Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1033/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-11-26

Sygn. Akt I C 1033/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2014r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Anna Stańczyk

Protokolant Jagoda Jarosławska

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2014r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa E. S., M. T.

przeciwko (...) S.A w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego, (...) S.A w W., na rzecz powódki E. S., kwotę 12.000 zł.( dwanaście tysięcy złotych) z ustawowy mi odsetkami od dnia 21.04.2014r.;

II.  zasądza od pozwanego, (...) S.A w W., na rzecz powódki M. T. kwotę 12.000 zł.( dwanaście tysięcy złotych) z ustawowy mi odsetkami od dnia 07.03.2014r.;

III.  oddala dalej idące powództwa;

IV.  nie obciąża powódek kosztami procesu na rzecz strony pozwanej.

UZASADNIENIE

E. S. i M. T., w dniu 02.07.2014r., wniosły pozew, w którym domagały się zasądzenia, na ich rzecz od pozwanego (...) S.A. w W., po 45.000 zł. z ustawowymi odsetkami od kwot po 38.000 zł. od 21.04.2014r., a od kwot po 7.000 zł. od dnia wniesienia pozwu. Wniosły też o zasądzenie od strony pozwanej, na ich rzecz, kosztów sadowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego na podstawie załączonego spisu kosztów.

Uzasadniając żądania podały, iż w dniu (...). w wypadku komunikacyjnym poniósł śmierć ich brat M. S.. Sprawcą wypadku był J. R., kierujący ciągnikiem samochodowym M.z naczepą, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) S.A.w W.. Powódki zgłosiły stronie pozwanej szkodę w listopadzie 2013r. i wniosły o wypłatę świadczeń. Pismem z 04.02.2014r. strona pozwana zaproponowała powódkom wypłatę zadośćuczynienia w niezadawalającej je wysokości. Wymiana korespondencji nie przyniosła porozumienia miedzy stronami, co do kwoty zadośćuczynienia. Pismem z 13.03.2014r. E. S.zgłosiła stronie pozwanej żądanie wypłaty kwoty 38.000 zł. zadośćuczynienia za śmierć brata. Zmarły M. S.był młodszy o 17 lat od E. S.i o 12 lat od M. T.. Był jednym z pięciorga rodzeństwa. Obie powódki w dzieciństwie zajmowały się młodszym bratem. Zapamiętały go jako wesołego i uczynnego chłopaka. Zmarły odwiedzał powódki. Utrzymywał z nimi także telefoniczny kontakt. Powódki nie pogodziły się ze śmiercią brata. Miały problemy z apetytem, snem i koncentracją, odczuwały i nadal odczuwają smutek i pustkę z powodu śmierci brata. Śmierć M. S.była dla powódek tragicznym i nagłym wydarzeniem, na które nie były przygotowane, a to spotęgowało ich cierpienie. Satysfakcjonującym dla nich zadośćuczynieniem, rekompensującym im cierpienia związane ze stratą brata to kwota 45.000 zł. dla każdej z powódek.

W odpowiedzi na pozew (k. 46) strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódek, na rzecz strony pozwanej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Przyznała, iż w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia z dnia (...)., w którym śmierć poniósł brat powódek. Zakwestionowała jednak żądanie powódek co do wysokości. Oświadczyła, iż w toku postępowania likwidacyjnego wypłaciła powódkom po 20.000 zł. dla obu powódek, a wszystkim członkom rodziny M. S.z tytułu różnych świadczeń kwotę łączną 128.857,63 zł. Zdaniem strony pozwanej ustalone i wypłacone powódkom zadośćuczynienie jest adekwatne do doznanej krzywdy i spełnia swój kompensacyjny charakter.

Sad ustalił, iż:

W dniu (...). na drodze (...), w miejscowości D., J. R.kierujący ciągnikiem samochodowym marki M. nr rej. (...)z naczepą marki (...), nr rej. (...), jadąc w kierunku K., z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo, w prawidłowo jadący pojazd marki M. (...)o nr rej. (...), którym podróżował J. P.oraz M. S.. W wyniku odniesionych obrażeń M. S.zmarł. Każda z powódek po śmierci brata M.otrzymała 8.000 zł. zadośćuczynienia.

Niesporne.

E. S. zgłosiła stronie pozwanej żądanie zadośćuczynienia w dniu 13.03.2014r

d/ pismo z dnia 13.03.2014r. (akta szkody)

M. T. zgłosiła, stronie pozwanej, żądanie zadośćuczynienia za śmierć brata pismem dnia 27.02.2014r.

d/ pismo z dnia 27.02.2014r.(akta szkody)

M. S. był bratem powódek młodszym od E. S. o 17 lat, a od M. T. o 12 lat. Powódki dokąd zamieszkiwały w rodzinnym domu, opiekowały się bratem. Kiedy zamieszkały osobno utrzymywały z M. S. kontakt odwiedzając dom rodzinny. Zawoziły prezenty. Zmarły brat odwiedzał powódki w ich domach, kontaktował się też z siostrami telefonicznie i na F.. U M. T. czasami nocował. Opiekował się jej córką, kiedy powódka z partnerem wychodzili. Był dobrym uczynnym chłopcem. Powódki ciężko przeżyły śmierć brata. Miały problemy ze snem, brały tabletki nasenne. Bardzo dużo rozmawiają o bracie. Płaczą na wspomnienie o M.. Szczególnie ciężki był pierwszy miesiąc po jego śmierci.

d/ zeznania św. A. S. k. 160, św. D. M. k. 160, powódki E. S. k 127, powódki M. T. k. 127

E. skrzypek założyła własną rodzinę 14 lat temu. Jeździła do S., gdzie mieszkał brat raz na dwa tygodnie i w każde święta. Kontaktowała się z bratem także na F.. Po śmierci brata brała tabletki ziołowe uspokajające.

d/ zeznania powódki E. S. k 127

M. T. własną rodzinę założyła 13 lat temu. Chciała pomóc bratu. Planowała aby M. S. pracował u niej. M. T. prowadzi własną działalność gospodarczą - zajmuje się handlem częściami samochodowymi.

d/ zeznania powódki M. T. k. 127

Sąd zważył, iż

Powództwo w części zasługiwało na uwzględnienie. Powódki na podstawie art. 446§ 4 kc domagały się od strony pozwanej zadośćuczynienia za śmierć brata M. S.spowodowaną przez osobę posiadającą zawartą ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wskazany przez powódki przepis art.446 § 4 kc ma zastosowanie w niniejszej sprawie bowiem zdarzenie, na którym oparły swoje roszczenia, wypadek i śmierć M. S., nastąpiły po dniu 3 sierpnia 2008 r. Do tej daty art. 446 nie zawierał paragrafu 4, a tym samym nie regulował w żaden sposób roszczeń osób bliskich z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych po stracie kogoś bliskiego. Wypadek M. S.miał miejsce w dniu (...). Na podstawie tego przepisu kompensacie podlega doznana krzywda, a więc w szczególności cierpienie, ból i poczucie osamotnienia po śmierci bliskiego członka rodziny, utrata bezpowrotna szczególnej więzi emocjonalnej między członkami rodziny. Jak ustalił sąd tytułem zadośćuczynienia za śmierć brata powódki otrzymały od strony pozwanej po 8.000 zł. Sąd dał wiarę zeznaniom powódek, potwierdzonym zeznaniami świadków, iż obie bardzo dotkliwie odczuły śmierć brata. Powódki z M. S.łączyła więź emocjonalna. Zmarły często kontaktował się z powódkami, odwiedzał je. Czasem zajmował się dzieckiem M. T.. Śmierć brata odbiła się znacząco na samopoczuciu powódek. Miały problemy ze snem, brały leki uspokajające, nasenne. Odczuwają ból, cierpienie i poczucie straty. Tęsknią za bratem. Odwiedzają jego grób.

Skutkiem śmierci M. S. powódki zostały pozbawiona więzi jaka je łączyła z bratem, a co za tym idzie wszystkich dobrodziejstw z tej więzi płynących. Skutkiem tego odczuwają osamotnienie, tęsknotę i świadomość nieodwracalnej utraty bliskiej osoby. Sąd doszedł do przekonania, iż odpowiednim zadośćuczynieniem dla powódek będzie kwota 20.000 zł. Biorąc zaś pod uwagę, iż powódki przed procesem otrzymały już od ubezpieczyciela kwoty po 8.000 zł., sąd zasadził dalsze zadośćuczynienie w kwocie po 12.000 zł. dla każdej z powódek z ustawowymi odsetkami od dnia………, w przypadku powódki E. S. i od dnia ………. w przypadku M. T.. Uznał bowiem, iż wysokość zadośćuczynienia uwzględnia aktualne realia rynkowe i panujące stosunki pieniężne w Kraju. Odsetki zasądził biorąc pod uwagę daty zgłoszenia żądania stronie pozwanej przez powódki i termin 30 dni na likwidację szkody. E. S. zgłosiła żądanie pismem z dnia 13.03.2014r, a M. T. pismem z dnia 27.02.2014r, z tym, że E. S. domagała się odsetek pod dochodzonej kwoty od 21.04.2014r., zaś M. T. od dnia 07.03.2014r. W tym miejscu należy wskazać, iż zadośćuczynienie ma za zadanie kompensację uszczerbku niemajątkowego, to jest doznanej krzywdy. Ma na celu pomóc pokrzywdzonym dostosować się do nowej rzeczywistości, złagodzić cierpienia wywołane utratą osoby bliskiej. Dla wysokości zadośćuczynienia zasadnicze znaczenie ma dramatyzm doznań osób bliskich zmarłego, poczucie osamotnienia i pustki, wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należy także uwzględnić rolę, jaką w rodzinie pełniła osoba zmarłego, do jakich zaburzeń doszło w prawidłowym funkcjonowaniu pozostałych członków rodziny. Kolejna okoliczność, jaką Sąd bierze pod uwagę, to zdolność pozostałych członków rodziny do odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Biorąc pod uwagę całokształt sytuacji życiowej powódek należy stwierdzić, że nie uzasadnione jest dalsze zadośćuczynienie w kwocie 45.000 zł., a jedynie w kwocie 12.000 zł. Powódki od kilkunastu już lat nie mieszkały bratem, mają własne rodziny. Mimo początkowej niemożności „odnalezienia się” w rzeczywistości po śmierci brata powódki z biegiem czasu powróciły do normalnego życia, co było możliwe bez specjalistycznej pomocy. Dokonanie wyceny bólu i cierpienia jest oczywiście niemożliwe, gdyż doznania te są nieweryfikowalne i nie dają się wymierzyć. Mając jednak na względzie, że zadośćuczynienie ma służyć złagodzeniu doznanej krzywdy, a jednocześnie nie może być źródłem wzbogacenia (wyrok SN z dnia 9 lutego 2000 r., III CKN 582/98, niepubl.), i uwzględniając ustalone wyżej skutki śmierci M. S. dla życia powódek, Sąd uznał, że dalsza kwota 12.000 zł., ponad już wypłacone 8.000 zł. nie będzie nadmierna.

Dlatego też na mocy art. 446 § 4 kc sąd orzekł jak w punkcie I wyroku, zaś o kosztach orzekł na podstawie art. 100 kpc . Nie obciążył powódek kosztami postępowania mimo, iż przegrały w znacznej części proces. Uznał bowiem, iż z uwagi na charakter żądania, podlegającego ocenie sądu słusznym jest odstąpienie od obciążania powódek kosztami na rzecz strony pozwanej skoro ostatecznie sąd uznał, iż kwota zadośćuczynienia przyznana przez stronę pozwaną przed procesem jest nieadekwatna do cierpień powódek.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Stańczyk
Data wytworzenia informacji: