Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 355/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-06-03

Sygn.akt II Cz 355/15

POSTANOWIENIE

Dnia 3 czerwca 2015 r.

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicz ący: SSO Tomasz Adamski

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. R., K. R., G.

R., H. R.

z udziałem B. C.

o dział spadku

na skutek zażalenia uczestniczki B. C.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2015 roku

sygn. akt II Ns 1152/13

postanawia:

oddali ć zażalenie.

II Cz 355/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek uczestniczki postępowania o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Tymczasem wnioskodawczyni i jej mąż osiągają miesięczny dochód przekraczający 5.000 złotych netto, a stałe miesięczne wydatki to 710 złotych czynszu i 200 złotych na leki. Uczestniczka co prawda twierdziła, że całą emeryturę w wysokości ponad 3.700 złotych jej mąż przeznacza na swe utrzymania, nie potrafiła jednak wskazać na co konkretnie wydaje taką znaczącą sumę. W tej sytuacji, w ocenie sądu, uczestniczka jest w stanie ponieść koszty sądowe związane z jej udziałem w sprawie.

Dalej sąd stwierdził, że zgodnie z treścią art. 117 kpc osoba fizyczna, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. W myśl natomiast art. 117 § 5 kpc sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.

W niniejszej sprawie sąd I instancji uznał, że nie zachodzą przesłanki konieczne do uznania za potrzebny udziału fachowego pełnomocnika. Uczestniczka nie jest osobą nieporadną, radzi sobie z podejmowaniem czynności procesowych, prawidłowo formułuje pisma procesowe.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła uczestniczka postępowania domagając się jego zmiany i ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu wskazała, że sąd błędnie przyjął, że posiada środki finansowe na opłacenie pełnomocnika z wyboru. Dodała też, że pisma procesowe sporządza przy pomocy innych osób, ale pomoc pełnomocnika będzie jej niezbędna, gdy sprawa będzie rozpoznawana na rozprawie, gdyż jest osobą niepełnosprawną i leczy się na szereg schorzeń.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Podstawy do ustanowienia pełnomocnika z urzędu zostały wskazane prawidłowo przez sąd I instancji.

Wbrew twierdzeniom żalącej się, sąd rejonowy zasadnie wskazał, że sytuacja majątkowa dłużniczki nie pozwala na przyjęcie, że nie posiada ona środków finansowych na opłacenie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru, Wydatki swej rodziny musi bowiem traktować uczestniczka na równi z wydatkami na opłacenie ewentualnego wynagrodzenia pełnomocnika, który będzie bronił jej praw, nie zaś oczekiwać, że te koszty pokryte zostaną przez Skarb Państwa. Z dochodu rodziny uczestniczki postępowania, po opłaceniu stałych wydatków - takich jak zadeklarowała uczestniczka - pozostaje na życie około 4.000 złotych i nie jest to suma która uniemożliwia dwuosobowej rodzinie na opłacenie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Niezależnie od powyższego - co w niniejszej sprawie jest przesądzające o rozstrzygnięciu - sąd odwoławczy w pełni podziela stanowisko i argumentację zaprezentowaną przez sąd I instancji co do konieczności udziału adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu w realiach niniejszej sprawy. Uczestniczka zaprezentowała już swoją argumentację składając odpowiedź na wniosek, zarówno to, jak i kolejne pisma procesowe przez nią składane pozwalają na stwierdzenie, iż w sposób czytelny, poprawny i logiczny formułuje ona swe stanowisko.

Wobec powyższego - uznając że udział adwokata lub radcy prawnego jako pełnomocnika uczestnika postępowania nie jest konieczny w badanej sprawie - Sąd Okręgowy zażalenie uznał za bezzasadne i na podstawie przepisów art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc je oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data wytworzenia informacji: