Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1667/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2015-10-28

Sygn. akt: I C 1667/15

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki

Protokolant: st. protokolant Ewa Chrząstek

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na rozprawie w N.

sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w G. działającej w imieniu Gminy G.

przeciwko D. Z., P. Z., T. Z., E. Z., K. Z., M. Z.

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie,

2.  zwrócić stronie powodowej (...) Spółka z o.o. w G. działającej w imieniu Gminy G. kwotę 289,00 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem połowy opłaty sądowej od pozwu wobec zawarcia ugody.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 5 marca 2015 r. strona powodowa (...) spółka z o. o. w G. działająca w imieniu Gminy G. wystąpiła przeciwko pozwanym D. Z., E. Z., K. Z., M. Z., P. Z., T. Z. o zapłatę kwoty 11.551,12 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty z tytułu należności za korzystanie z lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) w G.. Strona powodowa domagała się również zasądzenia od pozwanych kosztów procesu.

Nakazem zapłaty w postepowania upominawczym z dnia 9 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Nysie zasądził od pozwanych na rzecz strony powodowej całą należność żądaną pozwem wraz z odsetkami i kosztami.

Pozwani skutecznie wnieśli sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty.

Na rozprawie w dniu 28 października 2015 r. strony podpisały ugodę zgodnie z którą, pozwani D. Z., T. Z., E. Z., K. Z., M. Z., P. Z., zobowiązują się zapłacić na rzecz strony powodowej (...) Spółki z o.o. w G. działającej w imieniu Gminy G. kwotę 7.090,96 (siedem tysięcy dziewięćdziesiąt 96/100) złotych w dziewięciu ratach z tego I rata w kwocie 690.96 zł płatna w terminie do 30.11.2015 r., a pozostałe osiem rat w kwotach po 800,00 zł płatne do 30-tego każdego miesiąca, ostatnia rata płatna do 30.07.2016 r., nadto każda rata z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z nich. Nadto pozwani zobowiązują się zapłacić solidarnie na rzecz strony powodowej cześć poniesionych przez nią kosztów postępowania w kwocie 289,00 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć ) złotych wraz z pierwszą ratą.

Przewodniczący pouczył strony o skutkach prawnych wynikających z zawarcia ugody.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 28 października 2015 r. Sąd umorzył postępowanie w sprawie I C 1667/15. Sąd postanowił także zwrócić stronie powodowej kwotę 289 zł tytułem uiszczonej opłaty sądowej od pozwu wobec zawarcia ugody.

Sąd zważył co następuje:

Postępowanie w sprawie I C 1667/15 z powództwa (...) spółka z o. o. w G. działającej w imieniu Gminy G. przeciwko pozwanym D. Z., E. Z., K. Z., M. Z., P. Z., T. Z. o zapłatę należało umorzyć, albowiem na rozprawie w dniu 28 października 2015 r. strony postępowania zawarły ugodę, na mocy której pozwani maja płacić należanscc objęta pozwem w niniejszej sprawie w ratach, w określonych terminach.

Ugoda została podpisana własnoręcznie przez strony i pełnomocników bez żadnego przymusu. Strony przeczytały ugodę przed jej podpisaniem.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Zawarcie przez strony ugody powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania o zapłatę w niniejszej sprawie stało się zbędne i należało je umorzyć.

W niniejszej sprawie zawarcie ugody było dopuszczalne. Zgodnie z art. 10 k.p.c. w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Zgodnie zaś z art. 223 k.p.c. przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.. Przepis art. 203 § 4 k.p.c. stanowi, że Sąd może uznać za niedopuszczalne zawarcie ugody tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W niniejszej sprawie brak było podstaw do przyjęcia, że zawarta przez strony na rozprawie w dniu 28 października 2015 r. ugoda była sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzała do obejścia prawa. Strony zgodnie, bez żadnego przymusu podpisały tę ugodę, w której rozłożono pozwanym zalęgłości w opłatach na raty.

Orzeczenie o kosztach oparto na art. 79 ust. 1 pkt 3 c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Według art. 79 ust. 1 pkt 3 c tejże ustawy Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej.

W niniejszej sprawie strona powodowa opłaciła pozew opłatą sądową w kwocie 578 zł. Wobec zawarcia ugody Sąd nakazał jej zwrócić kwotę 289 zł stanowiącą połowę uiszczonej opłaty sądowej.

Z tych wszystkich względów orzeczono jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Nowak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki
Data wytworzenia informacji: