Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 79/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-06-09

Sygn. akt VI Gz 79/17

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Toruniu

w postępowaniu uproszczonym

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko K. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 20 marca 2017 r., sygn. akt V GC 1160/16 upr

postanawia :

1)  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uzupełnić postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 19 października 2016 r. poprzez dodanie pkt 3 (trzeciego) o następującej treści: „zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 540,36 zł (pięćset czterdzieści złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu”,

2)  zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 265,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Toruniu po raz drugi oddalił wniosek pozwanego z dnia 26 października 2016 r. o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 19 października 2016 r. o rozstrzygnięcie sprawy w zakresie kosztów postępowania. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że pozwany dokonał zapłaty po wytoczeniu powództwa, zatem należało go uznać za stronę przegrywającą spór, a co za tym idzie nie należą mu się koszty procesu (k.97).

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwany zaskarżył je w całości zarzucając mu:

- naruszenie przepisów postępowania cywilnego tj. art. 351 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c. polegające na bezzasadnym oddaleniu wniosku w przedmiocie uzupełnienia postanowienia z dnia 19 października 2016 r. w kwestii dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w tym kosztach zastępstwa procesowego według norm przepisanych w związku z oddaleniem powództwa, pomimo że przedmiotowy wniosek dotyczył zgłoszonego w toku postępowania żądania zwrotu kosztów pominiętego przez Sąd w końcowym rozstrzygnięciu, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego oddalenia wniosku o uzupełnienie postanowienia,

- naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 101 k.p.c. polegające na nieuwzględnieniu przez Sąd, iż zwrot kosztów należy się pozwanemu wobec faktu, że nie dał on powodu do wytoczeni a powództwa, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego, w ocenie pozwanego, oddalenia wniosku o uzupełnienie postanowienia

Wskazując na powyższy zarzut pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k.101 - 104).

Powód nie udzielił odpowiedzi na zażalenie pozwanego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie było uzasadnione, aczkolwiek nie zachodziła potrzeba uchylenia zaskarżonego postanowienia. Sąd Okręgowy mógł merytorycznie rozpoznać sprawę. Rację ma skarżący, iż Sąd Rejonowy błędnie oddalił jego wniosek o uzupełnienie postanowienia kończącego sprawę w pierwszej instancji. Nawet jeżeli Sąd Rejonowy uważał, iż pozwanemu nie należy się zwrot kosztów procesu, to powinien uzupełnić postanowienie z 19 października 2016 r. i oddalić wniosek o zasądzenie tych kosztów na rzecz pozwanego. Skoro Sąd pierwszej instancji nie rozstrzygnął tej kwestii w postanowieniu o umorzeniu postępowania, to wniosek o uzupełnienie tego postanowienia był uzasadniony, niezależnie od treści rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów. Oddalając prawidłowo złożony wniosek o uzupełnienie postanowienia, Sąd pierwszej instancji istotnie naruszył art. 351 k.p.c.

W tej sytuacji należało zmienić zaskarżone postanowienie. Zdaniem Sądu Okręgowego, nie ulega wątpliwości, iż wpłata kwoty 1.373,33 zł nastąpiła przed wniesieniem pozwu – w dniu 10 marca 2017 r., zatem w tym zakresie pozwanego należy uznać za stronę wygrywającą, co nakładało na Sąd Rejonowy rozstrzygnięcie o kosztach według zasad określonych w art. 100 k.p.c. Mimo zaistnienia takich przesłanek, Sąd Rejonowy niezasadnie odstąpił w ogóle od orzeczenia o kosztach procesu i z niezrozumiałych względów nie uwzględnił też wniosku o uzupełnienie postanowienia o takie rozstrzygnięcie.

Natomiast nietrafny był zarzut naruszenia art. 101 k.p.c.

Zdaniem Sądu Odwoławczego, uzupełniając postanowienie z dnia 19 października 2016 r., należało rozstrzygnąć o kosztach procesu według zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów. Pozwany wygrał sprawę w 64 %, a powód w 36 %. Pozwany poniósł następujące koszty: zastępstwo procesowe 1.200,00 zł, opłata od pełnomocnictwa 17,00 zł, opłata od zażalenia z 2 grudnia 2016 r. 40,00 zł, zastępstwo procesowe w postępowaniu zażaleniowym VI Gz 5/17 - 300,00 zł, razem 1.557,00 zł. Zatem pozwanemu należał się zwrot kosztów w wysokości 996,48 zł (1.557,00 x 64 %). Natomiast koszty powoda to: 50,00 zł opłata od pozwu (połowa opłaty została zwrócona), 1.200,00 zł zastępstwo procesowe, 17,00 zł opłata od pełnomocnictwa, razem 1.267,00 zł. Z tego powodowi należała się kwota 456,12 zł (1.267,00 x 36 %). Po skompensowaniu powód powinien zwrócić pozwanemu kwotę 540,36 zł. Na dzień 19 października 2016 r. koszty procesu należne pozwanemu były niższe, aktualnie należało doliczyć koszty poniesione przez pozwanego w pierwszym postępowaniu zażaleniowym (VI Gz 5/17), zgodnie z postanowieniem tut. Sądu z dnia 18 stycznia 2017 r.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 351 k.p.c. i art. 100 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie i orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji.

O kosztach postępowania zażaleniowego wywołanego przedmiotowym zażaleniem, orzeczono w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z § 2 pkt 3 i § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jabłońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bartczak – Sobierajska
Data wytworzenia informacji: