Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1882/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-02-07

Sygn. akt IX Ka 1882/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Szeliga

Protokolant: st.sekr.sądowy Dorota Ziółkowska

przy udziale oskarżyciela publicznego ---------------

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2014 r.

sprawy S. Z.

obwinionego o wykroczenie z art. 194 § 1 Prawa wodnego

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Staszowie

z dnia 4 listopada 2013r. sygn. akt VII W 358/13

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od oskarżyciela posiłkowego M. F. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem kosztów postępowania przed Sądem II instancji.

Sygn. akt IXKa1882)13

UZASADNIENIE

S. Z. obwiniony został o to, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku w miejscowości S. woj. (...) zmienił stan spływającej wody na gruncie w ten sposób, że w miejscu przepływu wody ułożył betonowe belki i przekopał rów zmieniając kierunek jej spływu na działkę M. F. , tj. o wykroczenie z art. 194§1 prawa wodnego ( Dz.U. z 2012 roku poz. 145).

Sąd Rejonowy w Sandomierzu VII Zamiejscowy Wydział Karny w Staszowie wyrokiem z dnia 4 listopada 2013r. uniewinnił obwinionego S. Z.od popełnienia zarzucanego mu wnioskiem o ukaranie czynu i kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Apelację od tego wyroku wniósł oskarżyciel posiłkowy M. F., który nie precyzując zarzutów podniósł, iż zaskarżony wyrok został wydany w oparciu o błędne ustalenia faktyczno – prawne , polegające na pominięciu szeregu dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia , w tym protokołów oględzin sądowych dokonywanych w sprawach INs 534)09 9 INs 33)13 Sądu Rejonowego w Staszowie , na błędnej ocenie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie , w szczególności zeznań funkcjonariuszy policji S. M.i P. Z. oraz pracownic (...)w O. E. O. i. M. O., a także na bezkrytycznym daniu wiary wyjaśnieniom obwinionego przy jednoczesnym odrzuceniu zeznań naocznego świadka J. W., pomimo braku dostatecznych podstaw dla dokonania takiej oceny na tle innych dowodów . W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i jego zmianę poprzez skazanie obwinionego za popełnienie zarzucanego mu wykroczenia , bądź o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania .

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Apelacja oskarżyciela posiłkowego M. F. nie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie oraz pisemnych motywów zaskarżonego wyroku pozwala na stwierdzenie , iż Sąd Rejonowy nie dopuścił się błędu, tak w ocenie przeprowadzonych dowodów , jak też w dokonywaniu na ich podstawie ustaleń faktycznych . Sąd Rejonowy rozważył wszystkie okoliczności mające znaczenie dla poczynienia prawidłowych ustaleń co do czynu zarzucanego S. Z. i słusznie uznał , że zebrane dowody nie pozwalają na przypisanie obwinionemu popełnienia czynu zarzucanego wnioskiem o ukaranie .

Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy zebrane w sprawie dowody nie dają podstaw do uznania, że S. Z.w dniu 2 kwietnia 2013 roku poprzez położenie betonowych belek oraz wykopanie rowka zmienił stan wody na gruncie tj. popełnił wykroczenie z art. 194pkt.1 prawa wodnego . Podstawowe znaczenie dla przypisania odpowiedzialności w oparciu o ten przepis ma ustalenie , że sprawca swoim działaniem zmienił stan wody na gruncie . W tym zakresie Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił w oparciu o wyjaśnienia S. Z., zeznania E. O., M. O., a także częściowe zeznania M. F.i J. W., iż pomiędzy stronami istnieje wieloletni spór na tle przebiegu granicy pomiędzy sąsiadującymi posesjami, jak nieporozumienia związane z kierunkiem wód naturalnie spływających po ich posesjach . W związku z powyższym oceniając wyjaśnienia obwinionego oraz zeznania oskarżyciela posiłkowego M. F.i J. W.zachował należytą ostrożność, czyniąc ustalenia w oparciu o te dowody w takim zakresie w jakim znalazły potwierdzenie w innych obiektywnych dowodach . Niewątpliwie za takie dowody uznać należy zeznania funkcjonariuszy policji S. M.i P. Z., jak też zeznania prawników (...)w O. E. O. i. M. O.. Świadkowie ci przeprowadzali oględziny posesji obwinionego oraz oskarżyciela posiłkowego , w przypadku pracownic (...)nawet kilkakrotnie i z ich zeznań wynika, iż S. Z.nie dokonał tego rodzaju działań, które zmieniłyby stan wody na gruncie . Wskazali mianowicie, iż pomiędzy posesjami stron znajduje się ciek wodny, którym wody opadowe spływają z pól do przepustu wodnego pod droga gminną , nie zaobserwowali śladów prac związanych z przekopywaniem lub zasypywaniem rowu , zaś E. O. i. M. O., które kilkakrotnie dokonywały oględzin , w tym również w maju 2013r. wskazał, że istotnie zaobserwowały belki betonowe ułożone wzdłuż ogrodzenia posesji S. Z., jednak belki te nie powodowały zmiany kierunku przepływu wody , w tym w szczególności na działkę M. F.. Słusznie wskazał Sąd Rejonowy , iż brak jest podstaw do kwestionowania powyższych relacji , bowiem pochodzą od osób obcych dla stron, wykonujących swoje obowiązki służbowe, a zatem ich relacje należy uznać za w pełni obiektywne. Wbrew wywodom apelacji zawierającym argumenty mające świadczyć o tym, iż w ocenie skarżącego zeznania tych świadków nie są zgodnie z rzeczywistością , wskazać należy, że postępowanie w sprawach o wykroczenia jest postepowaniem, gdzie osoby występujące w charakterze świadków pouczane są o konsekwencjach prawnych wynikających z zeznawania nieprawdy . W tej sytuacji trudno uznać , iż względy ambicjonalne , jak to określa oskarżyciel posiłkowy , zdecydowały o treści tych zeznań, skoro za podawanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna. Powyższe zeznania , jak trafnie wskazano w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku , pozostawały zbieżne z wyjaśnieniami obwinionego S. Z., który przyznał, iż wzdłuż istniejącego już ogrodzenia ułożył belki betonowe i zaprzeczył by wykopywał rowek na działce M. F.. Sam oskarżyciel posiłkowy, wskazał, iż nie widział , by obwiniony przekopywał rowek zmieniając kierunek spływu wody , choć jednocześnie podkreślił , iż istnieje pomiędzy nimi spór między innymi na tym właśnie tle. Odnosząc się z kolei do zeznań J. W., słusznie Sąd Rejonowy wskazał, iż zeznania tego świadka pozostają w sprzeczności z wyjaśnieniami obwinionego, a także zeznaniami funkcjonariuszy policji i pracowników(...). Przeprowadzone na przedmiotowych nieruchomościach kilkakrotne oględziny, nie wykazały , by działania obwinionego doprowadziły do zmiany kierunku spływu wód .

Nie jest zasadny zarzut oskarżyciela posiłkowego wskazujący na niekompletność zebranego materiału dowodowego, a wynikający z nie przeprowadzenia dowodu z akt spraw cywilnych INs 534)09 i INs33)13 . Oględziny sądowe sporządzone w toku tych spraw odnosiły się do postępowań rozgraniczeniowych , a nie do stanu wód na gruncie stron.

Jak zatem z powyższego wynika, argumenty zawarte w apelacji oskarżyciela posiłkowego stanowią polemikę z prawidłowo dokonanymi ustaleniami Sądu Rejonowego. Brak jest podstaw by ustalenia te podważać , zwłaszcza, że dokonano ich w oparciu o prawidłową , zgodną z wymogami art. 7kpk oceną przeprowadzonych dowodów.

Z powyższych względów wniesiona apelacja nie była zasadna.

Mając na uwadze wskazane wyżej argumenty Sąd Okręgowy na podstawie art. 109§2kpw w zw. z art. 437§1kpk utrzymał w mocy zaskarżony wyrok .

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 119kpw w zw. z art. 636§1kpk i art.13 ust.2 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973r. ( Dz.U. z 1983r. nr49 poz.223 ze zmianami).

SSO Anna Szeliga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szeliga
Data wytworzenia informacji: