Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 119/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2020-07-16

Sygn. akt VIII Gz 119/20

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Elżbieta Kala

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) w W.

przeciwko: A. O.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2020 r., sygn. VIII GC 2265/16 upr

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt VIII Gz 119/20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019 r. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał, że zarządzeniem z 20 listopada 2019 r., doręczonym 25 listopada 2019 r., pozwany został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w wysokości 30 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Ponieważ pozwany nie uiścił opłaty od zażalenia w zakreślonym terminie, Sąd odrzucił zażalenie pozwanego na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 394 § 2 k.p.c. i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zażalenie na przedmiotowe postanowienie wniósł pozwany, zaskarżając je w całości. W uzasadnieniu zażalenia pozwany podniósł, że uiścił opłatę od zażalenia w kwocie 30 zł we wskazanym przez Sąd terminie.

Wniósł o uchylenie tego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego podlegało oddaleniu.

Na wstępie należy wyjaśnić, że do rozpoznania przedmiotowego zażalenia zastosowanie znajdowały przepisy w brzmieniu sprzed dnia 7 listopada 2019 r. (art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 370 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. Sąd pierwszej instancji obowiązany jest odrzucić na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie pozwany zarzucił, że Sąd I instancji nieprawidłowo uznał, iż zażalenie pozwanego nie zostało opłacone.

Zdaniem Sądu Okręgowego zarzut ten jest chybiony.

Z analizy akt sprawy wynika, że pozwany zarządzeniem z dnia 20 listopada 2019r. (zob. k. 329 akt) został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 30 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Przy czym, Sąd I instancji wezwał jednocześnie pozwanego do dołączenie potwierdzenia dowodu uiszczenia tejże opłaty. Przedmiotowe wezwanie zostało skutecznie doręczone pozwanemu w dniu 25 listopada 2019r. (zob. k. 331 akt). A zatem tygodniowy termin do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia upłynął pozwanemu w dniu 2 grudnia 2019r. Jednakże pozwany pomimo wezwania nie uiścił opłaty we wskazanym przez Sąd terminie - co również wynika z notatki urzędowej z dnia 18 grudnia 2019r. (zob. k. 332 akt).

W ocenie Sądu II instancji podkreślenia wymaga, że z załączonego przez pozwanego do niniejszego zażalenia dowodu uiszczenia opłaty (zob. k. 337 akt) wynika jednoznacznie, że opłata została uiszczona dopiero w dniu 17 grudnia 2019 r., zatem już po zakreślonym przez Sąd I instancji terminie.

W związku z powyższym, konsekwencją nie wniesienia opłaty od zażalenia przez pozwanego w terminie wyznaczonym przez Sąd Rejonowy - jest jego odrzucenie. Sankcja taka wynika z art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Mając powyższe okoliczności na względzie, zażalenie pozwanego nie mogło zostać uwzględnione i należało je oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Elżbieta Kala
Data wytworzenia informacji: