Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1990/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-02-15

Sygn. akt I C 1990/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal

Ławnicy: -------

Protokolant: st. sekr. sąd . Katarzyna Chudzińska

po rozpoznaniu w dniu: 15 lutego 2018 r. w T.

sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko: Regionalnemu Szpitalowi (...) im. dr W. B. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala (...) im. dr W. B. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w G. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty:

1/ 494,90 zł ( czterysta dziewięćdziesiąt cztery 90/100 ) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 listopada 2017r. do dnia zapłaty ,

2/ 12.320,21 zł ( dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia 21/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2018r. do dnia zapłaty ,

II.  w pozostałej części umarza postępowanie ,

III.zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 23.002,00 zł ( dwadzieścia trzy tysiące dwa ) z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1990/17

UZASADNIENIE

Dnia 26 września 2017r. ( data nadania przesyłki na poczcie) powód spółka z o.o. (...) wniósł pozew przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Regionalnemu Szpitalowi (...) im. dr. W. B. z siedzibą w G. . Domagał się w nim zasądzenia kwoty 243.691,20 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot i dat wskazanych w pozwie.

W piśmie z dnia 8 listopada 2017r. , nadanym w tym samym dniu na poczcie ( k. 215 – 215 v ) powód ograniczył żądanie na skutek wpłaty dokonanej przez pozwanego w dniu 19 października 2017r. Cofnął pozew do kwoty 6.949,80 zł wskazanej w punktach 1 „i” oraz 1 (...) pozwu i w to miejsce wnosił o zasądzenie :

1.  odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty 4.276,80 zł za okres od 11 października 2016r. do 19 października 2017r. w wysokości 306,76 zł oraz :

2.  odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty 2.673,00 zł za okres od 18 października 2016r. do 19 października 2017r. w wysokości 188,14 zł

- to jest łącznie 494,90 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie od dnia 8 listopada 2017r. do dnia zapłaty .

Kolejna zamiana powództwa nastąpiła w piśmie z dnia 7 stycznia 2018r., nadanym w tym samym dniu na poczcie ( k. 222 – 224 ) . Na skutek wpłacenia przez pozwaną w dniu 28 grudnia 2017r. kwoty 236.741,40 zł powód cofnął pozew co do tej kwoty . Domagał się natomiast zasądzenia odsetek za opóźnienie wynoszących 12.320,21 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie od dnia 8 stycznia 2018r. do dnia zapłaty . Łącznie powód wnosił o zasądzenie kwot :

1/ 494,90 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 listopada 2017r. do dnia zapłaty ,

2/12.320,21 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2018r. do dnia zapłaty .

W piśmie z dnia 23 stycznia 2018r. pozwany kwestionował dochodzenie odsetek od kwoty 494,90 zł od dnia 8 listopada 2017r. , gdyż jego zdaniem powinny one biec od dnia 7 stycznia 2018r. ( k. 227 ) .

Sąd ustalił, co następuje :

Strony łączyła umowa z dnia 1 marca 2016r. numer Z/56/16 na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Koronarograficznej i A. oraz dla Oddziału Kardiochirurgii. W jej ramach powód dostarczał pozwanemu wymienione w umowie artykuły medyczne . Aneksem numer (...) z dnia 24 maja 2017r. strony przedłużyły okres zawartej umowy do czasu całkowitej realizacji zakontraktowanych ilości , jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017r.

W związku z wykonywaniem umowy powstała zaległość w zapłacie wynosząca 243.691,20 zł . Dnia 26 września 2017r. powód wniósł pozew o jej zapłatę .

W dniu 19 października 2017r. pozwany dokonał wpłaty kwoty 6.949,80 zł, a w dniu 28 grudnia 2017r. - 236.741,40 zł .

okoliczności bezsporne ,

Sąd zważył, co następuje :

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy były niesporne . Strony łączyła umowa sprzedaży . Zgodnie z art. 535 § 1 k.c. ( kodeksu cywilnego ) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz , a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i sprzedawcy zapłacić cenę.

Było okolicznością bezsporną ,że pozwany zalegał z zapłatą za rzeczy dostarczone przez sprzedawcę . Wysokość zadłużenia oraz to , których faktur ono dotyczyło , także nie było kwestionowane . Nie było też sporne kiedy i jakie kwoty zostały uiszczone przez pozwanego w toku niniejszego procesu .

Ostatecznie, na skutek dokonanych wpłat, powód ograniczył żądanie do odsetek za opóźnienie wraz z odsetkami . Ich wysokość nie była kwestionowana przez pozwanego. Sporna była natomiast data początkowa biegu odsetek od odsetek od kwoty 494,90 zł.

Zgodnie z art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa , chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do sumy dłużnej. Zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. ( kodeksu postępowania cywilnego) oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Żądanie zasądzenia kwoty 494,90 zł z odsetkami za opóźnienie od dnia 8 listopada 2017r. powód zgłosił w piśmie z tej samej daty . W tym też dniu zostało ono złożone ( nadane ) w urzędzie pocztowym . Dzień 8 listopada 2017r. jest więc dniem wytoczenia powództwa o żądanie odsetek wraz z odsetkami od nich . Błędne jest więc stanowisko pozwanego ,że powód może się ich domagać od tej kwoty dopiero od dnia 7 stycznia 2018r. Pomija ono bowiem fakt zgłoszenia tego żądania już we wcześniejszym piśmie . W piśmie z dnia 7 stycznia 2018r. powód tylko powtórzył to żądanie oraz domagał się kolejnych odsetek wraz z odsetkami .

W punkcie I wyroku z dnia 15 lutego 2018r. sąd zasądził więc dochodzone przez powoda odsetki wraz z odsetkami od nich .

Pozwany nie sprzeciwił się ograniczeniu żądania pozwu na skutek dokonanych wpłat . W punkcie II wyroku, wobec skutecznego cofnięcia pozwu, sąd umorzył więc postępowanie w pozostałej części na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.

Rozstrzygając o kosztach procesu należy mieć na uwadze ,że spełnienie świadczenia przez pozwanego po wytoczeniu powództwa jest równoznaczne z przegraniem sprawy . Oznacza to bowiem ,że żądanie pozwu było zasadne , a powód musiał z nim wystąpić , skoro pozwany zalegał z zapłatą . Na skutek tego zaniechania zmusił on powoda do poniesienia kosztów niezbędnych dla „celowego dochodzenia praw” . Na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. pozwany musi więc zwrócić te koszty powodowi. Zasądzono je w punkcie III wyroku . Składają się na nie : opłata od pozwu 12.185,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika 10.800,00 zł (ustalone na podstawie § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu określonym przez nowelizację z dnia 2 października 2016r. – Dz. U. poz. 1668 ) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17,00 zł – razem 23.002,00 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Westphal
Data wytworzenia informacji: