Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 2890/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2014-06-26

Sygn. akt VII U 2890/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Ołtarzewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Jarzyna

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w Gdańsku

sprawy J. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o świadczenie przedemerytalne

na skutek odwołania J. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

z dnia 11 września 2012 r. nr (...)- (...); (...)- (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu J. N. prawo do świadczenia przedemerytalnego od dni 11 września 2012r. do dnia 27 grudnia 2013r. i stwierdza , że pozwany organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nie ustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji,

2. w pozostałym zakresie postępowanie odwoławcze umarza.

Sygn. akt VII U 2890/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11 września 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. odmówił ubezpieczonemu J. N. prawa do świadczenia przedemerytalnego z powodu niespełnienia przesłanek wynikających z art. 2 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych ( DZ. U. z 2004, Nr 120 poz. 1252 z późn. zm.). W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, iż z przedłożonej przez skarżącego dokumentacji wynika, że udowodnił on łącznie 38 lat 7 miesięcy i 9 dni okresów składkowych i nieskładkowych stażu ubezpieczeniowego na dzień 31 grudnia 2011 r. zamiast wymaganych prawem 39 lat ( o których mowa w art. art. 2 ust 1 pkt 6 w/w/ ustawy). Pozwany podkreślił również, iż skarżący nie spełnia przesłanek uzasadniających przyznanie przedmiotowego świadczenie w oparciu o przepis art. art. 2 ust 1 pkt 5, bowiem w ocenie organu rentowego ubezpieczony nie posiada 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Jednocześnie organ rentowy informacyjnie nadmienił, że nie uwzględnił okresu zatrudnienia odwołującego się w Stoczni od 01 stycznia 2011 r. do 11 września 2011 r. z uwagi na fakt, iż zakład pracy nie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył ubezpieczony, zaskarżając ją w całości oraz wnosząc o jej zmianę. W uzasadnieniu skarżący wyjaśnił, iż spełnia wszystkie przesłanki legitymujące go do uzyskania dochodzonego świadczenia.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na argumentację wskazaną w zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 kpc zawiesił postępowanie odwoławcze, z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależało od wyniku postępowania cywilnego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Malborku w sprawie o sygn. akt IV P 210/11 w przedmiocie zaległego wynagrodzenia należnego ubezpieczonemu.

Postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy podjął postępowanie odwoławcze na skutek uprawomocnienia się wyroku Sądu Rejonowego w Malborku o sygnaturze IV P 210/11.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony J. N., urodzony w dniu (...), w dniu 10 września 2012 r. złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. ponowny wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Uprzednio ubezpieczony zwracał się już do organu rentowego z wnioskiem o przedmiotowe świadczenie. Decyzja z dnia 29 marca 2012 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił odwołującemu się prawa do świadczenia przedemerytalnego z powodu stwierdzenia braku uprawnień do nabycia tego prawa.

Okoliczności niesporne, vide : akta rentowe: decyzja pozwanego z dnia 29 marca 2012 r. – k. 22, wniosek o świadczenie przedemerytalne z dnia 10 września 2012 r. – k. 1-3

W ocenie pozwanego ubezpieczony udowodnił 38 lat, 8 miesięcy i 9 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. skarżący wykazał 38 lat, 7 miesięcy i 9 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją z dnia 11 września 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. odmówił ubezpieczonemu J. N. prawa do świadczenia przedemerytalnego z powodu niespełnienia przesłanek wynikających z art. 2 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych ( DZ. U. z 2004, Nr 120 poz. 1252 z późn. zm.). W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, iż z przedłożonej przez skarżącego dokumentacji wynika, że udowodnił on łącznie 38 lat 7 miesięcy i 9 dni okresów składkowych i nieskładkowych stażu ubezpieczeniowego na dzień 31 grudnia 2011 r. zamiast wymaganych prawem 39 lat ( o których mowa w art. art. 2 ust 1 pkt 6 w/w/ ustawy). Pozwany podkreślił również, iż skarżący nie spełnia przesłanek uzasadniających przyznanie przedmiotowego świadczenie w oparciu o przepis. art. 2 ust 1 pkt 5 bowiem w ocenie organu rentowego ubezpieczony nie posiada 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

okoliczności niesporne, vide: akta rentowe : decyzja pozwanego z dnia 11 września 2012 r. – k. 10-11

W okresie od 15 lipca 1983 roku do 31 lipca 2010 roku ubezpieczony był zatrudniony w Stoczni (...) Sp. z o.o. w (...), następnie na skutek przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę w trybie art. 23 (( 1)) kp w okresie od 01 sierpnia 2010 roku do 11 września 2011 roku skarżący był pracownikiem Stoczni (...) S.A. w (...), zaś od 12 września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku w związku z powrotnym przejęciem przedsiębiorstwa w trybie art. 23 (( 1)) kp przez syndyka masy (...) świadczył prace w Stoczni (...) Sp. z o.o. w (...).

Ostatni stosunek pracy ( trwający ponad pół roku) ustał na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 kodeksu pracy w związku z art. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

okoliczności niesporne, vide: akta rentowe : świadectwo pracy – k. 7

Pracodawca nie wypłacił skarżącemu wynagrodzenia za okres od 01 stycznia 2011 roku do 11 września 2011 roku jak również nie odprowadził za ten okres składek na ubezpiecza społeczne.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt IV P 210/11 Sąd Rejonowy w Malborku IV Wydział Pracy zasądził od pozwanej Stoczni (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda J. N. kwotę 20.675 zł tytułem zaległego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami od wyszczególnionych w wyroku kwot. Powyższy wyrok uprawomocnił się z dniem 18 października 2013 roku na skutek oddalenia apelacji Stoczni (...) S.A. w (...) z siedziba w W..

Okoliczność niesporna, vide: akta sprawy : wyrok Sądu Rejonowego w Malborku IV P 210/11-k.56, Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VII Pa 152/13 – k. 51

Skarżący przesłał odpis wyroku do organu rentowego wnosząc jednocześnie o przyznanie prawa do dochodzonego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społeczny dokonał ponownego obliczenia stażu ubezpieczeniowego skarżącego, ustalając, że na dzień 31 grudnia 2011 r. ubezpieczony udowodnił 39 lat, 3 miesiące i 20 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał ubezpieczonemu prawo do świadczenie przedemerytalnego od dnia 28 grudnia 2013 r. , tj. od dnia następującego po złożeniu odpisu wyroku, traktując ten fakt jako ponowny wniosek o świadczenie przedemerytalne i wskazując, iż wysokość przedmiotowego świadczeni od 01 stycznia 2014 roku wynosi 975, 78 zł.

Okoliczność niesporna, vide: akta rentowe: decyzja pozwanego z dnia 27 stycznia 2014 r. – k. 33

Od dnia 02 lutego 2012 roku do nadal ubezpieczony jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w T.. W okresie od dnia 10 lutego 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. wnioskodawca pobierał zasiłek dla osób bezrobotnych.

W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych ubezpieczony nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008, Nr 69 poz. 415 z późn. zm. ). Zaświadczenia w powyższym zakresie z dnia 06 września 2012r. i z dnia 10 września 2012r. ubezpieczony złożył u pozwanego razem z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne w dniu 10 września 2012r.

okoliczności bezsporne, vide: akta rentowe – zaświadczenie PUP- k. 5-6

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach rentowych pozwanego organu emerytalnego, których prawdziwość i rzetelność nie była przez żadną ze stron kwestionowana.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na częściowe uwzględnienie co doprowadziło do częściowej zmiany zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1)do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu (...) pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 1)), zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

3) do dnia ogłoszenia (...) prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm. 2)), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia (...) ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4)zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5)do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu (...) pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący, co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

W myśl ust. 2 za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie, co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W ocenie Sądu Okręgowego zgromadzony w sprawie materiał dowody w tym prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Malborku o sygn. akt IV P 210/11 jednoznacznie potwierdził, iż skarżący jako pracownik Stoczni (...) S.A. w (...) w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 11 września 2011 podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Powyższe sprawia, iż skarżący legitymuje się wymaganym przez prawo stażem ubezpieczeniowym o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wskazana wyżej okoliczność została dostrzeżona również przez samego pozwanego ( który w dniu 27 stycznia 2014 r. wydał w tym przedmiocie stosowną decyzję).

Podkreślenia wymaga fakt, iż wyrok Sądu Rejonowego w Malborku o sygn. akt IV P 210/11 ma charakter deklaratoryjny. W związku z powyższym odwołujący się już w chwili złożenia wniosku tj. w dniu 10 września 2012 roku legitymował się wymaganym przez prawo 39 letnim stażem ubezpieczeniowym, o którym mowa w art.2 ust. 1 pkt 6 ustawy 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – a wspomniany wyrok jedynie tą okoliczność potwierdził.

Tym samym w ocenie Sądu Okręgowego to dzień złożenia wniosku o przedmiotowe świadczenie w organie rentowym ( tj. dzień 10 września 2012 r.) , a nie dzień udowodnienia wymaganego prawem stażu w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Malborku czy przedłożenia odpisu prawomocnego wyroku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stanowi dzień spełnienia przez skarżącego ostatniej przesłanki warunkującej nabycie dochodzonego przez ubezpieczonego świadczenia.

W konkluzji, w pkt 1 sentencji wyroku, działając na mocy art. 477 14 § 2 k.p.c. w związku z przywołanymi wyżej przepisami Sąd zmienił zaskarżoną decyzję z dnia 11 września 2013 r. i przyznał skarżącemu prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 11 września 2012 roku - zgodnie z art. 7 ust.1 w/w ustawy o świadczeniach przedemerytalnych ( tj. od dnia następującego po dniu złożenia przez ubezpieczonego wniosku o przedmiotowe świadczenie ) do dnia 27 grudnia 2013 roku ( tj. do dnia poprzedzającego dzień, od którego ubezpieczony uprawniony jest do przedmiotowego świadczenia na mocy decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2014 roku.).

Ponadto działając na podstawie art. 118 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Sąd wnioskując a contrario nie stwierdził odpowiedzialności pozwanego organu rentowego za nie ustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, mając na uwadze fakt, iż dopiero wyniki niniejszego postępowania dowodowego pozwoliły na poczynienie wiążących ustaleń co do spełniania przez skarżącego wszystkich przesłanek warunkujących przyznanie dochodzonego świadczenia.

Mając na uwadze fakt, iż decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r. organ przyznał ubezpieczonemu prawo do świadczenia przedemerytalnego podczaszy od dnia 28 grudnia 2013 r. Sąd działając na mocy art. 477 13 kpc umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

SSO Maria Ołtarzewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Glina
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Ołtarzewska
Data wytworzenia informacji: