Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 141/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2016-10-26

Sygn. akt IV U 141/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSR Magdalena Piątkowska

Protokolant Katarzyna Zych

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2016 roku w Ś.

z odwołania P. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W.

z dnia 10 lutego 2016 roku , znak: (...)

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje powodowi P. W. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, jakiemu uległ w dniu (...) w kwocie (...)

II zasądza od strony pozwanej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód P. W. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 10 lutego 2016 roku, znak: (...), którą organ rentowy przyznał mu prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu 4% stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z dnia 4 sierpnia 2015 roku, wnosząc o przyznanie mu wyższego – 15% – uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku przy pracy. W uzasadnieniu odwołania podniósł, że pomimo zakończonego leczenia powód nadal odczuwa skutki wypadku w postaci bólu, cierpienia i drętwienia uszkodzonych palców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 360 zł, podnosząc że wypłacone powodowi odszkodowanie odpowiadało 4% uszczerbkowi na jego zdrowiu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. W. w dniu (...)roku w czasie pracy na strugarce doznał urazu w postaci utraty grzbietowej części palców II i III lewej ręki.

Orzeczeniem z dnia 4 lutego 2016 roku Komisja Lekarska ZUS ustaliła, że stały uszczerbek na zdrowiu spowodowany skutkami wypadku przy pracy z dnia 4 sierpnia 2015 roku wynosi 4%.

Decyzją z dnia (...)roku strona pozwana przyznała powodowi jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy jakiemu uległ w dniu (...) roku w wysokości 3028 zł odpowiadającej 4% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dowód:

okoliczności bezsporne, a ponadto

akta ZUS – w załączeniu.

Uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 7%. W zakresie neurologicznym bez stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dowód:

- opinia biegłego sądowego z zakresu neurologii z dnia (...). k. 17;

- opinia biegłego sądowego z zakresu chirurgii ogólnej z dnia (...) .i opinia korekta z dnia (...) . k. 27, 34.

Sąd zważył, co następuję:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Zaś oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym było, że zdarzenie mające miejsce w dniu (...) roku stanowiło wypadek przy pracy według definicji wskazanej w art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy. Spornym pozostawało w jakim zakresie wypadek ów spowodował uszczerbek na zdrowiu powoda.

Stwierdzenie okoliczności istotnych dla rozpoznania sprawy w zakresie ustalenia uszczerbku na zdrowiu wymagało wiadomości specjalnych i musiało znaleźć oparcie w dowodzie z opinii biegłego sądowego. Pełne wyjaśnienie spornych okoliczności wymagało bowiem wiadomości specjalnych, jakimi Sąd nie dysponował.

W wydanej w sprawie opinii biegły sądowy z zakresu chirurgii ogólnej stwierdził że stały uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 7%. Natomiast z opinii biegłego neurologa wynika, że w zakresie neurologicznym bez stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego przemawia za uznaniem opinii jako rzeczowych, spójnych i wyprowadzających logiczne wnioski końcowe. Sąd nie dopatrzył się jakichkolwiek przyczyn dla których opinie te miałyby utracić walor wiarygodnych dowodów w sprawie i nie znajdując podstaw do zakwestionowania opinii biegłych, dał im wiarę w całej rozciągłości jako wyczerpujące i w sposób rzeczowo i przekonująco uzasadnione.

Opinia biegłych zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego materiału wtedy, gdy potrzebne są wiadomości specjalne. Podlega jak inne dowody ocenie według art. 233 § 1 k.p.c., lecz odróżniają ją szczególne kryteria oceny, które stanowią zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Przedmiotem opinii nie jest więc przedstawienie faktów lecz ich ocena na podstawie wiadomości specjalnych.

Zgodnie z art. 282 § 2 k.p.c. w związku z art. 283 § 2 k.p.c. biegły sądowy wydający opinię w niniejszej sprawie złożył przed objęciem funkcji przysięgę, którą jest związany. Sąd nie znalazł podstaw do zanegowania bezstronności biegłego, jak i jego rzetelności przy wydaniu opinii.

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę przyznane dotychczas powodowi odszkodowanie, jak również wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., tj. 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł o zmianie zaskarżonej decyzji jak w punkcie I sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach zastępstwa procesowego (punkt II wyroku) znajduje oparcie w art. 98 k.p.c w zw. z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z dnia 5 listopada 2015r. ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Zych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Piątkowska
Data wytworzenia informacji: