Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Gz 195/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2016-10-07

Sygn. akt V Gz 195/16

POSTANOWIENIE

(...) października 2016r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Wolna

Sędziowie: SSO Andrzej Znak ( spr)

SSR del. Paweł Ptak

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N.

przeciwko M. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie przedmiocie kosztów procesu zawartych w pkt 2 wyroku Sądu Rejonowego z dnia 2 marca 2016r.

sygn. akt VIII GC 1260/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Częstochowie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi orzeczenie o kosztach postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem zawartym w pkt 2 wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 2 marca 2016r., sygn. akt VIII GC 1260/15 Sąd Rejonowy w Częstochowie zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 618,99 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że o kosztach orzeczono na mocy art. 98 § 1 k.p.c., na które składały się opłata od pozwu w wysokości 36 zł, opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, koszty dojazdu pełnomocnika do Sądu – 359,39 zł, koszty wysłania korespondencji – 12,60 zł oraz wynagrodzenie dla pełnomocnika w wysokości przewidzianej w art. 98§3 k.p.c. a nie umówionej z klientem. Z tego tytułu Sąd Rejonowy zasądził 300 zł, co jak wskazał wynikało z treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie stosowanego na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł powód zarzucając Sądowi I instancji naruszenie:

- art. 98 § 1 i § 3 w zw. z art. 109 § 2 k.p.c. poprzez zasądzenie jedynie części kosztów procesu poniesionych przez powoda,

- art. 325 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. polegający na sprzeczności sentencji wyroku z jego uzasadnieniem albowiem podane w uzasadnieniu wyroku kwoty składające się na zasądzone koszty procesu nie odpowiadają sentencji wyroku,

oraz art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak należytego uzasadnienia rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu.

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego kosztów postępowania w wysokości 1024,99 zł ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Bez względu na argumentację podniesioną przez powoda postanowienie Sądu Rejonowego w zakresie kosztów procesu należało uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania. Nie jest bowiem możliwa kontrola merytoryczna tego orzeczenia z uwagi na rozbieżności pomiędzy zasądzoną w wyroku kwotą kosztów procesu a sumą kosztów procesu wskazaną w uzasadnieniu. Nie jest również możliwym ustalenie na podstawie jakich przepisów i w jakiej wysokości przyznał wynagrodzenie pełnomocnikowi powoda. Sąd Rejonowy w uzasadnieniu wskazał, że z tytułu kosztów zastępstwa procesowego przyznana została kwota 300 zł. W tym zakresie Sąd I instancji powołał się na § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie, który stanowi, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Zatem przepis ten nie może stanowić samodzielnej podstawy zasądzenia kosztów w wysokości 300 zł z tytułu zastępstwa procesowego. Wobec tego Sąd Rejonowy przy ponownym rozpoznaniu sprawy wskaże jakie koszty zastępstwa procesowego uznał za zasadne do przyznania w niniejszej sprawie, uzasadni swoje w tym zakresie stanowisko i wskaże prawidłową podstawę prawną ich zasądzenia oraz dokona prawidłowych obliczeń rachunkowych, mając na uwadze to, że na skutek wniesionego przez stronę powodową zażalenia, nie może przy ponownym rozstrzygnięciu pogorszyć jej dotychczasowej sytuacji.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy postanowił jak w sentencji na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 386 § 4 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszard Michalak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Wolna,  Paweł Ptak
Data wytworzenia informacji: