Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 311/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-12-18

Sygn. akt I C 311/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 12 września 2014 roku pełnomocnik powoda S. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 1.117,16 zł - z tytułu roszczenia regresowego w związku ze zdarzeniem z dnia 8 lipca 2014 roku – wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 26 września 2014 roku do dnia zapłaty, a także o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma strona powodowa wskazała, iż w dniu 8 lipca 2014 roku podczas wykonywania przyłącza sanitarnego do domu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) operator koparki C. o nr rej. (...), kopiąc rów, uszkodził linię kablową niskiego napięcia. Naprawy szkody dokonała (...) S.A., obciążając następnie powoda wynikłymi z tego tytułu kosztami. Pozwany ubezpieczyciel decyzją z dnia 27 sierpnia 2014 roku odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, iż szkoda powyższa powstała w wyniku zdarzenia nieobjętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia komunikacyjnego OC potwierdzonego polisą nr (...).

W odpowiedzi na pozew z dnia 6 października 2014 roku strona pozwana wniosła o oddalenia powództwa oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Argumentując powyższe żądania pełnomocnik ubezpieczyciela wskazał, iż powodowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu zawartej pozwanym umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, bowiem w chwili zdarzenia koparka nie spełniała funkcji komunikacyjnej lub transportowej.

Sąd ustalił, co następuje:

Dnia 8 lipca 2014 roku podczas wykonywania przyłącza sanitarnego do domu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) operator koparki C. o nr rej. (...), zbyt głęboko kopiąc rów, przerwał położona w ziemi linię kablową niskiego napięcia. Z uwagi na powyższe powód, będący właścicielem koparki, poniósł koszty (w wysokości 1.117,16 zł) dokonanej przez (...) S.A. naprawy uszkodzenia linii energetycznej (akta szkody).

W chwili zdarzenia strony niniejszego postępowania łączyła umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - potwierdzona polisą nr (...) (akta szkody).

Powód powstałą szkodę zgłosił pozwanemu ubezpieczycielowi w dniu 26 sierpnia 2014 roku. (...) S.A. pismem z dnia 27 sierpnia 2014 roku odmówił wypłaty odszkodowania, wskazując, iż szkoda wyrządzona w wyniku pracy koparki nie podlega ochronie ubezpieczeniowej wynikającej z art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W decyzji z dnia 23 września 2014 roku, wydanej w związku z wniesionym przez stronę powodową w dniu 2 września 2014 roku odwołaniem, ubezpieczyciel utrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w niniejszej sprawie (akta szkody).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo niniejsze podlegało oddaleniu, bowiem zaistniała szkoda nie była objęta ochroną ubezpieczeniową wynikająca z warunków ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów mechanicznych

W sprawie niniejszej niewątpliwym był przedstawiony powyżej stan faktyczny, przy czym Sąd ustalił go w oparciu o zgodne twierdzenia stron, potwierdzone przedłożonymi przez stronę pozwaną dokumentami zawartymi w aktach szkody. Osią sporu natomiast była kwestia czy koparka C. w chwili zdarzenia z dnia 8 lipca 2014 roku pozostawała w ruchu w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych), a tym samym czy zdarzenie to objęte było odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przepis art. 822 k.c. wskazuje, iż przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia. Stosownie do dyspozycji art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

W pierwszej kolejności Sąd zważył, iż pojęcie ruchu w rozumieniu powyższej ustawy nie jest tożsame z pojęciem ruchu mechanicznego. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 14a ww. ustawy wprowadzenie pojazdu do ruchu oznacza wprowadzenie pojazdu na drogę w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, a więc na wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt (art. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). W związku z tym przyjąć należy, iż obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych podlega pojazd w ruchu w rozumieniu tej ustawy – a zatem pojazd mechaniczny wprowadzony na drogę (por. wyrok Sądu Okręgowego w P., sygn. akt I Ga 188/14).

W niniejszej zaś ruch koparki nie tylko nie odbywał się na drodze, a na terenie posesji prywatnej, lecz zarazem nie miał nawet na celu wprowadzenia pojazdu na drogę, a związany był wyłącznie z wykonywaniem prac ziemnych. Tym samym nie zaistniała przesłanka odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów pojazdu wskazana w art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, bowiem pojazd nie został wprowadzony do ruchu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Powyższe potwierdza także regulacja art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazująca, iż posiadacz pojazdu wolnobieżnego (do których zaliczane są również koparki) obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu przed jego wprowadzeniem do ruchu pojazdów. Same wykonywanie pracy przez pojazd wolnobieżny – w tym po uruchomieniu silnika - nie łączy się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu, a taki obowiązek powstaje dopiero w chwili jego wprowadzenie na drogę w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym. Mając więc na uwadze powyższe, uznać należy, iż celem obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nie jest objęcie zakresem ochrony wszelkich szkód wywołanych ruchem pojazdów wolnobieżnych, lecz związanych z ruchem drogowym, w szczególności z komunikacją i transportem.

O kosztach postępowania sąd orzekł w oparciu o dyspozycję art. 98 § 1 k.p.c. – zgodnie z zasadą ponoszenia odpowiedzialności za wynik procesu. Powód przegrał sprawę w całości, a więc na nim ciążył obowiązek zwrotu pozwanemu poniesionych przez niego kosztów procesu. Na zasądzone koszty składa się uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 180 zł. Koszty zastępstwa procesowego ustalone zostały zgodnie z § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: