Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 568/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2018-09-14

Sygn. aktI C 568/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Kamila Przeczek

Protokolant:

stażysta Marzena Nitner

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. w Rybniku

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko B. M. (M.)

o zapłatę

oddala powództwo.

SSR Kamila Przeczek

Sygn. akt: I C 568/18

UZASADNIENIE

Powód easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł 21 lutego 2018r. pozew, w którym domagał się zasądzenia od pozwanego B. M. kwoty 351,17 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu i zwrotu kosztów sądowych.

W uzasadnieniu podał, iż pozwany zawarł z bankiem umowę, na podstawie której otrzymał określoną kwotę i jednocześnie zobowiązał się do jej zwrotu. Wierzytelność związaną z tą umową na mocy umowy przelewu wierzytelności z dnia 6 grudnia 2017r. nabył U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W., a następnie na mocy kolejnej umowy przelewu nabył powód. Pomimo wezwania do zapłaty pozwany do tej pory nie spłacił zadłużenia.

Pozwany nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił :

14 kwietnia 2010r. B. M. zawarł z Bankiem (...) umowę rachunku bieżącego nr (...). Umowa rozwiązana została 30 sierpnia 2012r.

W dniu 6 grudnia 2017 roku między Bankiem (...) S.A. w W. (następcą prawnym Banku (...)), a U. 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w W. zawarta została umowa sprzedaży wierzytelności, w tym także wierzytelności przysługującej wobec pozwanego związanej z umową nr (...). Następnie na podstawie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z dnia 13 grudnia 2017r. wierzytelność ta przeszła na easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W..

23 stycznia 2018r. wystosowano do pozwanego zawiadomienie o cesjach wierzytelności i wezwano go do zapłaty zadłużenia z tytułu umowy nr (...).

9 lutego 2018r. easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wystawił wyciąg ze swoich ksiąg rachunkowych. Wynika z niego, iż zadłużenie B. M. na dzień 9 lutego 2018r. wynosi w sumie 351,17 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o umowę przelewu wierzytelności (k.5-6), wyciąg z ksiąg rachunkowych (k.4) i zawiadomienie o przelewie (k.7,10-12) uznając te dowody za w pełni wiarygodne, albowiem ze sobą korelują tworząc zwartą i logiczną całość, ich treść nie budzi wątpliwości, a żadna ze stron ich nie kwestionowała.

Sąd zważył :

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu bowiem dochodzone roszczenie jest przedawnione.

Zgodnie z art. 117 § 1 kc co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art.118 kc). Roszczenie podlegające ogólnemu trzyletniemu terminowi przedawnienia musi być bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przepisach brak ogólnej definicji "działalności gospodarczej". Na tle art. 118 kc wymaga się, by działalność miała stały (chodzi o powtarzalność działań), zawodowy charakter, by była podporządkowana regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalności gospodarowania, by była prowadzona na własny rachunek oraz by polegała na uczestnictwie w obrocie gospodarczym. Obojętna jest przy tym forma prawna prowadzenia działalności i obojętna jest dziedzina aktywności gospodarczej. Poza sporem jest, iż dochodzone przez powoda roszczenia z tytułu umowy rachunku jest roszczeniem związanym z prowadzeniem przez pierwotnego wierzyciela działalności gospodarczej. Wobec powyższego w omawianej sprawie będziemy mieć do czynienia z trzyletnim okresem przedawnienia.

W myśl dalszych przepisów kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Strona powoda nie wykazała w żaden sposób kiedy roszczenie stało się wymagalne. Jednakże z zawiadomienia o cesji wynika, że umowa bankowa rozwiązana została 30 sierpnia 2012r. Wobec tego przyjąć należy, że wierzytelność stała się wymagalna z tą datą.

Zgodnie z art. 123 § 1 kc bieg przedawnienia przerywa się :

- przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia

- przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

- przez wszczęcie mediacji.

Brak jakichkolwiek dowodów na to, by w omawianej sprawie bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu. Biegu tego z pewnością nie przerwało bowiem zawarcie umowy przelewu, ani też wezwanie pozwanego do zapłaty.

Pozwany nie podniósł zarzutu przedawnienia. Jednak zgodnie z art. 117 § 2 1 kc, który wszedł w życie z dniem 9 lipca 2018r. po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W myśl art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła powyższy przepis roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie ustawy z 13 kwietnia 2018r. nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w kodeksie cywilnym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Tak więc uwzględnienie przedawnienia w tej sytuacji następuje z urzędu.

Kolejny przepis – art. 117 1 kc przewiduje wyjątki od tej reguły. I tak w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Korzystając z tego uprawnienia sąd powinien rozważyć w szczególności:

1) długość terminu przedawnienia;

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. Sąd przeanalizował powyższe okoliczności i nie znalazł podstaw do zastosowania art. 117 1 kc.

Wobec powyższego zdaniem Sądu dochodzone roszczenie jest przedawnione i dlatego powództwo zostało oddalone w całości.

O kosztach procesu Sąd orzekł po myśli art.98 kpc, przy czym strona pozwana nie poniosła żadnych kosztów wobec czego w tym zakresie nie zawarto w wyroku żadnego rozstrzygnięcia.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Walenko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamila Przeczek
Data wytworzenia informacji: