Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 123/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-07-05

Sygn. akt VI Gz 123/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ł. A.

przeciwko E. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 maja 2016 r., syn. akt V GNc 392/16

postanawia :

1)  oddalić zażalenie,

2)  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 25 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił jako spóźniony sprzeciw pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 504 § 1 k.p.c. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, iż wobec doręczenia pozwanej odpisu nakazu zapłaty w dniu 7 kwietnia 2016 r. ustawowy termin do wniesienia sprzeciwu od tego orzeczenia upływał w dniu 21 kwietnia 2016 r.; tymczasem wniosła ona przedmiotowy sprzeciw w dniu 22 kwietnia 2016 r., a więc po terminie (k.32).

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwana wniosła o jego uchylenie i zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie art. 138 § 1 k.p.c. przez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że w sprawie doszło do doręczenia pisma dorosłemu domownikowi oraz naruszenie art. 502 § 1 k.p.c. z związku z art. 504 § 1 k.p.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że zaistniały przesłanki do odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty z uwagi na upływ terminu, podczas gdy do upływu terminu nie doszło (k.36-38).

Powód w odpowiedzi na zażalenie pozwanej wniósł o jego oddalenie i o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego (k.46-48).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie pozwanej – jako bezzasadne - podlegało oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że pozwana w terminie określony w art. 502 § 1 k.p.c. w związku z art. 138 § 1 k.p.c. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, co w świetle art. 504 § 1 k.p.c. wyklucza możliwość uwzględnienie jej zażalenia. Należy podkreślić, iż pozwana nie zdołała wykazać, iż mimo potwierdzenia odbioru odpisu spornego nakazu zapłaty w dniu 7 kwietnia 2016 r. przez, jak to wynika z potwierdzenia odbioru, upoważnionego pracownika J. K., osoba ta nie była upoważniona do odbioru adresowanych do niej przesyłek w lokalu będącym głównym miejscem wykonywania przez pozwaną działalności gospodarczej. Uszło uwadze pozwanej, iż J. K. przekazała jej odebraną przesyłkę w dniu 8 kwietnia 2016 r., a zatem pozwana miała wystarczająco dużo czasu na terminowe wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Reasumując, z tych względów zażalenie pozwanej podlegało oddaleniu; orzeczono zatem jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zasądzając od pozwanej na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym w minimalnej wysokości 120,00 zł przewidzianej taksa radcowską. Orzeczono więc jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

Z. - (...)

1) (...)

2) (...)

-

(...)

-

(...)

3) (...)

T. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski,  Małgorzata Bartczak-Sobierajska ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: