Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 870/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-09-23

Sygn. akt: I Ns 870/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Prutis

Protokolant:

Agnieszka Konczerewicz

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z wniosku A. P.

z udziałem P. K., W. K., K. K., A. K., I. K.

o zmianę postanowienia w sprawie (...) o stwierdzenie nabycia spadku po J. K.

postanawia:

I.  Oddalić wniosek.

II.  Stwierdzić, że zainteresowani we własnym zakresie ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt (...)

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni A. P. wnosiła o zmianę postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po J. K., wydanego w sprawie (...) z dnia 25.05.2015 roku przez SR w B.w ten sposób, by stwierdzić, że spadek po zmarłej J. K. nabyła w całości, na podstawie testamentu z dnia 29.04.1997 roku sporządzonego przed Sekretarzem Gminy w G., A. P..

W uzasadnieniu wskazała, że Sąd Rejonowy orzekając w sprawie stwierdzenia nabycia spadku nie uwzględnił pozostawionego przez spadkodawczynię testamentu.

Uczestnicy postępowania P. K., K. K. i I. K. wnosili o oddalenie wniosku. Uczestnicy W. K. i A. K. nie zajęli stanowiska w sprawie.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

Postanowieniem z dnia 25.05.2015 roku SR w B.w sprawie (...) stwierdził, że spadek po J. K., córce C. i A., zmarłej dnia 6 lutego 2015 roku w B., ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości K., gmina G., na podstawie ustawy nabyli - córka A. P., syn W. K., syn P. K., syn T. K., każde z nich w ¼ części. W tej samej sprawie SR dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu po zmarłej J. K.. W owym testamencie J. K. zapisała część działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr (...) o powierzchni 0,44 ha córce A. P. oraz przekazała w całości murowany dom mieszkalny, kryty eternitem, znajdujący się na tej działce. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa działka ma powierzchnię całkowitą 0,7 ha powstał spór co do tego, czy tak dokonane rozrządzenie wyczerpuje całość spadku po spadkodawczyni, przy czym bezsporne było, że w skład spadku wchodzi tylko ta działka. Ostatecznie jednak wszyscy uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku złożyli zgodne oświadczenia, że zapisana na rzecz A. P. część działki nie wyczerpuje całości spadku. Sąd uznał zatem, że doszło do dziedziczenia ustawowego, a dokonane rozrządzenie jest jedynie zapisem. Wydane orzeczenie uprawomocniło się z dniem 16.06.2015 roku, nie zostało zaskarżone.

Zgodnie z art. 679§1 kpc dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

W obu postępowaniach to A. P. była wnioskodawczynią. Ona złożyła do akt testament swojej matki. Już w sprawie (...), jak wynika z treści protokołu sądowego, pomiędzy uczestnikami powstał spór co do tego czy rozrządzenie zawarte w testamencie wyczerpuje całość spadku. Wnioskodawczyni powołując jako podstawę wniosku dowody w postaci zeznań świadków nie wykazała, że żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w poprzednim postępowaniu. Jak w skazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11.09.2014 roku w sprawie III CSK 239/13 „z art. 679 k.p.c. wynika jednoznacznie ścisłe powiązanie uprawnienia żądania zmiany postanowienia z podstawą, która nie mogła być powołana przez zainteresowanego w poprzednim postępowaniu, w którym brał udział. Strona wnosząca o zmianę postanowienia spadkowego powinna wykazać, że powołane przez nią fakty i dowody, które mają uzasadniać żądanie zmiany, pozostawały poza jej dostępem podczas poprzedniego postępowania, przy uwzględnieniu, że chodzi o obiektywną możliwość ich powołania.” Uznać zatem trzeba, że wnioskodawczyni mogła dowodzić, w tym również dowodami ze świadków wszelkich okoliczności związanych ze spadkobraniem. Tymczasem w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawczyni zajęła stanowisko przyznając, że dokonane rozrządzenie w testamencie nie wyczerpuje całości spadku. W chwili obecnej „rozmyśliła się” i próbuje kontynuować zakończone prawomocnie postępowanie nie wskazując żadnej nowej podstawy, której obiektywnie nie mogła powołać w poprzednim postępowaniu. Nie są taką obiektywną podstawą zeznania koleżanki i jej rodziny co do ostatniej woli spadkodawczyni, albowiem obiektywną możliwość zgłoszenia takich wniosków dowodowych wnioskodawczyni miała już w poprzednim postępowaniu. Poza tym przedmiotowa sprawa wynika raczej ze sporu co do sposobu wydzielenia części zapisanej działki z całości. Wnioskodawczyni sama oświadczyła, że zgodziła się w czasie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podział działki zgodnie z propozycją brata P. K. (jak na k. 21), obecnie uważa, że powinien jej przypaść dom i część działki z budynkami gospodarczymi.

Poprzednia, ani obecna sprawa nie rozstrzyga sposobu podziału przedmiotowej działki o jaki chodziło w dokonanym zapisie. Niezależnie od tego jak zostanie ona wydzielona, pozostała część 2600 m2 ma z pewnością znaczną wartość ekonomiczną. Jako część działki siedliskowej, czy z budynkami gospodarczymi, czy bez nich, zapewne będzie mogła być zabudowana. Ewentualny sposób podziału nie wpływa zatem na sposób dziedziczenia, bo część zapisanej działki nie wyczerpuje całości spadku, zatem zeznania świadków w zakresie sposobu podziału nie mają dla tego postępowania znaczenia, mogą być istotne w sprawie o wykonanie zapisu testamentowego.

Sąd oddalił zatem złożone wnioski dowodowe z pkt 4, 5, 6, i 7 wniosku uwagi na nieprzydatność dla niniejszego postępowania oraz zgłoszony na rozprawie wniosek o przesłuchanie świadków.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 679§1 kpc. O kosztach orzeczono w myśl art. 520§1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Prutis
Data wytworzenia informacji: