Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 591/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-07-07

Sygn. akt III Cz 591/15

POSTANOWIENIE

Dnia 7 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwaG. C. (2)

przeciwko R. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt I C 163/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 591/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 13 03 2015r. umorzył postępowania, oddalił „wniosek pełnomocnika powoda o zasądzenie kosztów procesu” oraz nakazał zwrócić pełnomocnikowi powoda kwotę 30zł tytułem opłaty sądowej

od pozwu. Orzekając o zasadności wniosku powoda o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego R. K. zwrotu kosztów procesu uznał go za bezzasadny, gdyż powód nie wykazał, że pozwany uiścił mu dochodzone należności po wniesieniu pozwu.

Orzeczenie zaskarżył powód G. C. (2) w części oddalającej jego wniosek o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu.

W zażaleniu wnosił o zmianę zaskarżonego rozstrzygnięcia i uwzględnienia jego wniosku o zwrot kosztów procesu oraz o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Zarzucał, że przy ferowaniu orzeczenia naruszono regulację art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348, z późniejszymi zmianami), przez nie zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu zażalenia miedzy innymi podnosił, że pozwany zapłacił mu dochodzone należności po wniesieniu pozwu w dniu 18 02 2015r., w następstwie czego przegrał sprawę i stosownie do regulacji art. 98 § 1 k.p.c. jest zobowiązany zwrócić mu poniesione przez niego koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Wobec skutecznego cofnięcie przez powoda pozwu w stosunki do skarżącej

i zakończenia postępowania w stosunku do niej w drodze jego umorzenia, zasady rozliczenia pomiędzy stronami kosztów procesu uregulowane są w szczególnej regulacji

art. 203 § 2 i 3 k.p.c., która statuuje zasadę, że w przypadku cofnięcia pozwu, obowiązkiem zwrotu kosztów procesu obciążona jest strona powodowa.

Równocześnie – na co słusznie zwrócił uwagę skarżący w zażaleniu – Sąd Najwyższy w szeregi orzeczeniach w tym także w przywołanym w zażaleniu postanowieniu z dnia 12 04 2012r. wyraził pogląd, zgodnie z którym „...dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady w sytuacji, gdy powód wykaże , że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu (art. 98 k.p.c.) pozwanego należy uznać wówczas za stronę przegrywającą sprawę” (II CZ 208/11; LEX nr 1214570).

Żeby jednak pogląd ten mógł zostać zastosowany konieczne jest wykazanie przez stronę powodową, że po wniesieniu pozwu doszło do jej zaspokojenia przez pozwanego.

Okoliczność tej skarżący w żaden sposób nie tylko nie wykazała ale nawet

jej nie uprawdopodobnił i to zarówno w postępowaniu przed Sądem pierwszej jak i drugiej instancji (np. przez zaoferowanie Sądowi wyciągu z jego konta bankowego na które wpłynęły dochodzonych pozwem kwot).

Dlatego Sąd Rejonowy trafnie ocenił, iż w materiale sprawy brak jest podstaw do uznania że na pozwanym ciąży obowiązek zwrotu powodowi poniesionych przez niego kosztów procesu, a następnie dał temu prawidłowy wyraz w zaskarżonym rozstrzygnięciu.

Czyni to zażalenie oczywiście bezzasadnym, co prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone rozstrzygnięcie jest prawidłowe i dlatego zażalenie powoda jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c.

w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek
Data wytworzenia informacji: