Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 198/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-11-16

Sygn. akt VI Gz 198/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Joanna Rusińska (spr.)

Sędziowie SO Małgorzata Bartczak - Sobierajska

SO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa C. M.

przeciwko W. D.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie o kosztach procesu zawarte w pkt 2 wyroku Sądu Rejonowego w Brodnicy z dnia 25 lipca 2017r., sygn. akt I C 317/17

postanawia

1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że w miejsce kwoty 4.490 zł, zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.690 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania;

2. zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

Małgorzata Bartczak - Sobierajska Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Brodnicy na podstawie art.98 k.p.c., zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.490 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W zażaleniu powód zarzucił Sądowi I instancji naruszenie art.98 k.p.c. i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokacie z dnia 3 października 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1668), które weszło w życie 27 października 2016 r. w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz.1800), poprzez jego niezastosowanie i w rezultacie przyjęcie niższej niż obowiązujące minimalnej stawki wynagrodzenia pełnomocnika powoda, tj. 3.600 zł zamiast 4.800 zł a także naruszenie art.328 § 2 k.p.c. w z w. z art.361 k.p.c., poprzez niewskazanie w uzasadnieniu orzeczenia podstawy prawnej dla ustalenia kosztów zastępstwa procesowego strony, która wygrała proces.

W oparciu o takie zarzuty powód domagał się zmiany zaskarżonego postanowienie poprzez podwyższenie zasądzonych kosztów do kwoty 5.690 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione.

Powód wygrał sprawę w całości dlatego na podstawie art.98 k.p.c. należało zasądzić od pozwanego na rzecz powoda całość poniesionych przez niego kosztów procesu na co składała się opłata od pozwu (873 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) i koszty zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Pozew został wniesiony w dniu 22 sierpnia 2016 r. zatem właściwą stawkę wynagrodzenia adwokata reprezentującego powoda należało ustalić na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz.1800) w brzmieniu przed zmianą, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. stawka ta wynosiła zatem 4.800 zł. Suma należnych powodowi kosztów na podstawie art. 98 k.p.c. wynosi więc 5.690 zł i taką kwotę należało zasądzić w wyroku Sądu I instancji (art.108 § 1 k.p.c.).

Z tych względów, na podstawie art.386 § 1 k.p.c. w zw. z art.397 § 2 k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach za instancję odwoławczą Sąd Okręgowy rozstrzygnął na podstawie art.98 k.p.c. i § 2 pkt 2 w zw. z § 10 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz.1800) w zw. § 2 rozporządzenia zmieniającego z dnia 3 października 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1668). Na koszty te składa się opłata sądowa od zażalenia (30 zł) i koszty zastępstwa procesowego w kwocie minimalnej (120 zł).

Małgorzata Bartczak - Sobierajska Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jabłońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska,  Małgorzata Bartczak-Sobierajska ,  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: