Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 80/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-09-15

Sygn. akt VIII Gz 80/16

POSTANOWIENIE

Dnia 15 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Kala (spr.)

Sędzia SO Marek Tauer

Sędzia SO Wiesław Łukaszewski

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

przeciwko R. G.

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2016 r. sygn. akt. VIII GNc 5094/15

postanawia:

oddalić zażalenie

Elżbieta Kala Marek Tauer Wiesław Łukaszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na podstawie art. 504 § 1 k.p.c odrzucił sprzeciw pozwanego wniesiony o nakazu zapłaty z dn. 14 października 2015 r.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż odpis w/w nakazu zapłaty został pozwanemu doręczony w dniu 20 października 2015 r., wraz z pouczeniem o możliwości, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia.

Pozwany natomiast sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wniósł o rozłożenie należności powoda na raty, złożył w dniu 24 listopada 2015 r., a zatem po upływie terminu przewidzianego w art. 504 § 1 k.p.c

Na powyższe postanowienie pozwany złożył zażalenie z dn. 21.01.2016 r., w którym powoływał się na fakt skierowania do powoda prośby o anulowanie konieczności płacenia przez niego dalszych faktur czynszowych oraz na fakt, że sklep w którym prowadził działalność nie przynosił dochodu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie pozwanego jest bezzasadne.

Zauważyć należy, że pozwany nie zakwestionował faktu, że rzeczywiście uchybił terminowi do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W złożonym zażaleniu w ogóle nie odniósł się do uzasadnienia zaskarżonego postanowienia.

Skoro zaś zgodnie z art. 502 § 1 k.p.c, sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu, słusznie Sąd Rejonowy uznał, iż pozwany wniósł sprzeciw po upływie przepisanego prawem terminu. Jak bowiem wskazał Sąd Rejonowy i co wynika z akt sprawy, odpis nakazu zapłaty został pozwanemu doręczony w dn. 20.10.2016 r. (k-35), a zatem termin do wniesienia sprzeciwu upływał z dn.3.11.2016 r. Tymczasem pozwany przesyłkę zawierającą sprzeciw, nadał w urzędzie pocztowym w dn. 24.11.2015 r. (k-37).

Należy też stwierdzić, że termin określony w art. 502 § 1 k.p.c, jest terminem zawitym, który nie może być przedłużony.

Jak już wyżej wskazano, pozwany w zażaleniu w żaden sposób nie odniósł się do uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dn. 13.01.2016 r., a w szczególności nie zaprzeczył, że złożył sprzeciw po terminie. Natomiast okoliczności podnoszone przez niego w zażaleniu, nie mogą w żaden sposób podważyć prawidłowego rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Elżbieta Kala Marek Tauer Wiesław Łukaszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Kala,  Marek Tauer ,  Wiesław Łukaszewski
Data wytworzenia informacji: