Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 199/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2015-10-12

Sygn. akt III RC 199/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Katarzyna Zielińska

Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka Kulikowska

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 roku w Piszu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej M. C. zastąpionej przez ustawową przedstawicielkę B. S.

przeciwko S. Ś.

o podwyższenie alimentów

I.  Alimenty, zasądzone wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie III RC 75/09, od pozwanego S. Ś. na rzecz małoletniej powódki M. C. w kwocie po 400 złotych miesięcznie, z dniem 10 czerwca 2015 roku podwyższa do kwoty po 500zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatnej z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki B. S..

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  Nie obciąża stron opłatami sądowymi.

IV.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 199/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 9 czerwca 2015 roku B. S., jako przedstawicielka ustawowa małoletniej M. C., wniosła o podwyższenie alimentów, zasądzonych wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie III RC 75/09, od pozwanego S. Ś. na rzecz małoletniej powódki M. C. z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 800 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu podniosła, że w dacie zasądzenia ostatnich alimentów małoletnia powódka miała 11 lat i uczęszczała do Szkoły Podstawowej Nr (...) w K.. Obecnie jest uczennicą I klasy Liceum Plastycznego w Ł. i mieszka w bursie szkolnej. W ostatnich latach potrzeby małoletniej wzrosły. Głównie jest to związane z jej samodzielnym pobytem w Ł.. Ponadto w związku z profilem szkoły małoletnia potrzebuje dużo przyborów szkolnych, a także musi wyjeżdżać na obowiązkowe, płatne plenery. Matka małoletniej powódki ma jeszcze czworo dzieci na utrzymaniu. Rodzina pozostaje w niedostatku i utrzymuje się z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w K..

Pozwany S. Ś. wniósł o oddalenie powództwa w całości, ponosząc, że nie jest w stanie płacić wyższych alimentów, uwagi na to, że nie pracuje i choruje.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia M. C., urodzona (...), jest córką B. S. i S. Ś.. Jej rodzice nie byli małżeństwem.

(bezsporne)

Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem zaocznym z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie III RC 75/09 podwyższył alimenty, zasądzone wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 7 września 2001 roku w sprawie III RC 246/01, od S. Ś. na rzecz małoletniej M. C. z kwoty po 300 złotych miesięcznie do kwoty po 400 złotych miesięcznie.

(dowód: zaświadczenie o nauce małoletniej k. 7 akt sprawy Sądu Rejonowego w Piszu III RC 75/09).

Małoletnia M. C. miała wówczas 11 lat i była uczennicą IV klasy Szkoły Podstawowej Nr (...) w K..

(dowód: wyrok k. 19 akt sprawy Sądu Rejonowego w Piszu III RC 75/09).

Obecnie małoletnia ma 17 lat i jest uczennicą II klasy Liceum Plastycznego w Ł.. Mieszka w Ł. na stancji, za którą opłata wynosi 300 złotych miesięcznie. Do domu przyjeżdża raz w miesiącu. Z uwagi na charakter szkoły, matka małoletniej ponosi wydatki związane z zakupami farb, pędzli, płótna. Małoletnia jest utalentowana, rysuje i rzeźbi. Od dwóch lat ma problem z kręgosłupem. Przyjmuje leki przeciwbólowe.

(dowód: zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k. 10 odwrót).

Matka małoletniej, B. S., ma 37 lat. Nie posiada żadnego zawodu. Jest mężatką. Z małżeństwa z J. S. ma czworo dzieci: R. S. w wieku 16 lat, M. S. lat 13, A. S. lat 11 i O. M. S. lat 9. Źródłem utrzymania rodziny są dochody z gospodarstwa rolnego o powierzchni około 5 ha, stanowiącego własność J. S. oraz zasiłek rodzinny.

(dowód: zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k. 10 odwrót).

S. Ś. ma 49 lat. Nie posiada żadnego zawodu. Ma wykształcenie podstawowe. Pracował w zawodzie kucharza i murarza. Jest kawalerem. Oprócz małoletniej M. C. nie posiada innych dzieci. S. Ś. nigdzie nie pracuje. Mieszka razem z ojcem. Jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Ostatni raz pracował wiele lat temu. Obecnie jest na utrzymaniu ojca i z opieki społecznej otrzymuje co miesiąc kwotę 271 złotych. S. Ś. nie posiada żadnego majątku. Choruje na serce i płuca. W listopadzie 2013 roku przebywał w Szpitalu (...) w P. z rozpoznaniem niewydolności serca. Obecnie leczy się u lekarza rodzinnego. Przyjmuje stałe leki, na które wydaje około 100 złotych miesięcznie. S. Ś. pali papierosy, które kupuje mu ojciec.

(dowód: zeznania pozwanego k. 10 odwrót -11)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań stron, którym Sąd dał wiarę w całości oraz na podstawie wskazanych wyżej dokumentów znajdujących się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Piszu III RC 75/09.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie. Tak, więc od chwili urodzenia zobowiązani są do dostarczania dzieciom środków utrzymania i wychowania.

Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie pozostaje w niedostatku lub posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie jego kosztów utrzymania lub wychowania. We wszystkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Bezspornym jest, że małoletnia powódka nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, a zatem nadal istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec małoletniej.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiednio do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych i kulturalnych, także środki wychowania i kształcenia według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższenia, obniżenia lub uchylenia alimentów.

Rozstrzygnięcie oparte na podstawie art. 138 kro polega na porównaniu stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Od daty zasądzenia ostatnich alimentów upłynęło ponad sześć lat i w tym czasie wzrosły koszty związane z utrzymaniem małoletniej powódki. Małoletnia powódka ma 17 lat i jest uczennicą Liceum Plastycznego w Ł.. Wzrosły wydatki związane z kształceniem małoletniej, ponieważ uczęszcza ona do szkoły artystycznej i konieczny jest zakup odpowiednich pomocy do przedmiotów artystyczno-zawodowych, takich jak pędzle, farby, płótno. Ponadto małoletnia mieszka na stancji, ponosi wydatki związane z dojazdami do domu. W ocenie Sądu, koszt utrzymania małoletniej powódki kształtuje się w granicach 900 złotych miesięcznie i na to składają się wydatki związane z jej potrzebami mieszkaniowymi, wyżywieniem, kształceniem, rozwijaniem zdolności, zakupem ubrań, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, leczeniem w razie choroby, dojazdami do domu, wypoczynkiem.

W tym miejscu należy podnieść, że rodzice nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb dziecka w częściach równych. Zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Matka małoletniej powódki sama czyni starania o rozwój umysłowy i fizyczny córki, co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej. Pozwany nie interesuje się córką. Nie bierze udziału w jej wychowaniu. W tym stanie rzeczy ciężar finansowego utrzymania małoletniej w większej części powinien obciążać pozwanego.

Pozwany nie ma innych osób na utrzymaniu. Co prawda nie pracuje, ale nie jest pozbawiony możliwości zarobkowych. Pozwany jest mężczyzną w sile wieku, ma 49 lat. Pracował w zawodach kucharza i murarza. Ponadto nie przedstawił żadnych dowodów, które wskazywałyby, że jego stan zdrowia nie pozwala mu na zatrudnienie. Pozwany jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, a podstawą tego jest zdolność i gotowość do podjęcia pracy. Należy wskazać, że pozwany winien czynić intensywne starania o znalezienie zatrudnienia nie tylko w swoim miejscu zamieszkania. Trudna sytuacja materialna pozwanego nie zwalnia go od obowiązku świadczenia na potrzeby córki.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że alimenty w kwocie po 500 złotych miesięcznie będą adekwatne do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Pozostałą kwotę brakującą do utrzymania małoletniej powinna łożyć jej matka.

W tym stanie rzeczy, w oparciu o przepis art. 138 kro, art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 i § 2 kro, Sąd alimenty zasądzone wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie III RC 75/09, od pozwanego S. Ś. na rzecz małoletniej powódki M. C., z dniem 10 czerwca 2015 roku, to jest z dniem wniesienia pozwu, podwyższył z kwot po 400 złotych do kwot po 500 złotych miesięcznie.

W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił, uznając, że sytuacja rodzinna i majątkowa pozwanego nie pozwala mu na płacenie wyższych alimentów.

W oparciu o przepis art. 102 kpc Sąd nie obciążył pozwanego opłatami sądowymi, od uiszczenia których małoletnia powódka została zwolniona z mocy prawa.

Wyrokowi w punkcie podwyższającym alimenty Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do treści art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Brzozowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: