Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 400/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2021-09-13

Sygn. akt II K 400/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Sobczak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Kowalczyk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu: M. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu dnia 13 września 2021 roku sprawy

M. W.syna S. i M. z domu L., urodz. (...) w K., zam. ul. (...) z (...) (...), (...)-(...) L., PESEL (...), obywatelstwa polskiego, niekaranego

oskarżonego o to, że:

w dniu 6 kwietnia 2021r. o godz. 8.05 w miejscowości R. węzeł Autostrady (...), mając cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii (...) na podstawie ostatecznej Decyzji Administracyjnej nr (...) wydanej w dniu 7 września 2010 r. przez Prezydenta G., prowadził po drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd mechaniczny tj. samochód marki F. (...) o nr rej (...)

tj. o czyn z art. 180a kk

o r z e k A:

1.  ustalając, iż oskarżony M. W. dopuścił się zarzucanego mu czynu który wyczerpał znamiona występku z art. 180a kk i ustalając, że wina i społeczna szkodliwość czynu przypisanego oskarżonemu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie na okres 2 (dwóch) lat próby od uprawomocnienia się orzeczenia;

2.  Na podstawie art. 67§3 kk orzeka wobec oskarżonego M. W. środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł (czterysta złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

3.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 60 (sześćdziesiąt) złotych oraz obciąża go kosztami postępowania w kwocie 70 (siedemdziesiąt) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 400/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. W.

W dniu 6 kwietnia 2021r. o godz. 8.05 w miejscowości R. węzeł Autostrady (...), mając cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii (...) na podstawie ostatecznej Decyzji Administracyjnej nr (...) wydanej w dniu 7 września 2010 r. przez Prezydenta G., prowadził po drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd mechaniczny tj. samochód marki F. (...) o nr rej (...), tj. o czyn z art. 180a kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Na podstawie ostatecznej Decyzji Administracyjnej nr (...) wydanej w dniu 7 września 2010 r. przez Prezydenta G. M. W. cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii (...).

wyjaśnienia M. W.

k. 24

wydruk z ewidencji kierowców

k. 2

informacja z Urzędu Miasta

k. 14

W okresie 2 - 6 kwietnia M. W. przebywał na kwarantannie. W dniu 6 kwietnia pojechał swoim samochodem F. (...) o nr rej (...), na test diagnostyczny w kierunku koronawirusa (...) (...) do szpitala w G.. W drodze powrotnej został zatrzymany przez policję.

wyjaśnienia M. W.

k. 24

informacja od (...) S.

k. 39

M. W. jest osobą niekaraną.

informacja o karalności

k. 27

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. W.

jak w punkcie 1.1.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia M. W.

wiarygodne, korespondujące z pozostałymi dowodami zgromadzonymi w sprawie

informacja od (...) S.

dowód wiarygodny i nie budzący zastrzeżeń

wydruk ewidencja kierowców

dowód autentyczny i prawdziwy co do treści

informacja z Urzędu Miasta

dowód wiarygodny i nie budzący zastrzeżeń

informacja o karalności

dokument sporządzony przez uprawnioną do tego instytucję

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

punkt 1 wyroku

M. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

M. W. 6 kwietnia 2021r. o godz. 8.05 w miejscowości R. węzeł Autostrady (...), mając cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii (...) na podstawie ostatecznej Decyzji Administracyjnej nr (...) wydanej w dniu 7 września 2010 r. przez Prezydenta G., prowadził po drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd mechaniczny tj. samochód marki F. (...) o nr rej (...), dlatego też jego zachowanie wypełniło znamiona przestępstwa z art. 180a kk polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego m.in. po drodze publicznej wbrew decyzji organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Przestępstwo z art. 180a§1 kk jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Z uwagi na przytoczone ustawowe zagrożenie oraz okoliczności czynu jakiego dopuścił się M. W. należało rozważyć zastosowanie wobec niego instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, określonej w art. 66 kk i art. 67 kk.

Zgodnie z treścią art. 66§1 i 2 kk i art. 67§1kk sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

W niniejszej sprawie okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budziły wątpliwości. Oskarżony prowadził samochód po drodze publicznej wbrew decyzji organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Oskarżony konsekwentnie przyznał się do popełnionego czynu, wyraził szczery żal i wyjawił okoliczności popełnienia czynu zabronionego i je poprzedzające.

Oceniając z kolei społeczną szkodliwość czynu, którego dopuścił się oskarżony należy odwołać się do art. 115 § 2 kk. Do kwantyfikatorów społecznej szkodliwości czynu zostały zaliczone rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, waga naruszonych przez sprawcę obowiązków, postać zamiaru i motywacja sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należało zważyć, iż przedmiotem ochrony art. 180a 1 kk jest bezpieczeństwo w komunikacji. Jest to dobro prawne o charakterze doniosłym społecznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Niemniej jednak rodzaj i charakter naruszonego dobra nie przesądzają kwestii społecznej szkodliwości, gdyż należy rozważyć jeszcze inne okoliczności związane z popełnieniem czynu zabronionego.

Nie można bowiem przeoczyć, że oskarżony został zatrzymany do kontroli wracając z testu na obecność wirusa C.-19, na który został skierowany przez lekarza. Wcześniej przebywał na kwarantannie. Zdecydował się na kierowanie samochodem wbrew decyzji o cofnięciu mu uprawnień nie chcąc narażać innych na zakażenie. W jego rozumieniu wybrał zatem "mniejsze zło" ponieważ udając się do szpitala masowymi środkami komunikacji czy prosząc kogoś o podwiezienie mogłoby potencjalnie dojść do zakażenia.

Do tego oskarżony jest osobą niekaraną, a jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego. Prowadzi on ustabilizowany tryb życia, posiada stałą pracę, ma rodzinę.

W ocenie sądu powyższe daje podstawy do przyjęcia, że stopień społecznej szkodliwości czynu jakiego dopuścił się oskarżony i stopień jego zawinienia nie są znaczne.

W konsekwencji w ocenie sądu celowym jest warunkowe umorzenie postępowania w stosunku do M. W..

Zdaniem sądu dwuletni okres próby jest adekwatny do wagi występku, którego dopuścił się oskarżony oraz pozwoli na racjonalną ocenę celowości zastosowania instytucji probacyjnej, a także pozwoli przekonać się czy prezentowana przez niego postawa ma charakter utrwalony i czy będzie on przestrzegał porządku prawnego.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. W.

punkt 2 wyroku

punkt 1 wyroku

Na podstawie art. 67§3 kk zostało orzeczone wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 400 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Orzeczenie świadczenia pieniężnego wobec oskarżonego nie było obligatoryjne, nie mniej jednak sąd uznał za celowe i adekwatne do społecznej szkodliwości czynu zastosowanie tej instytucji.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt 3 wyroku

Osiąganie przez oskarżonego dochodów uzasadniało obciążenie go na podstawie art. 627 kpk opłatą w kwocie 60 zł oraz wydatkami postępowania w kwocie 70 zł zł.

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kortas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Sobczak
Data wytworzenia informacji: