Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 604/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-10-06

Sygn.akt II Cz 604/15

POSTANOWIENIE

Dnia 6 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicz ący: SSO Janusz Kasnowski

S ędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Tomasz Adamski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w B.

przeciwko dłużnikowi A. D.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy

Sądzie Rejonowym w Tucholi M. W. z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie Km 318/00

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 22 czerwca 2015 roku

sygn. akt I Co 291/15

postanawia:

uchyli ć zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Tucholi do ponownego rozpoznania pozostawiaj ąc temu sądowi

rozstrzygni ęcie w przedmiocie kosztów postępowania zażaleniowego.

II Cz 604/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tucholi oddalił skargę wierzyciela na czynność komornika z dnia 25 czerwca 2013 roku w przedmiocie odmowy zwrotu tytułu wykonawczego wierzycielowi w sprawie Km 318/00. Sąd wskazał, że komornik prowadził egzekucję zgodnie z wnioskiem wierzyciela. W toku postępowania wierzyciel ograniczył egzekucję o dwie kwoty po 143 złote, które miały zostać zapłacone poza egzekucją. Następnie wierzyciel, już po wydaniu prawomocnego postanowienia o kosztach postępowania egzekucyjnego wystąpił ponownie o egzekucję kwoty 143 złote (co do której twierdził, że błędnie o nią ograniczył egzekucję), a gdy komornik odmówił prowadzenia egzekucji, to zwrócił się do komornika o zwrot tytułu wykonawczego. W ocenie sądu odmowa zwrotu tytułu wykonawczego przez komornika była zasadna. Zgodnie bowiem z regułą art. 816§1 kpc w razie wyegzekwowania przez komornika całej należności, tytuł wykonawczy pozostaje w aktach komornika. Skoro postanowienie o ukończeniu postępowania egzekucyjnego i kosztach egzekucji jest prawomocne, to brak jest obecnie podstaw do żądania wydania tytułu wykonawczego i podważania w ten sposób prawomocnego postanowienia komornika.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł wierzyciel domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia i nakazania komornikowi wydania tytułu wykonawczego. W uzasadnieniu zarzucił sądowi I instancji naruszenie art. 816 § 1 kpc poprzez błędne przyjęcie, że świadczenie objęte tytułem wykonawczym zostało wyegzekwowane w całości. Tymczasem komornik wyegzekwował jedynie świadczenie objęte wnioskiem egzekucyjnym, który nie obejmował całego świadczenia objętego tytułem wykonawczym, zatem brak jest podstaw do odmowy zwrotu wierzycielowi tytułu wykonawczego.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Sąd odwoławczy wskazuje, że zgodnie z treścią art. 816 § 1 kpc po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik

2

egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem wykonawczym nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi. Ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez umorzenie komornik stwierdza postanowieniem, rozstrzygając o kosztach (art. 816 § 3kpc). Przytoczyć też należy regulację art. 803 kpc zgodnie z którą tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie oraz art. 804 kpc w myśl której organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy wskazać trzeba, że wierzyciel może domagać się wyegzekwowania całej należności objętej tytułem wykonawczym, a komornik nie jest uprawniony do kwestionowania jego uprawnienia. Ograniczeniem jest jedynie poczyniona przez komornika na tytule wykonawczym adnotacja o wyegzekwowanych świadczeniach. Tymczasem na tytule wykonawczym znajdującym się w aktach Km 318/00 komornika sądowego M. W. znajduje się jedynie wzmianka komornika sądowego A. Z. o wyegzekwowaniu kwoty 1.150,20 złotych, brak jest jakichkolwiek wzmianek o wyegzekwowaniu kwot przez komornika M. W.. Nie można zatem ustalić czy wierzyciel otrzymał cale świadczenie objęte tytułem wykonawczym, czy też jedynie jego część. Nie może przy tym ujść uwadze, że w przypadku ograniczenia przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym swego żądania do wyegzekwowania jedynie części świadczenia, nie pozbawia go możliwości wystąpienia w dowolnym czasie w przyszłości z kolejnym wnioskiem egzekucyjnym w celu wyegzekwowania pozostałej części świadczenia objętego tytułem wykonawczym. Odmienne zapatrywanie nie znajduje oparcia w przepisach i w istocie statuowałoby komornika w roli sądu rozpoznającego ewentualne powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (w przypadku ewentualnego twierdzenia dłużnika o spełnieniu świadczenia poza postępowaniem egzekucyjnym).

Wobec powyższego Sąd Okręgowy zażalenie uznał za zasadne i na podstawie przepisów art. 386§4 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę przekazał sądowi I instancji do ponownego rozpoznania pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania zażaleniowego. Rozpoznając sprawę ponownie sąd poczyni ustalenie dotyczące świadczeń

3

wyegzekwowanych przez komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego, a następnie oceni czy wyegzekwowane zostało całe świadczenie objęte tytułem wykonawczym. Po tych ustaleniach dopiero sąd oceni zasadność wniosku wierzyciela o zwrot tytułu wykonawczego.

4

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data wytworzenia informacji: