Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 460/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2016-07-04

Sygn. akt: I C 460/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Michał Siemieniec

Protokolant:

Piotr Sokół

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 r. w Olkuszu na rozprawie

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.

przeciwko Z. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 460/16 upr.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 roku powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. wniósł pozew przeciwko Z. K., domagając się od niej zasądzenia kwoty 63.401,79 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, nadto domagał się zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania pozwu wyjaśniono, że w dniu 18 stycznia 2008 roku pozwana oraz Bank (...) S.A. zawarli umowę bankową o numerze (...) na podstawie której pozwana otrzymała określoną w umowie kwotę pieniężną, jednocześnie zobowiązała się do jej zwrotu na warunkach określonych w umowie. Pozwana nie wywiązała się z przyjętego na siebie zobowiązania, wobec czego niespłacona kwota należności głównej stała się wymagalna wraz z kwotą odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W następstwie powyższego wierzyciel pierwotny wezwał stronę pozwaną do zapłaty. Pozwana, pomimo upływu wyznaczonego terminu nie dokonała zapłaty, wobec czego Bank (...) S.A. zawarł z Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. umowę przelewu wierzytelności. Zadłużenie pozwanej, według twierdzeń pozwu, wynosi 63.401,79 złotych, w tym należność główna 26.478,29 złotych oraz skapitalizowane odsetki w wysokości 36.923,50 złotych.

W dniu 10 marca 2016 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Olkuszu uwzględnił powództwo wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wniosła w ustawowym terminie pozwana Z. K., zaskarżając nakaz zapłaty w całości i podnosząc następujące zarzuty: przedawnienia roszczenia, znacznego zawyżenia odsetek, bezpodstawnej kapitalizacji odsetek, bezpodstawnego naliczania odsetek od odsetek, nieuzasadnionych i zawyżonych kosztów postępowania. Na tej podstawie pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. Pozwana przyznała fakt zawarcia z Bankiem (...) S.A. umowy pożyczki gotówkowej. Wyjaśniła, że dotrzymywała warunków pożyczki do czasu utraty pracy. Wskutek redukcji etatów utraciła pracę i zaprzestała spłaty pożyczki, w wyniku czego Bank wypowiedział umowę we wrześniu 2009 roku. Pozwana zaprzeczyła, by została zawiadomiona o przelewie wierzytelności na rzecz powoda.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 18 stycznia 2008 roku Z. K. zawarła z Bankiem (...) S.A. umowę pożyczki gotówkowej nr (...).

[ okoliczność bezsporna ]

Wobec niespłacenia wymagalnych rat pożyczki, Bank w dniu 15 września 2009 roku przesłał Z. K. pisemne wypowiedzenie - z zachowaniem 30-dniowego terminu - umowy pożyczki gotówkowej nr (...) oraz wezwał do niezwłocznej zapłaty całego zadłużenia w kwocie 39.812,96 złotych (stan na datę 14 września 2009 r.).

[ dowód: pismo Banku (...) S.A. z dnia 15.09.2009 r. k. 29 ]

Pozwana nie spłaciła pozostałego zadłużenia z tytułu wyżej wymienionej umowy.

[ okoliczność bezsporna ]

W dniu 26 listopada 2014 roku powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. zakupił od Banku (...) S.A. wymagalną wierzytelność wobec pozwanej z tytułu niespłaconej należności z umowy pożyczki gotówkowej nr (...) w wysokości: kapitał – 26.478,29 złotych, odsetki – 34.498,38, koszty – 977,70.

[ dowód: umowa sprzedaży wierzytelności k. 6-10, wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy, k. 11 ]

Powyższe okoliczności faktyczne ustalono w oparciu o wyżej wymienione dokumenty, których zgodność rzeczywistym stanem nie była kwestionowana.

Sąd zważył, co następuje

Powództwo podlega oddaleniu. Zgodnie z art. 118 kc, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W niniejszym przypadku zastosowanie ma termin trzyletni, Bank prowadzi bowiem działalność gospodarczą i roszczenia z tytułu udzielonej pożyczki oczywiście mają z tą działalnością związek. W przypadku roszczeń przysługujących Bankowi przeciwko Z. K., na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów, nie da się ściśle określić, kiedy powstał stan wymagalności roszczeń, bowiem brak jest informacji, kiedy doręczono pozwanej wypowiedzenie umowy pożyczki, opatrzone datą 15 września 2009 roku. Można jednak – w oparciu o zasady doświadczenia życiowego - przyjąć, że czas doręczenia pozwanej pisma nie przekroczył kilku tygodni, umowa została więc skutecznie wypowiedziana jeszcze w 2009 roku, wtedy więc rozpoczął swój bieg trzyletni termin przedawnienia. Jak łatwo zauważyć, przed końcem 2012 roku roszczenie Banku uległo przedawnieniu. W tej sytuacji – mając na uwadze podniesienie przez pozwaną zarzutu przedawnienia - powództwo należało oddalić na podstawie art. 117 § 2 kc.

[ SSR M. S. ]

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Martyna Hałat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Siemieniec
Data wytworzenia informacji: