika i w toku procesu wierzyciel wydaje dłużnikowi sporny tytuł wykonawczy, to dłużnik zasadnie może domagać się zasądzenia zwrotu kosztów procesu na podstawie art. 98 kpc, podnosząc, że zaspokojenie roszczenia nastąpiło na skutek wytoczenia powództwa” (por.: postanowienie SN z dnia 6 grudnia 2012 r IV CZ 121/12).

Zatem gdyby strona pozwana wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego i wydała powódce tytuł wykonawczy – aby utracić możliwość ponownego wszczęcia egzekucji – Sąd mógłby zasądzić zwrot kosztów procesu na rzecz strony pozwanej.

SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Czyżycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Gawłowska-Sobusiak
Data wytworzenia informacji: