Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1700/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-02-07

Sygn. akt I C 1700 / 13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki

Protokolant: Małgorzata Wąchała

po rozpoznaniu w dniu 07.02.2014 r.

we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. we W.

przeciwko J. S.

o zapłatę 156 189, 99 zł

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Powód (...) SA we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego J. S. 156 189, 99 zł wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 98 573, 15 zł od dnia 12.07.2012 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 57 661, 84 zł od dnia wniesienia pozwu, tj. 05.07.2013 r., do dnia zapłaty,

oraz kosztami procesu.

Powód podał, że dnia 12.07.2012 r. nabył od Banku (...) SA wierzytelność wobec pozwanego powstałą w związku z udzieleniem pozwanemu przez zbywcę pożyczki w kwocie 99 990 zł na podstawie umowy z dnia 15.06.2009 r. Pozwany w części nie spłacił tego zobowiązania. W dniu 02.08.2012 r. powód poinformował pozwanego o dokonanym przelewie wierzytelności i wezwał go do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem. Powód dochodzi w pozwie skapitalizowanych odsetek od należności głównej. Zaległe odsetki zostały wyliczone przez Bank (...) SA do dnia poprzedzającego nabycie wierzytelności.

Pozwany J. S., zawiadomiony o terminie rozprawy, nie stawił się ani nie złożył odpowiedzi na pozew.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny.

Dnia 15.06.2009 r. (...) SA w K. i J. S. zawrli umowę nr (...) o pożyczkę P. B..

Bank udzielił pozwanemu pożyczki w kwocie 99 990 zł na okres od dnia 15.06.2009 r. do 15.06.2015 r. - § 1.1.

Pożyczka była oprocentowana według zmiennej stopy procentowej - § 2.

Pożyczkobiorca zobowiązał się dokonywać spłat rat kapitałowych i odsetkowych w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie spłat doręczonym pożyczkobiorcy w dniu podpisania umowy - § 4.1.

Bank miał pokrywać należności z tytułu spłaty zadłużenia ze środków pieniężnych na rachunku pożyczkobiorcy nr(...) - § 4.2.

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego było zmienne, ustalane jako iloczym stopy kredytu lombardowego NBP i współczynnika ustalanego przez Bank; w dniu zawarcia umowy oprocentowanie to stanowiło 4-krotność stopy kredytu lombardowego, tj. 21 % w stosunku rocznym - § 8.1.

/ dowód: umowa pożyczki – k. 25-29 /

Dnia 12.07.2012 r. Bank (...) w K. oraz (...) SA we W. jako kupujący zawarli umowę sprzedaży wierzytelności.

Bank oświadczył, że przysługują mu niesporne i wymagalne wierzytelności pieniężne szczegółowo określone w załącznikach nr 1a i 1b - § 1.1.

Strony uzgodniły, że Bank przenosi na Kupującego wierzytelności wymienione w załącznikach nr 1a i 1b za cenę i na warunkach określonych w umowie, a kupujący nabywa te wierzytelności za cenę i na warunkach określonych w umowie; przeniesienie wierzytelności oraz ich zabezpieczeń miało nastąpić pod warunkiem dokonania przez Kupującego na rzecz Banku całkowitej ceny w terminie określonym w § 3.1; w przypadku zapłaty ceny datą przejścia wierzytelności miała być data zawarcia umowy - § 1.5.

Strony oświadczyły, że według stanu na dzień podpisania umowy łączna wartość sprzedawanych wierzytelności wynosi 72 353 937, 54 zł - § 2.1.

Tytułem ceny wierzytelności Kupujący miał zapłacić Bankowi kwotę 9 984 843, 38 zł przelewem do dnia 12.07.2012 r. na wskazany w umowie rachunek bankowy - § 3.1.

Zapłata ceny była warunkiem zawieszającym nabycie wierzytelności przez kupującego; datą dokonania płatności ceny był dzień wpływu środków na rachunek Banku - § 3.3.

Bezskuteczny upływ terminu zapłaty skutkował rozwiązaniem umowy - § 3.4.

/ dowód: umowa sprzedaży – k. 16-23 /

Załącznik nr 1b do umowy stanowiła tabela. Pod pozycją (...) została umieszczona wierzytelność wobec J. S.:

- kapitał zaległy – 98 573, 15 zł,

- odsetki zaległe – 19 186, 72 zł,

- odsetki karne zaległe – 36 549, 13 zł,

- opłaty windykacyjne – 1 880, 99 zł,

- koszty – 1 880, 99 zł,

- dług całkowity – 156 189, 99 zł.

/ dowód: tabela – k. 24 /

Dnia 02.08.2012 r. powód skierował do pozwanego wezwanie do zapłaty kwoty 156 189, 99 zł powołując się na nabycie od Banku (...) SA wierzytelności przysługującej z tytułu umowy nr (...) z dnia 15.06.2009 r.

/ dowód: wezwanie do zapłaty – k. 29 /

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód dochodzi od pozwanego należności mającej znajdować źródło w umowie pożyczki z dnia 15.06.2009 r. zawartej pomiędzy pozwanym a Bankiem (...) SA, powołując się na nabycie wierzytelności od tego Banku na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 12.07.2012 r.

Powód nie wykazał jednakże ani tego, że nabył skutecznie wierzytelność wobec pozwanego przysługującą Bankowi ani też wysokości zobowiązania pozwanego.

Powód przedłożył umowę sprzedaży wierzytelności zawartą dnia 12.07.2012 r. oraz wyciąg z załącznika nr 1b zawierający wskazanie wierzytelności, jaka według oświadczenia Banku miała mu przysługiwać względem pozwanego w dniu zawarcia umowy przelewu. Powód nie wykazał jednakże wypełnienia warunków umowy sprzedaży wierzytelności powodujących osiągnięcie skutku nabycia wierzytelności.

Zgodnie z art. 510 § 1 kc umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony umowy inaczej postanowiły. Zasada nabycia wierzytelności wskutek zawarcia samej umowy może zostać zatem przez strony umowy zmodyfikowana.

Według postanowień § 1.5, 3.1 i 3.3 umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 12.07.2012 r. nabycie wierzytelności miało nastąpić pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez powoda jako nabywcę ceny nabycia w kwocie 9 984 843, 38 zł. Cena ta miała zostać uiszczona przelewem na rachunek Banku do dnia 20.07.2012 r. Co więcej, strony postanowiły, że brak zapłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży.

Powód nie wykazał, aby ten warunek przewidziany wyraźnie w umowie sprzedaży wierzytelności został przez niego spełniony. Nie przedłożył potwierdzenia przelewu ceny nabycia wierzytelności ani żadnego innego dowodu, który taką okoliczność miałby potwierdzać. Tym samym nie sposób ustalić stanowczo, że powód faktycznie nabył od Banku (...) SA wierzytelność wobec J. S. o spłatę pożyczki udzielonej pozwanemu w ramach umowy z dnia 15.06.2009 r.

Powód nie wykazał także, aby Bankowi (...) przysługiwała wobec J. S. wierzytelność opiewająca na kwoty wskazane w tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do umowy sprzedaży z dnia 12.07.2012 r.

Nie wiadomo w ogóle, w jaki sposób zostały wyliczone należności cząstkowe składające się na należność wskazaną w tej tabeli, tj. kapitał zaległy, odsetki zaległe, odsetki karne, opłaty.

Bank udzielił J. S. pożyczki w kwocie 90 990 zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 15.06.2015 r. Nie wiadomo, czy została wcześniej rozwiązana, czy to w drodze porozumienia stron, czy to w drodze wypowiedzenia, itp.

Powód nie przedstawił harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy pożyczki. Nie wiadomo, jak była wysokość rat miesięcznych, nie wiadomo też, czy i które raty zostały zapłacone przez pożyczkobiorcę. Powód nie przedłożył historii rachunku bankowego pozwanego nr (...), z którego miały być pokrywane raty, którą to historię mógł uzyskać od Banku jako swojego kontrahenta.

Okres spłaty pożyczki wynosił 72 miesiące. Zatem na każdą ratę powinno średonio przypadać 1 263, 75 zł kapitału (90 990 ÷ 72). Do dnia zawarcia umowy przez Bank i powoda (12.07.2012 r.) minął okres 36 miesięcy, czyli połowa okresu kredytowego, wobec czego zaległy kapitał mógł wynosić najwyżej 45 495 zł. Powód nie wykazał, aby umowa pożyczki została rozwiązana, co mogłoby spowodować powstanie stanu wymagalności całości pozostającego do spłaty kapitału.

Nie wiadomo w ogóle, w jaki sposób zostały wyliczone odsetki zaległe. Co więcej nie sposób ustalić wymiaru tej należności na podstawie przedłożonej przez powoda umowy pożyczki. Umowa ta w § 2 zawiera postanowienia w zakresie ustalania oprocentowania, jednakże zostały one skonstruowane jako warianty z możliwością wyboru (oznaczenie znakiem *). Nie wiadomo, czy został wybrany wariant liczenia odsetek według stawki WIBOR czy LIBOR, czy dotyczyła ta stawka terminów miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych, jaka jest wysokość marży Banku – druk umowy zawiera puste miejsce. Nie została wskazana wysokość stopy odsetek na dzień zawarcia umowy – druk umowy zawiera puste miejsce. Nie wiadomo, czy trakcie trwania stosunku pożyczki oprocentowanie podlegało zmianie zgodnie z § 5 umowy.

Nie wiadomo zatem również, w jaki sposób zostały obliczone odsetki określone w tabeli załączonej do przelewu jako odsetki karne. Najprawdopodobniej chodzi o odsetki od zobowiązania przeterminowanego. Nie sposób jednak zweryfikować wyliczenia tej kwoty, gdyż nieznana jest ani suma bazowa ani okres, którego wyliczenie miałoby dotyczyć.

Samo oświadczenie Banku (...) SA zawarte w umowie sprzedaży wierzytelności, iż przysługują mu niesporne i wymagalne wierzytelności wskazane w załącznikach nr 1a i 1b do umowy, nie może być wystarczające. Umowa z dnia 12.07.2012 r. jest wyłącznie dokumentem prywatnym i jako taka dowodzi jedynie złożenia oświadczenia określonej treści – art. 245 kpc, a nie prawdziwości faktów zawartych w treści oświadczenia.

Sąd doszedł zatem do przekonania, iż powód nie udowodnił należycie, aby przysługiwała mu wierzytelność wobec pozwanego w kwocie 156 189, 99 zł w następstwie nabycia od Banku (...) SA w drodze umowy przelewu wierzytelności mającej źródło w umowie pożyczki z dnia 15.06.2009 r. Powoduje to oddalenie powództwa.

Ponieważ pozwany nie stawił się i nie złożył odpowiedzi na pozew sąd rostrzygnął sprawę wyrokiem zaocznym na podstawie art. 339 § 1 kpc. Jednakże okoliczności podane w pozwie na uzasadnienie żądania wywołały wątpliwości, wobec czego art. 339 § 2 kpc nie mógł znaleźć zastosowania.

Mając powyższe okoliczności na uwadze sąd orzekł, jak w sentencji wyroku zaocznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Rudnicki
Data wytworzenia informacji: