Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 794/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2020-02-04

Sygn. akt III Cz 794/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego: Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa K. P.

przeciwko D. K. i Gminie T.

o ustalenie wygaśnięcia służebności

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt I C 1462/17

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie poprzez jego uchylenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt: III Cz 794/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 05 03 2019r. odrzucił zażalenie powoda na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 3 października 2018 roku, uznając, że na orzeczenie wydane przez referendarza sądowego przysługuje skarga, a nie zażalenie, jak podnosił powód.

Orzeczenie zaskarżył powód K. P. , który wniósł o jego uchylenie oraz uwzględnienie zażalenia „ pozwanego z dnia 28 września 2018r.”.

Zarzucił, iż przy ferowaniu postanowienia naruszono art. 130 § 1 in fine k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji jego błędne zastosowanie. Powód podniósł, że skargę „ omyłkowo nazwał zażaleniem”, natomiast cel jego wniesienia był tożsamy z celem wniesienia skargi, a ponadto środek odwoławczy został złożony w terminie i prawidłowo opłacony, w związku z czym Sąd Rejonowy powinien wezwać powoda do uzupełnienia braków formalnych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje skarga, którą rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie, a który to orzeka w zakresie objętym zaksarżeniem jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 397 § 1 pkt 2 w zw. z art. 398 22 § 1 i 3 k.p.c.). Zgodnie z art. 398 22 § 5 k.p.c. sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Stosownie do art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c. mylne oznaczenie pisma procesowego nie stanowi przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia umknęło uwadze Sądu Rejonowego, że oczywista niedokładność pisma procesowego spełniającego wymagania skargi na orzeczenie referendarza sądowego, polegająca na określeniu go "zażaleniem", nie stanowi przeszkody do nadania mu właściwego biegu, także wtedy, gdy zostało sporządzone przez zawodowego pełnomocnika ( por. Uchwała SN z dnia 24 05 2017r., sygn. akt III CZP 2/17). Istotą stosowania przepisów dotyczących niedopuszczalności środka zaskarżenia – w przeciwieństwie do rozważań przyjętych przez Sąd Rejonowy – jest eliminacja z obrotu prawnego środków zaskarżenia wnoszonych w sprawach, w których one nie przysługują co do zasady.

Niezależnie od powyższych rozważań, intencją powoda było zaskarżenie postanowienia oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, natomiast wyrazem realizacji tejże intencji było wniesienie w terminie środka odwoławczego. Jeżeli Sąd Rejonowy powziął wątpliwości co do treści pisma powoda, bądź trudności z odczytaniem intencji, to powinien wezwać powoda do uzupełnienia braków formalnych ( por. Zembrzuski Tadeusz „Formalizm procesowy a skutki wadliwego oznaczenia pisma procesowego spełniającego wymagania środka zaskarżenia” PS 2018/1/5-22).

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest wadliwe i dlatego zażalenie, jako uzasadnione uwzględniono orzekając jak w sentencji na mocy regulacji art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy ferując ponownie postanowienie uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i nada pismu powoda z dnia 19 02 201`9r. prawidłowy bieg jako skardze na postanowienie referendarza sądowego z dnia 3 10 2018r.

SSO Leszek Dąbek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek
Data wytworzenia informacji: