Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1016/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-12-19

Sygn. akt I C 1016/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący - SSO Marek Paczkowski

Protokolant - st. sekr. sąd. Edita Hoffmann-Michalska

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r. w Toruniu

sprawy z powództwa (...) S.A. V. (...) w W.

przeciwko A. K. (1)

o zapłatę

I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 139.924,80zł(sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 80/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 5 października 2011r. do dnia zapłaty;

II oddala powództwo w pozostałej części;

III zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9609,80zł(dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 80/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. V. (...) w W. w pozwie skierowanym przeciwko A. K. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kwoty 163.253,87zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu od dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu.

Powód wskazał, że w dniu 10.05.2008r. doszło do kolizji drogowej spowodowanej przez pozwanego. Pozwany w chwili kolizji był w stanie po użyciu alkoholu. Fakt ten został stwierdzony prawomocnym wyrokiem. Samochód kierowany przez pozwanego był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u powoda. W związku z opisanym zdarzeniem oraz zgłoszeniem w ramach umowy ubezpieczenia OC powód wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w 8 transzach w łącznej wysokości 132.071,44zł. Powód żąda zwrotu wypłaconej kwoty wraz odsetkami ustawowymi z mocy art. 43 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (k. 22 –akt)

Powód wniósł pierwotnie pozew do Sądu Rejonowego Lublin –Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 5.10.2011r. (k. 6 akt). Sprawa został przekazana według właściwości tutejszemu Sądowi w dniu 13.03.2012r. (k. 7 akt). W dniu 29.05.2012r. został zarządzony zwrot pozwu (k. 13 akt), a w dniu 20.06.2012r. faktycznie zwrócono pozew (k. 16 akt). Postanowieniem z dnia 8.08.2012r. uchylono zarządzenie o zwrocie pozwu oraz przywrócono powodowi termin do uzupełnienia braków formalnych pozwu. (k. 52 akt).

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. Pozwany zarzucił, że nie udostępniono mu dokumentacji, na podstawie której wypłacono zadośćuczynienie i odszkodowanie. (k. 73 –akt)

W piśmie procesowym z dnia 10.10.2013r. powód wskazał, że poszkodowanymi w wypadku, którego sprawcą był pozwany byli A. i J. P.. Państwo P. utrzymują się z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jest to ich jedynie źródło utrzymania. W gospodarstwie nie zatrudniali pracowników. W wyniku wypadku zostali pozbawieni możliwości samodzielnego zajmowania się gospodarstwem. W związku z tym byli zmuszeni do zatrudnienia pracowników. Szkody objęły również straty za uprawach roślin. Poszkodowanym zostały wypłacone następujące kwoty: 4.000zł –zaliczka, 8.850zł –odszkodowanie wypłacone w dniu 28.11.2008r. z tytułu wynajęcia pracowników, 6.250zł - odszkodowanie wypłacone w dniu 5.01.2009r. z tytułu wynajęcia pracowników, 3.200zł - odszkodowanie wypłacone w dniu 15.01.2009r. z tytułu wynajęcia pracowników, 19.830zł –odszkodowanie wypłacone w dniu 20.11.2009r. z tytułu zatrudnienia pracowników oraz koszty leczenia, 21.000zł –zadośćuczynienie wypłacone w dniu 14.12.2009r. na podstawie art. 445§1 k.c., 55.000zł –zadośćuczynienie wypłacone w dniu 10.06.2010r. na podstawie art.445§1 k.c. (k. 104 –akt)

W piśmie procesowym z dnia 21.10.2013r. pozwany zarzucił naruszenie przepisów postępowania przez przywrócenie powodowi terminu do uzupełnienia braków formalnych pozwu oraz uchylenie zarządzenia o zwrocie pozwu postanowieniem z dnia 8.08.2012r. Podzielenie argumentacji pozwanego oznaczałoby, że pozew był wniesiony w dniu 24.04.2013r. W konsekwencji pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia w zakresie żądania zwrotu kwot wypłaconych poszkodowanemu z wyjątkiem kwoty 55.000zł wypłaconej w dniu 10.06.2010r. Pozwany zarzucił, że powód w ramach regresu może domagać się jedynie kwot, których wypłata była uzasadniona. Pozwanego nie mogą obciążać błędy popełnione przez ubezpieczyciela w trakcie likwidacji szkody, których konsekwencją jest wypłata zawyżonego odszkodowania.

Zdaniem pozwanego odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłacone J. P. jest zawyżone. Zgodnie z umową o dzieło z dnia 15.05.2008r. poszkodowany zlecił wykonanie czynności polegających na wywozie i sprzedaży sadzonek warzyw i kwiatów w okresie od 15.05.2008r. do 7.06.2008r. za kwotę 3000zł brutto. Kwotę tę należy uznać za wygórowaną, nieodpowiadającą wartości przeciętnego wynagrodzenia za tego typu pracę w okresie zaledwie 3 tygodni, tym bardziej, że w następnym roku w okresie od 17.04.2009r. do 30.05.2009r. za identyczne czynności poszkodowany uzgodnił z A. S. wynagrodzenie w kwocie 1.800zł. Było to zatem wynagrodzenie niższe za dłuższy okres pracy. Pozwany zakwestionował potrzebę zatrudnienia jednocześnie dwóch pracowników na podstawie umowy o dzieło w tym samym czasie to jest od 20.07.2008r. do 15.10.2008r., tym bardziej, że poza tym okresem poszkodowany zatrudniał jedną osobę. Ponadto w analogicznym okresie roku 2009 wszystkie czynności wykonywał jeden pracownik.

Pozwany zarzucił, że z dokumentacji przedłożonej przez powoda wynikają różne wnioski co do uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany. Orzeczenie lekarza orzecznika KRUS wskazuje, że poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości 40%. Z opinii lekarskiej sporządzonej na zlecenie poszkodowanego wynika, że uszczerbek wynosi 74%. Natomiast opinia sporządzona na zlecenie powoda wskazuje na uszczerbek na poziomie 20%, a kolejna opinia sporządzona na zlecenie poszkodowanego wskazuje na 50% uszczerbek na zdrowiu. Według pozwanego od wypłaconego zadośćuczynienia powinna być odliczona kwota 5.000zł wypłacona przez pozwanego J. P. na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu.

Pozwany zakwestionował datę początkową naliczania odsetek ustawowych. Odsetki te, według pozwanego, winny być naliczane od daty wyrokowania.

Pozwany złożył wniosek o rozłożenie na raty zasądzonej kwoty z uwagi na jego trudną sytuację materialną. (k. 358 –akt)

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 10.05.2008r. doszło do wypadku drogowego, którego sprawcą był pozwany. Na skutek wypadku małżonkowie J. P. i A. P. doznali obrażeń kwalifikowanych jako naruszenie czynności narządów ciała na okres 7 dni. Sąd Rejonowy w Toruniu uznał pozwanego za winnego popełnienia przestępstwa z art. 177§1 k.k. Ponadto Sąd ten zasądził od pozwanego na rzecz J. P. kwotę 5.000zł tytułem zadośćuczynienia. Kwota ta została przez pozwanego zapłacona dobrowolnie (okoliczność bezsporna). Podczas zdarzenia pozwany był stanie po użyciu alkoholu i wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 18.12.2008r. został uznany za winnego wykroczenia z art. 87§1 k.w. Samochód, którym kierował pozwany był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej u powoda (okoliczność bezsporna).

/dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 24.09.2008r. w sprawie X K 1091/08 –k. 111 akt,

wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 18.12.2008r. w sprawie XII W 2119/08 –k. 113 akt/

J. P. wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Na skutek wypadku J. P., ani jego żona nie byli w stanie samodzielnie wykonywać pracy w gospodarstwwie rolnym. (okoliczność bezsporna). W dniu 15.05.2008r. J. P. jako zamawiający zawarł z A. K. (2) jako wykonawcą umowę o dzieło polegające na tym, że wykonawca w okresie od 15.05.2008r. do 7.06.2008r. będzie wywoził i sprzedawał sadzonki warzyw i kwiatów z gospodarstwa zamawiającego, przy użyciu środków transportu wykonawcy. Ustalono wynagrodzenie na kwotę 3.000zł. Tego samego dnia J. P. zawarł umowę o dzieło z R. S. (1) dotyczącą prac przy trzodzie chlewnej oraz prac w polu w okresie od 15.05.2008r. do 15.07.2008r. z wynagrodzeniem 3.200zł. Kolejna umowa z R. S. (1) została zawarta na okres od 16.07.2008r. do 16.09.2008r. i przedmiotem umowy była praca przy trzodzie chlewnej oraz w okresie żniwnym rozładunek zboża i wożenie słomy sprzętem zamawiającego. W dniu 20.07.2008r. J. P. zawarł umowę od dzieło z K. R. (1), na mocy której K. R. (1) zobowiązał się do „kombajnowania” zboża, prasowania słomy, remontów bieżących sprzętu żniwnego w okresie od 20.07.2008r. do 12.08.2008r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.800zł. Natomiast w dniu 14.08.2008r. J. P. zawarł umowę o dzieło z K. R. (1), której przedmiotem było wykonywanie podorywki, bronowanie podoranych pól w okresie od 14.08.2008r. do 27.08.2008r. z wynagrodzeniem w kwocie 850zł. Następnie w dniu 17.09.2008r. została zawarta kolejna umowa z R. S. (1) dotycząca pracy przy trzodzie chlewnej na okres od 17.09.2008r. do 17.10.2008r. W dniu 16.09.2008r. J. P. zawarł umowę o dzieło z K. R. (1), gdzie K. R. (1) zobowiązał się do wykonywania orki przedsiewnej, rozsiewania nawozów, bronowania lub agregowania, siewu zboża i kopania ziemniaków w okresie od 16.09.2008r. do 15.10.2008r. w wynagrodzeniem w kwocie 1.000zł. W dniu 18.10.2008r. J. P. zawarł umowę o dzieło z W. Ś., której przedmiotem było wykonywanie prac przy trzodzie chlewnej w okresie od 18.10.2008r. do 18.11.2008r. Kolejna umowa o dzieło z W. Ś. została zawarta w dniu 19.11.2008r. na okres od tego dnia do dnia 19.12.2008r., przy czym przedmiotem umowy było wykonywanie prac przy trzodzie chlewnej oraz przygotowanie torfu do siewu z wynagrodzeniem w kwocie 1.600zł. W dniu 19.12.2008r. J. P. zawarł umowę o dzieło z W. Ś., której przedmiotem było wykonywanie prac przy trzodzie chlewnej w okresie od 19.12.2008r. do 31.12.2008r. z wynagrodzeniem w kwocie 550zł. Następnie w dniu 2.01.2008r. J. P. zawarł z W. Ś. umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonywanie pracy przy trzodzie chlewnej oraz przerabianie i młócenie torfu w okresie od 2.01.2009r. do 31.01.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.600zł. W dniu 1.02.2009r. J. P. zawarł umowę o dzieło z W. Ś., której przedmiotem było wykonywanie prac w przy trzodzie chlewnej w okresie od 1.02.2009r. do 28.02.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.600zł. Następnie w dniu 1.03.2009r. J. P. zawarł z R. S. (1) umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonywanie pracy przy trzodzie chlewnej i w tunelach foliowych w okresie od 1.03.2009r. do 31.03.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.600zł. Natomiast w dniu 1.04.2009r. J. P. zawarł umowę o dzieło z K. R. (1), której przedmiotem było wykonywanie prac przy trzodzie chlewnej, siew zbóż, sadzenie ziemniaków, prace w tunelu foliowym w okresie od 1.04.2009r. do 30.04.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 850zł. Z kolei w dniu 17.04.2009r. J. P. zawarł z A. S. umowę o dzieło, polegające na wywozie i sprzedaży sadzonek warzyw i kwiatów w okresie od 17.04.2009r. do 30.05.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.800zł, przy czym zamawiający powierzył samochód do sprzedaży. W dniu 1.05.2009r. J. P. zawarł umowę o dzieło z K. R. (1), której przedmiotem było wykonywanie prac przy trzodzie chlewnej, przygotowanie sadzonek do sprzedaży, wykonywanie oprysków chwastobójczych i grzybobójczych na zboża oraz wysiew nawozów w okresie od 1.05.2009r. do 31.05.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.900zł. Z kolei w dniu 1.06.2009r. J. P. zawarł z K. R. (2) umowę o dzieło, polegające na pracy przy trzodzie chlewnej, obróbce ziemniaków i innych warzyw oraz wykonywania oprysków w okresie od 1.06.2009r. do 30.06.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.800zł. W dniu 1.07.2009r. J. P. zawarł umowę o dzieło z K. R. (2), której przedmiotem była praca przy trzodzie chlewnej, przygotowanie maszyn do żniw oraz opryski na warzywa i ziemniaki w okresie od 1.07.2009r. do 31.07.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 1.800zł. W dniu 1.08.2009r. J. P. zawarł umowę o dzieło z R. S. (2), której przedmiotem była praca przy trzodzie chlewnej, „kombajnowanie” oraz prasowanie słomy w okresie od 1.08.2009r. do 31.08.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 2.200zł. W dniu 1.09.2009r. J. P. zawarł umowę o dzieło z R. S. (2), której przedmiotem była praca przy trzodzie chlewnej, orki, bronowanie, siew nawozów i zboża, wykopki ziemniaków w okresie od 1.09.2009r. do 30.09.2009r. z wynagrodzeniem w kwocie 2.100zł. Wszystkie należności wynikające z umów o dzieło zostały przez J. P. zapłacone.

/dowód: umowa o dzieło nr 1/2008 z dnia 15.05.2008r. –k. 317 akt,

rachunek do umowy o dzieło nr 1/2008 –k. 316 akt,

umowa o dzieło nr 2/2008 z dnia 15.05.2008r –k. 319 akt,

rachunek do umowy o dzieło nr 2/2008 –k. 318 akt,

umowa o dzieło nr 2 z dnia 16.07.2008r. –k. 297 akt,

rachunek do umowy o dzieło nr 2 –k. 296 akt,

umowa o dzieło nr 3 z dnia 17.09.2008r. –k. 299 akt,

rachunek od umowy o dzieło nr 3 –k. 298 akt

umowa o dzieło nr 3 z dnia 16.09.2008r. –k. 301 akt,

rachunek do umowy o dzieło nr 3 –k. 300 akt,

umowa o dzieło nr 3/2008 z dnia 20.07.2008r. –k. 321 akt,

rachunek do umowy o dzieło nr 3/2008 –k. 320 akt,

umowa o dzieło nr 4/2008 z dnia 14.08.2008r. –k. 323 akt,

rachunek do umowy o dzieło nr 4/2008 –k. 322 akt

umowa o dzieło z dnia 18.10.2008r. –k. 290 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 18.10.2008r. –k. 289 akt,

umowa o dzieło z dnia 19.11.2008r. –k. 292 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 19.11.2008r. –k. 291 akt,

umowa o dzieło z dnia 19.12.2008r. –k. 278 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 19.12.2008r. –k. 277 akt,

umowa o dzieło z dnia 2.01.2009r. –k. 276 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 2.01.2009r. –k. 275 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.02.2009r. –k. 274 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.02.2009r. –k. 274 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.03.2009r. –k. 272 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.03.2009r. –k. 271 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.04.2009r. –k. 264 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.04.2009r. –k. 263 akt,

umowa o dzieło z dnia 17.04.2009r. –k. 262 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 17.04.2009r. –k. 261 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.05.2009r. –k. 266 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.05.2009r. –k. 265 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.06.2009r. –k. 257 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.06.2009r. –k. 255 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.07.2009r. –k. 256 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.07.2009r. –k. 254 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.08.2009r. –k. 235 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.08.2009r. –k. 234 akt,

umowa o dzieło z dnia 1.09.2009r. –k. 233 akt,

rachunek do umowy o dzieło z dnia 1.09.2009r. –k. 232 akt,

W związku z wypadkiem J. P. przebywał w szpitalu w okresie od 10.05.2008r. do 21.05.2008r. z rozpoznaniem złamania kości kulszowych. Zalecono mu leżenie do 4 tygodni od urazu, a po 4 tygodniach zalecono uruchamianie. W dniach 25 i 26.06.2008r. J. P. w związku z wypadkiem przebywał w szpitalu na oddziale urologii, gdzie dokonano urethrotomii optycznej m.S.. Rozpoznano u niego zwężenie cewki moczowej, stan po złamaniu miednicy oraz zespół jelita drażliwego. Podobny zabieg w związku z następstwami wypadku wykonano u J. P. w dniu 8.01.2009r., przy czym wówczas przebywał w szpitalu 2 doby. Komisja lekarska KRUS w orzeczeniu z dnia 16.12.2008r. stwierdziła u J. P. długotrwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 40%. Jednocześnie stwierdziła złamanie miednicy z przerwaniem obręczy w odcinku przednim oraz uszkodzenie cewki moczowej z zaleganiem moczu. Lekarz orzecznik powoda w końcowym orzeczeniu z dnia 24.11.2009r. ustalił u J. P. trwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 20%. Natomiast w końcowym orzeczeniu lekarza orzecznika powoda z dnia 29.03.2010r. stwierdzono trwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 40%. Na zlecenie J. P. została sporządzona opinia przez dr n. med. W. M.. Z opinii wynika, że uszczerbek na zdrowiu w zakresie wielomiejscowego złamania miednicy wynosi 12%, w zakresie zwężenia cewki moczowej powodującego trudności w oddawaniu moczu, z zaleganiem moczu i zakażeniem wynosi 30%, w zakresie zaburzeń funkcji płciowej wynosi 20%, w zakresie urazu kręgosłupa odcinka lędźwiowego, urazowych zespołów korzeniowych wynosi 12%, co daje łącznie 74% uszczerbku na zdrowiu. Na zlecenie powoda została sporządzona opinia przez lekarza psychiatrę i seksuologa, który zaproponował 10% uszczerbku na zdrowiu w związku z pourazowymi zaburzeniami erekcji o etiologii mieszanej z stopniową remisją objawów.

/dowód: karta informacyjna z hospitalizacji z okresu 10.05.2008r. –.05.2008r –k. 172 akt,

karta informacyjna z hospitalizacji z okresu 7.01.2009r. –.01.2009r. –k. 140 akt,

karta informacyjna z hospitalizacji z okresu 25.06.2008r. –.06.2008r. –k. 141 akt,

końcowe orzeczenie z dnia 24.11.2009r. –k. 210 –akt,

orzeczenie komisji lekarskiej KRUS z dnia 16.12.2008r. –k. 248 –akt,

końcowe orzeczenie z dnia 29.03.2010r. –k. 151 –akt,

opinia lekarska z dnia 1.10.2009r. –k. 184 –akt,

opinia lekarska z dnia 17.05.2010r. –k. 130 akt/

W dniu 13.10.2008r. powód wypłacił J. P. kwotę 4.000zł jako zaliczkę na poczet jego roszczeń w związku z wypadkiem. W dniu 25.11.2008r. powód przyznał J. P. kwotę 8.850zł odszkodowania z tytułu kosztów wynagrodzenia dla pracowników. W dniu 31.12.2008r. powód przyznał J. P. kwotę 6.250zł odszkodowania z tytułu kosztów wynagrodzenia dla pracowników. W dniu 12.01.2009r. powód przyznał J. P. kwotę 3.200zł jako odszkodowanie z tytułu wynajęcia pracowników w grudniu 2008r. i styczniu 2009r. W dniu 2.07.2009r. powód przyznał J. P. kwotę 4.015zł tytułem odszkodowania za sadzonki, które uległy uszkodzeniu w wyniku wypadku, kwotę 10.564zł tytułem odszkodowania z tytułu strat w uprawach roślin w namiotach foliowych podczas pobytu obojga małżonków w szpitalu, 5.350zł tytułem odszkodowania z tytułu zatrudnienia pracowników na zastępstwo do dnia 31.03.2009r. W dniu 17.11.2009r. powód przyznał J. P. odszkodowanie w kwocie 13.600zł z tytułu zatrudnienia pracowników oraz w kwocie 341,44zł z tytułu kosztów leczenia. W dniu 10.12.2009r. powód przyznał J. P. kwotę 25.000zł zadośćuczynienia z mocy art. 445§1 k.c., zaliczając na poczet tej kwoty 4.000zł wypłacone jako zaliczkę. W dniu 9.06.2010r. powód przyznał J. P. dodatkowo kwotę 55.000zł tytułem zadośćuczynienia. Pismem z dnia 22.11.2010r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 132.071,44zł powołując się na art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wyznaczając pozwanemu termin 30 dni na zapłatę tej kwoty.

/dowód: pismo powoda z dnia 10.10.2008r. –k. 114 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 4.000zł –k. 115 akt,

pismo powoda z dnia 25.11.2008r. –k. 116 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 8.850zł –k. 117 akt,

pismo powoda z dnia 31.12.2008r. –k. 118 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 6.250zł –k. 119 akt,

pismo powoda z dnia 12.01.2009r. –k. 120 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 3.200zł –k. 121 akt,

pismo powoda z dnia 2.07.2009r. –k. 122 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 19.830zł –k. 123 akt,

pismo powoda z dnia 17.11.2009r. –k. 124 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 13.941zł –k. 125 akt,

pismo powoda z dnia 10.12.2009r. –k. 126 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 21.000zł –k. 127 akt,

pismo powoda z dnia 09.06.2010r. –k. 128 akt,

potwierdzenie obciążenia rachunku bankowego na kwotę 55.000zł –k. 129 akt,

wezwanie do zapłaty z dnia 22.11.2010r. –k. 44 akt/

Pozwany pracuje w cukierni- piekarni i zarabia miesięcznie 1.300zł netto, a jego żona 1.200zl netto. Mają na utrzymaniu 2 dzieci w wieku 8 i 16 lat. Wraz z żoną na zasadzie wspólności ustawowej są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 7,57ha. Mieszkają wraz z teściami pozwanego, którzy otrzymują emerytury rolnicze po około 700zł. Pozwany z żoną otrzymują dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej w kwocie 6.000zł rocznie. Koszty utrzymania domu to kwota około 1.000zł miesięcznie.

/dowód: zeznania pozwanego złożone w dniu 5.12.2013r.

akt notarialny z dnia 23.10.2000r. –k. 383 –akt/

Sąd zważył, co następuje:

Powód wywodzi swe roszczenie z art. 43 pkt 1 z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r., poz. 392 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu. Poza sporem było, że pozwany jest zobowiązany co do zasady do zwrotu kwoty wypłaconych przez powoda poszkodowanemu J. P., lecz sporna była wysokość kwoty, jaką winien zwrócić pozwany, a nadto zbadania wymagał podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia części dochodzonego roszczenia.

Roszczenie dochodzone przez powoda przedawnia się z upływem 3 lat jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 118 k.c.). Należy wskazać, że skoro Sąd uchylił zarządzenie o zwrocie pozwu, które było błędne, należy przyjąć, że nie nastąpił zwrot pozwu, a zatem pozew został wniesiony w dacie 5.10.2011r., czyli przed upływem 3 lat od daty pierwszej wypłaty na rzecz poszkodowanego, co miało miejsce w dniu 13.10.2008r. (k. 115 akt). Oznacza to, że zarzut przedawnienia nie jest zasadny.

Pozwany kwestionował umowę o dzieło za okres od dnia 15.05.2008r. do dnia 7.06.2008r. (k. 317 akt), uznając wynagrodzenie dla wykonawcy za zbyt wysokie, ponieważ w dłuższym okresie od dnia 17.04.2009r. do dnia 30.05.2009r. za takie same czynności wynagrodzenie było mniejsze (k. 262 akt). Analiza umów wskazuje, że na mocy umowy z 2009r. samochód do wywozu sadzonek był powierzony przez zamawiającego, natomiast umowa z dnia 15.05.2008r. wskazuje, że do wywozu będzie wykorzystywany transport wykonawcy, co w sposób oczywisty powoduje wzrost kosztów.

Pozwany kwestionował także konieczność zatrudnienia dwóch osób w okresie od dnia 20.07.2008r. do dnia 15.10.2008r., ponieważ w analogicznym okresie następnego roku był zatrudniony tylko jeden pracownik. Rzeczywiście we wskazanym okresie 2008r. pracowały dwie osoby to jest R. S. (1) i K. R. (1), ale osoby te wykonywały inne prace. R. S. (1) pracował przy trzodzie chlewnej oraz przy rozładunku zboża w czasie żniw i zwożeniu słomy, a K. R. (1) wykonywał prace na kombajnie i na ciągniku. Natomiast w sierpniu i wrześniu 2009r. prace wykonywał jedynie R. S. (2), przy czym zajmował się pracą zarówno przy trzodzie chlewnej jak i pracą na kombajnie i ciągniku, jednak jego wynagrodzenie było wyższe niż wynagrodzenie R. S. (1), czy też wynagrodzenie K. R. (1) w analogicznych okresach 2008r. Ponadto nie można wykluczyć, że zakres produkcji rolnej w 2009r. w gospodarstwie J. P. był mniejszy, a więc wystarczała praca jednej osoby. Należy zatem i ten zarzut uznać za bezzasadny.

Pozwany kwestionował wysokość uszczerbku na zdrowiu, który nastąpił u J. P. i w związku z tym wysokość zadośćuczynienia jemu wypłaconego. Rzeczywiście powód winien udowodnić adekwatność wypłaconego zadośćuczynienia do zakresu uszczerbku na zdrowiu. Trzeba odrzucić opinię lekarza orzecznika powoda wskazującą na uszczerbek na zdrowiu na poziomie 20%. Doświadczenie życiowe każe przyjąć, że opinie lekarzy działających na zlecenie ubezpieczycieli przyznają minimalny procent uszczerbku na zdrowiu. Należy również odrzucić opinię prywatną na zlecenie poszkodowanego. Trzeba zatem przyjąć poziom średni uszczerbku na zdrowiu, to jest wynikający z orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, a zatem wynoszący 40%. Ustalając wysokość zadośćuczynienia należy uwzględnić to, że J. P. był trzykrotnie hospitalizowany, co wpływa na podwyższenie wysokości zadośćuczynienia. Ponadto przez 4 tygodnie po wypadku zalecono poszkodowanemu leżenie, co wiąże się ze szczególną uciążliwością. Zdaniem Sądu zadośćuczynienie na poziomie 80.000zł jest adekwatne do doznanego przez J. P. uszczerbku na zdrowiu. Skoro zasadne jest przyznanie zadośćuczynienia na tym poziomie, to trzeba uwzględnić fakt, iż pozwany dobrowolnie zapłacił zadośćuczynienie w kwocie 5.000zł, a zatem zadośćuczynienie wypłacone przez powoda winno zamykać się kwotą 75.000zł.

Łączna kwota wypłacona przez powoda J. P. wynosi 132.071,44zł, a po odliczeniu kwoty 5.000zł wypłaconej przez pozwanego należy przyjąć, że powód jest uprawniony do żądania kwoty 127.071,44zł.

Jeśli chodzi o termin płatności kwoty 127.071,44zł należy wskazać, że zastosowanie znajduje art. 455 k.c, ponieważ termin spełnienia świadczenia nie był oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania. Skoro wezwanie do zapłaty kwoty wypłaconej przez powoda zostało sporządzone w dniu 22.11.2010r. należy przyjąć, że było niezwłocznie wysłane i dotarło do pozwanego w dniu 24.11.2010r., a zatem termin 30 dni upłynął w dniu 24.12.2010r. Tym samym zasadnym jest naliczanie odsetek ustawowych za czas opóźnienia do dnia 25.12.2010r. (art. 481§1 i 2 k.c.). Pozew został wniesiony w dniu 5.10.2011r. Odsetki ustawowe od kwoty 127.071,44zł za okres od dnia 25.12.2010r. do dnia 4.10.2011r. wynoszą 12.853,36zł (wyliczenie –k. 388 akt). Łącznie zatem pozwany jest zobowiązany zwrócić powodowi kwotę 139.924,80zł (127.071,44 + 12.853,36 = 139.924,80), a dalej idące powództwo jako bezzasadne należało oddalić.

Z wyżej wymienionych względów orzeczono jak w pkt I i II sentencji wyroku.

Sąd odrzucił możliwość rozłożenia na raty zasądzonej kwoty, ponieważ wysokość raty musi być realna do poniesienia, okres na jaki są ustalone raty nie powinien być wyjątkowo długi i raty powinny mieć pewną wartość dla wierzyciela. Kwota 800zł proponowana przez pozwanego stanowi znikomy procent kwoty zasądzonej.

O kosztach procesu orzeczono po myśli art.100 zd.1 k.p.c stosując zasadę stosunkowego rozdzielenia tych kosztów. Powód poniósł koszty w kwocie 11.763zł, na które składały się wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym –.600zł oraz opłata sądowa od pozwu –.163zł. Pozwany poniósł koszty procesu w kwocie 3.617zł, na które składały się wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem –.600zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17zł. Powód wygrał proces w 86% (139.924,8/163.253,87 = 0,857099436601411 ≈ 0,86), a pozwany w 14%. Zatem pozwany winien zwrócić powodowi kwotę 10.116,18zł (11.763*0,86 = 10.116,18), a powód pozwanemu kwotę 506,38zł (36.17*0,14 = 506,38). Po potrąceniu tych kwot uzyskuje się kwotę 9.609,80zł (10.116,18 - 506,38 = 9.609,80), którą pozwany winien zwrócić powodowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Paczkowski
Data wytworzenia informacji: