Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 205/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2015-11-17

Sygn. akt III RC 205/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2015 r. r.

Sąd Rejonowy w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Hanna Suchodolska

Protokolant: Olga Borkowska

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa G. W., Ł. W., A. W. i M. W. reprezentowanych przez matkę B. B.

przeciwko P. W.

podwyższenie alimentów

orzeka:

I.  Powództwa oddala.

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów A. W., G. W., Ł. W. i M. W., B. B. w pozwie z dnia 21 września 2015 r. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego – ojca małoletnich powodów -P. W. z kwoty po 200 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu podniosła, iż od zasądzonych alimentów minął ponad rok, potrzeby powodów związane z ich osobistym rozwojem i biegiem czasu wzrastają. Podniosła także, iż pozwany nie interesuje się losem dzieci i nie łoży na ich utrzymanie związane z mieszkaniem i wyżywieniem. Podniosła, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego poniosła wydatki około 2500 zł. Podała, że dzieci zamieszkują wraz z nią i jej mężem. Synowie zamieszkują w internacie, ale na każdy weekend, święta, ferie, wakacje zabiera ich do domu. Za wyżywienie w internacie płaci 200 zł miesięcznie.

Podniosła również, że pozwany ma możliwości w większym stopniu pokryć wydatki powodów związane z ich bieżącym życiem. Nie podała jednakże żadnych faktów na tę okoliczność. Podała, że na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powodów niezbędna jest zatem kwota 1600 zł miesięcznie.

Pozwany nie stawił się na żadną rozprawę mimo prawidłowego powiadomienia. W wywiadzie przeprowadzonym z pozwanym przez kuratora sądowego zajął stanowisko w sprawie nie godząc się na podwyższenie alimentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Małoletni powodowie pochodzą ze związku pozamałżeńskiego ich przedstawicielki ustawowej B. B. i pozwanego P. W..

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu w sprawie IIIRC 46/14 ustalił ojcostwo pozwanego w stosunku do małoletnich powodów, zasądzając jednocześnie alimenty w kwocie po 200 zł miesięcznie na każdego małoletniego powoda, łącznie 800 zł.

Małoletni Ł. W. ma lat 9 i od września bieżącego roku przebywa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- (...) w M.. Również w Specjalnym Ośrodku Szkolno- (...) przebywał już wcześniej małoletni G. W., który ma lat 11. Matka odwozi ich w poniedziałek zabiera na weekendy, święta, ferie i wakacje. Chłopcy otrzymują w ośrodku całodobowe wyżywienie, za które częściowo opłaca Ośrodek Pomocy (...) w Krasnym, częściowo ich przedstawicielka ustawowa.

A. W. ma lat 13 chodzi do I klasy gimnazjum w K.. M. W. ma lat 8 i chodzi do II klasy szkoły podstawowej w K.. Dzieci nie chorują na przewlekłe choroby.

Matka dzieci ma wykształcenie podstawowe. Nie pracuje zawodowo. Pozostaje w związku małżeńskim, jej mąż również nie pracuje zawodowo. Utrzymują się obydwoje z alimentów i zasiłków jakie zostały przyznane małoletnim powodom. Ojczym powodów jest właścicielem 1,22 ha nieruchomości rolnej, która nie przynosi żadnych dochodów.

Matka otrzymuje zwrot kosztów paliwa z tytułu dowożenia chłopców do ośrodka. Miesięcznie jest to kwota 140 zł. Otrzymuje również miesięcznie 730 zł zasiłku rodzinnego, 153zł zasiłku pielęgnacyjnego na rzecz syna G.. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca również dziewczynkom posiłki w szkole.

Pozwany P. W. jest osobą niepełnosprawną tak fizycznie jak i intelektualnie ponadto nadużywa alkoholu.

Otrzymuje rentę socjalną z tytułu niepełnosprawności w kwocie 440,23 zł po potraceniu 202,79 zł z tytułu należności alimentacyjnych. Pracuje u miejscowych gospodarzy otrzymując z tego tytułu 700-800 zł

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o: wyrok Sądu Rejonowego Przasnyszu /k. 4/, zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. /k. 8/ , dowodów wpłat /k. 9-17/, informacji z GOPS w K. /k. 31/, sprawozdania kuratorskiego /k. 33/, informacji z Urzędu Gminy w K. /k. 35/, informacji z ZUS /k. 36 /wyjaśnień przedstawicielki ustawowej strony powodowej /k. 18-19/.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawą do uwzględnienia żądanie podwyższenia świadczeń alimentacyjnych jest zmiana stosunków o jakich mowa w art. 138krio.

Mówiąc wprost, aby Sąd mógł podwyższyć alimenty strona powodowa, w tym wypadku matka małoletnich powodów, musi wykazać, przedstawiając dowody, iż zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów bądź też zwiększyły się możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Zdaniem Sądu przedstawicielka ustawowa nie przedstawiła żadnych dowodów na powyższe okoliczności. Cały czas twierdziła tylko, że wzrosły potrzeby dzieci od ostatnio zasądzonych alimentów, i że dotychczas zasądzone alimenty to śmieszna suma, nie potrafiła jednoznacznie wskazać w jakiej sferze ten wzrost nastąpił. Twierdziła, że wzrosły wydatki na wyżywienie. Zauważyć jednak należy, iż w Polsce od roku notuje się zjawisko deflacji, a nie inflacji, ceny żywności spadły, a zwłaszcza mięsa.

Strona powodowa podnosiła, iż wzrosły koszty związane z pójściem dzieci do szkoły. Nie sposób jednak zauważyć, że podręczniki do drugiej klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum uczniowie otrzymywali za darmo. Wobec czego małoletnie powódki otrzymały darmowe podręczniki.

Opłaty szkolne to ubezpieczenie i darowizna na komitet rodzicielski. Strona powodowa nie podała o ile wzrosła składka na ubezpieczenie, a składka na komitet rodzicielski jest darowizną, której nie musi uiszczać jeżeli nie ma nadmiaru środków.

Istotnym w tej sprawie jest fakt, iż z alimentów i zasiłków należnych małoletnim powodom utrzymuje się ich matka – przedstawicielka ustawowa jak również jej mąż /ojczym dzieci/ przyznała to wprost B. B., a ponadto wynika to z porównania materiału dowodowego zebranego w sprawie IIIRC 46/14 i obecnej sprawie.

W sprawie IIIRC 46/14 powódka podała, iż wówczas jej mąż sprzedał ziemię i z tego utrzymywał siebie i powódkę, obecnie przyznała wprost, iż obydwoje nigdzie nie pracują utrzymują się z tego „co pobieram na dzieci” /k. 19 akt/. Wniosek z tego, że pieniądze ze sprzedaży z ziemi zostały, mówiąc kolokwialnie przejedzone i teraz dobrze byłoby znaleźć kolejne źródło utrzymania w postaci funduszu alimentacyjnego, bo wiadomo, że już dotychczas zasądzone alimenty są wypłacane z tego źródła albowiem sytuacja zarobkowa pozwanego nie pozwala na uzyskanie ich z dochodu pozwanego.

Zauważyć należy, iż pozwany nie ma obowiązku utrzymywać przedstawicielki ustawowej swoich dzieci, w sytuacji kiedy ma ona możliwości zarobkowe zważywszy na wiek dzieci, tym bardziej jej męża.

W możliwościach zarobkowych pozwanego Sąd nie dostrzegł żadnych zmian ani też nie dowiodła tego strona powodowa. Pozwany otrzymuje rentę w podobnej wysokości jak w czasie poprzedniej sprawy. Dorabia u miejscowych rolników jednakże z uwagi na jego ograniczenie intelektualne i alkoholizm można stwierdzić, że nie jest pracownikiem, który jest w stanie wypracować wynagrodzenie jakie wypłaca się pełnosprawnemu pracownikowi pracującemu jak robotnik w gospodarstwie rolnym. Istotne wiadomości o jego możliwościach zarobkowych podał świadek H. B. i Z. O. w sprawie IIIRC 46/14 /k. 53- 54 /.

Reasumując, stwierdzić należy, że strona powodowa nie dowiodła iż wzrosły w ciągu tego ponadrocznego okresu usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów ani też możliwości zarobkowe pozwanego aby uzasadniały uwzględnienie w całości bądź części powództwa.

Zdaniem Sądu wzrost kosztów utrzymania wynika z braku własnych źródeł finansowania potrzeb przedstawicielki ustawowej małoletnich i jej męża.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 krio orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Suchodolska
Data wytworzenia informacji: