Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1805/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-01-13

Sygn. akt III Cz 1805/14

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Tomasz Pawlik

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk (spr.)

SR (del.) M. R.

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

ze skargi W. F.

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach S. M.- (...)

w sprawie egzekucyjnej z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Powiatowego w K.

o świadczenie pieniężne

na skutek zażalenia W. F.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 22 kwietnia 2014 r., sygn. akt II Co 1013/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Tomasz Pawlik SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 1805/14

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2013r. W. F. wniósł skargę do Sądu Rejonowego w Kozienicach. Wskazano w niej wyraźnie, że dotyczy ona czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach S. M. - (...). Dłużnik wskazał, że w dniu 21 maja 2013r. został spisany akt notarialny dotyczący sprzedaży jego nieruchomości, w którym nabywcy przejęli i uregulowali wszelkie zobowiązania skarżącego wobec Gminy K. oraz Skarbu Państwa- Starosty (...), Skarżący wskazał, że pismo od komornika otrzymał w dniu 23 maja 2014r,. kiedy nie był już właścicielem nieruchomości, a komornik nie zareagowała na przesłany jej akt notarialny, wskazując że on nadal jest dłużnikiem w sprawie.

Na wezwanie Sądu w piśmie z dnia 24 grudnia 2013r.skarżący wskazał, ze skarży czynność w postaci zajęcia jego emerytury. Ponownie wskazał, że pismo przewodnie otrzymał w dniu 23 maja 2013r.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2014r. Sad Rejonowy w Kozienicach stwierdził swą niewłaściwość i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Gliwicach jako miejscowo i rzeczowo właściwemu.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2014r. Sad Rejonowy w Gliwicach odrzucił skargę W. F. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach S. M. - (...) polegającą na zajęciu świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS w W. z dnia 14 maja 2013r. w sprawie Km 1906/13.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że skarga została wniesiona w dniu 6 grudnia 2013r. Wskazał nadto, że wniosek egzekucyjny skierowany przeciwko W. F. i J. J. wpłynął do Komornika w dniu 28 marca 2007r. Do wniosku dołączono tytuł wykonawczy. Następnie sprawę przekazano zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Z. R. z dnia 8 grudnia 2012r. do dalszego prowadzenia Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach S. M.. W dniu 13 czerwca 2013r. dłużnik otrzymał zawiadomienie z dnia 14 maja 2013r. o zajęciu świadczeń emerytalno-rentowych.

Sąd Rejonowy wskazał na treść art. 767§4kpc i 767 3 kpc, podnosząc że skargę wnosi się w terminie tygodniowym od zawiadomienia o dokonanej czynności, zaś skarga spóźniona podlega odrzuceniu. Sąd Rejonowy ocenił, że skoro dłużnik otrzymał zawiadomienie o zajęciu świadczenia emerytalno- rentowego w dniu 13 czerwca 2013r., to skarga złożona w Sądzie Rejonowym w Kozienicach a przesłana do Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 14 lutego 2014r. została złożona po terminie.

Jednocześnie Sąd Rejonowy wskazał, że nie było w sprawie podstaw do podjęcia czynności nadzorczych w myśl art. 759§2kpc.

Zażalenie na to postanowienie złożył W. F.. Wskazał, że aktem notarialnym rep. A (...) sprzedał nieruchomość jako pokrycie zobowiązań względem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę (...). Zostało w nim zapisane, że na kupującego przechodzą wszelkie zaległości podatkowe i należności, co do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Informację o kosztach komornik przysłał skarżącemu, gdy nie był już właścicielem nieruchomości. Skarżący wskazał, ze błędnie komornik uważa go nadal za dłużnika, jest nim bowiem obecnie kupiec nieruchomości.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. W swych pismach skarżący wyraźnie wskazał czynności komornika, jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2013r. , a na wezwanie Sądu powołał się w piśmie z dnia 24 grudnia 2013r. na zajęcie świadczeń emerytalno – rentowych jako na zaskarżoną przez siebie czynność. Zajęcie to zostało mu doręczone w dniu 13 czerwca 2013r. Komornik w piśmie z dnia 26 września 2013r. ograniczył to zajęcie do kosztów postępowania egzekucyjnego.

Wobec wyraźnego wskazania jako zaskarżonej czynności zajęcia świadczeń emerytalno- rentowych, Sąd Okręgowy podziela wniosek Sądu I instancji, że skarga na tę czynność komornika została wniesiona przez dłużnika po terminie. Termin do wniesienia skargi jest terminem tygodniowym, skoro zaś skarżący odpis zajęcia świadczeń emerytalno-rentowych otrzymał w dniu 13 czerwca 2013r., to wniesiona przez niego skarga złożona została po terminie. Tym samym zaistniały podstawy do jej odrzucenia.

Na marginesie jedynie podnieść należy, że jakkolwiek w związku z dokonaną sprzedażą nieruchomości pokryte zostały długi skarżącego wobec wierzyciela, to jednak dokonane zajęcie, co wyraźnie wskazano w piśmie Komornika z dnia 26 września 2013r., dotyczy obecnie wyegzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego. Koszty te nie stanowią należności na rzecz wierzyciela, a na rzecz komornika w związku z toczącym się od 2007r. postępowaniem egzekucyjnym.

W tych okolicznościach, uznając zaskarżone postanowienie za prawidłowe Sąd Okręgowy zażalenie jako niezasadne oddalił – na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397§2kpc w zw. z art. 13§2kpc.

SSR(del.) Marcin Rak SSO Tomasz Pawlik SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Tomasz Pawlik,  Marcin Rak
Data wytworzenia informacji: