Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 293/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brodnicy z 2018-06-04

Sygn. akt: I Ns 293/17

POSTANOWIENIE

Dnia 04 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Mariola Murawska

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Emilia Czubak

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2018 r. w Brodnicy na rozprawie

sprawy z wniosku A. A.

z udziałem M. G., A. G., S. D., M. B. , T. N., M. K. (1),

o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po B. D.

postanawia:

1/ oddalić wniosek,

2/ zasądzić od wnioskodawczyni A. A. na rzecz uczestniczki postępowania M. G. kwotę 720,00 zł (siedemset dwadzieścia złotych 00/100) tytułem kosztów zastępstwa prawnego,

3/ ustalić , iż pozostałe koszty postępowania wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania ponoszą we własnym zakresie.

Sędzia:

/M. M./

Sygn. akt I Ns 293/17

UZASADNIENIE

W dniu 09 października 2017 roku wnioskodawczyni A. A. złożyła wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po B. D. z dnia 10 lipca 2014 roku wydanego w sprawie I Ns 113/14, w którym spadkobiercami Sąd ustalił z mocy testamentu siostry zmarłego: A. A. oraz M. G. oraz siostrzenicę zmarłego A. G. w 1/3 części.

Wskazała, że zgodnie z wolą B. D., na podstawie wcześniejszego testamentu notarialnego z 06 lipca 2006 roku spadek miała dziedziczyć A. A. w całości, a następnie przekazać swojemu synowi, który miał założyć na gospodarstwie spadkowym położonym w S. elektrownię wiatrową lub panele słoneczne.

Wniosek ten został pierwotnie złożony w dniu 23 marca 2017 roku . Został zarejestrowany pod sygn. akt I Ns 123/17, a następnie zwrócony prawomocnym zarządzeniem z 14 lipca 2017 roku wobec nieuzupełnienia braków formalnych wniosku.

Na rozprawie w dniu 07 marca 2018 roku wnioskodawczyni wskazała, że podział gospodarstwa rolnego na trzy osoby jest niesłuszny, bo chce, aby gospodarstwo nie było sprzedane, a gospodarstwo przejmie jej syn, ewentualnie brat S. D. (którego nazywa A.), ale na rozprawie w dniu 29 maja 2018 roku oświadczyła, że nie chce przekazać bratu S..

Uczestniczka postępowania M. G. (k. 62) wniosła o oddalenie wniosku, albowiem testament z 13 grudnia 2010 roku, to ostatnia wola jej brata bliźniaka, który był ojcem chrzestnym jej córki A. G..

Uczestniczka postępowania M. B. wniosła o oddalenie wniosku, oświadczając, że syn A. A., A., na ślubie jego matki oświadczył, że gospodarstwo sprzeda, a wówczas spadkodawca postanowił, że zmieni testament. Nie kwestionowała ostatniego testamentu. Ponadto oświadczyła, że jej zdaniem do podziału jest całe sześcioro rodzeństwa i bratanica A. G., a wnioskodawczyni A. A. jest chciwa i zachłanna i chce sama dziedziczyć (k. 63, 64).

Uczestniczka postępowania A. G. wniosła o oddalenie wniosku – k. 74.

Uczestnik postępowania S. D. pozostawił wniosek do uznania Sądu (k. 63 verte).

Uczestniczka postępowania T. N. pozostawiła wniosek do uznania Sądu (k. 63).

Sąd ustalił, co następuje:

B. D. zmarł 16 listopada 2013 roku w S., gm. G., jego ostatnie miejsce zwykłego pobytu to S., gm. G.. Spadkodawca był kawalerem. Dzieci nie miał. Jego rodzice to Z. D., który zmarł 23 lipca 2013 roku i jego matka C. D., która zmarła 22 marca 1983 roku.

Miał sześcioro rodzeństwa: M. G., A. A., M. B., T. N., M. K. (1), S. D..

Zmarły pozostawił trzy testamenty:

Pierwszy testament notarialny sporządzony został w dniu 07 stycznia 1997 roku, przez Notariusza W. J. prowadzącego Kancelarię Notarialną w B., otwarty i ogłoszony w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 113/14, w którym do całości spadku powołał swoje siostry: M. K. (2), obecnie G., A. A. i T. N. (k. 53).

Drugi testament notarialny został spisany przez asesora notarialnego B. G., zastępcę notariusza R. Ł. prowadzącego Kancelarię Notarialną w T., przy ul. (...) w dniu 06 lipca 2006 roku, otwarty i ogłoszony w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 8/14, w którym do całości spadku powołał swoją siostrę A. A..

Trzeci testament notarialny został spisany przez Notariusza M. S. prowadzącą Kancelarię Notarialną w B. w dniu 13 grudnia 2010 roku, otwarty i ogłoszony w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 761/13, w którym do całości spadku powołał swoje siostry: M. K. (2), obecnie G., A. A. i swoją chrześniaczkę A. G., po 1/3 części.

Wnioskodawczyni jak i pozostałe rodzeństwo oraz A. G. byli uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po B. D. w sprawie I Ns 113/14, z wniosku M. G..

Wszystkie opisane powyżej testamenty jak i stan poczytalności spadkodawcy były przedmiotem badania przez Sąd w sprawie I Ns 113/14.

W dniu 10 lipca 2014 roku Sąd wydał w sprawie I Ns 113/14 postanowienie, w którym stwierdził, że spadek po B. D. z mocy testamentu notarialnego z dnia 13 grudnia 2010 roku, otwartego i ogłoszonego w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 761/13, nabyły siostry: M. G., A. A. i siostrzenica A. G. w 1/3 części. Postanowienie uprawomocniło się 21 sierpnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 07 stycznia 2015 roku Sąd odrzucił apelację uczestniczki postępowania A. A., która wniosła zażalenie.

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2015 roku oddalił zażalenie A. A..

Dowody:

- akta Sądu Rejonowego w Brodnicy I Ns 113/14 o stwierdzenie nabycia spadku po B. D.,

- akta Sądu Rejonowego w Brodnicy o otwarciu i ogłoszeniu testamentu z 13 grudnia 2010 roku, sygn. I Ns 761/13,

- akta Sądu Rejonowego w Brodnicy I Ns 8/14 o otwarciu i ogłoszeniu testamentu z 06 lipca 2006 roku,

- zeznania A. A. – k. 63.

Wnioskodawczyni A. A., składając wniosek o zmianę postanowienia wydanego w sprawie I Ns 113/14 z dnia 10 lipca 2014 roku, nie wskazała podstawy zmiany postanowienia, której nie mogła powołać w poprzednim postępowaniu.

Stwierdziła, że chce aby Sąd stwierdził nabycie spadku na jej rzecz z mocy testamentu z 2006 roku, albowiem sama chce dziedziczyć spadek – k. 64.

B. D. nie chorował na choroby psychiczne, do końca życia był sprawny umysłowo. Pogrzeb zmarłemu urządziła M. G., jak również pogrzeb urządziła ojcu. Z. D., ostatnie pięć lat przed śmiercią, mieszkał u M. G., gdyż wymagał opieki.

B. D. mieszkał sam na gospodarstwie rolnym położonym w S., gm. G., o pow. około 16 ha.

M. G. mieszka w U..

W grudniu 2016 roku A. A. po raz drugi brała ślub z tym samym mężem. Na tej uroczystości był obecny B. D. i pytał syna A. A., czy wróci na wieś, zaś on odpowiedział „wuja, ja nie przyjadę”.

Z uwagi na takie oświadczenie przyszłego następcy, B. D. zmienił testament z 2006 roku i spisał u notariusza M. S. ostatni testament z 2010 roku, powołując w testamencie do dziedziczenia trzy osoby.

Ostatnie 10 lat przed śmiercią B. D. wydzierżawiał gospodarstwo. Nikt z rodziny nie pomagał spadkodawcy w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. A. G. zapłaciła podatek od spadku w Urzędzie Skarbowym w kwocie 30.000,00 zł. Oświadczyła, że ma 2 synów, chce odkupić udział od A. A., albowiem w przyszłości może wróci z Niemiec do Polski.

Również S. D. wyraził wolę zakupu gospodarstwa rolnego.

A. G. i M. G. oświadczyły, że A. A. również może wykupić ich udziały w gospodarstwie rolnym.

Dowody:

- zeznania uczestniczki A. A. – k. 63 – 64,

- zeznania uczestniczki M. B. – k. 64,

- zeznania uczestniczki M. G. – k. 74 verte,

- zeznania uczestniczki A. G. – k. 75,

- zeznania uczestnika S. D. – k. 75 verte,

- zeznania uczestniczki T. N. – k. 75 verte.

Sąd dał wiarę zeznaniom uczestników, dowodom w postaci testamentów notarialnych, akt stanu cywilnego i zeznań wnioskodawczyni, które to dowody wzajemnie się uzupełniają i są spójne. Sąd nie dał wiary jedynie stwierdzeniu A. A., aby M. G. wymusiła testament z 2010 roku, albowiem wnioskodawczyni nie przedłożyła żadnych dowodów na te okoliczności, a z całokształtu postępowania dowodowego wynika, że była to świadoma ostatnia wola zmarłego, który do końca życia był sprawny umysłowo. Ostatni testament jest też testamentem notarialnym, a więc sporządzonym przez notariusza, a postępowanie dowodowe wykazało okoliczności, dlaczego spadkodawca sporządził trzeci testament.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 679 § 1 k.p.c., dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Wnioskodawca, który był uczestnikiem postępowania w sprawie, obowiązany jest wskazać podstawę, na której opiera żądanie zmiany, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, oraz że wniosek składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Niespełnienie przez wnioskodawcę któregokolwiek z tych wymagań powoduje oddalenie wniosku bez merytorycznego badania zasadności żądania zmiany.

A. A. była uczestnikiem postępowania w sprawie I Ns 113/14.

Nie wskazała żadnej nowej podstawy, której nie mogła powołać w postępowaniu w sprawie I Ns 113/14.

Wniosek można oprzeć tylko na takiej podstawie, której uczestnik nie mógł powołać w poprzednim postępowaniu, na przykład późniejsze znalezienie testamentu.

Ustawodawcy chodzi o zwiększenie stabilności i znaczenia postanowień o stwierdzenie nabycia spadku.

Z uwagi na powyższe Sąd oddalił wniosek A. A. (punkt pierwszy postanowienia).

Pełnomocnik uczestniczki M. G. wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego.

Z uwagi na to, Sąd zasądził od A. A. na rzecz M. G. koszty zastępstwa prawnego na podstawie art. 520 § 3 k.p.c., albowiem interesy A. A. i M. G. były sprzeczne, a wniosek A. A. został oddalony.

O pozostałych kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Sędzia

M. M. (2)

(...)

1)  (...) (...),

2)  (...).

B., 11.06.2018 roku

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kamila Kosiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brodnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Murawska
Data wytworzenia informacji: