Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1380/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2017-02-28

Sygn. akt I C 1380/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk

Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Złotoryi

na rozprawie spraw

z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W.

przeciwko J. G., (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

I.  uzgadnia treść księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych za numerem (...) dla nieruchomości położonej w Proboszczowie, gmina P. w granicach działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...), obszaru 2,4500 ha z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że w dziale III księgi wykreśla wpis prawa osobistego na opisanej działce gruntu na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie o treści: „PRAWO DZIERŻAWY ZGODNIE Z UMOWĄ DZIERŻAWY Z DNIA 28.07.2015 R.”;

II.  uzgadnia treść księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych za numerem (...) dla nieruchomości położonej w Proboszczowie, gmina P. w granicach działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), obszaru 12,2600 ha z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że w dziale III księgi wykreśla wpis prawa osobistego na opisanych działkach gruntu na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie o treści: „PRAWO DZIERŻAWY ZGODNIE Z UMOWĄ DZIERŻAWY Z DNIA 28.07.2015 R.”;

III.  uzgadnia treść księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych za numerem (...) dla nieruchomości położonej w Proboszczowie, gmina P. w granicach działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), obszaru 4,6400 ha z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że w dziale III księgi wykreśla wpis prawa osobistego na opisanych działkach gruntu na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie o treści: „PRAWO DZIERŻAWY ZGODNIE Z UMOWĄ DZIERŻAWY Z DNIA 28.07.2015 R.”;

IV.  zasądza od pozwanych J. G., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie solidarnie na rzecz strony powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. kwotę 6300 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Piotr Krawczuk

Sygn. akt I C 1380/16

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wyrok w repertorium C;

2.  kal. 21 dni.

Dnia 28 lutego 2017 r. SSR Piotr Krawczuk

Sygn. akt I C 1380/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa Agencja Nieruchomości Rolnych w W. w odrębnych od siebie powództwach skierowanych przeciwko J. G., (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie domagała się uzgodnienia treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonych w Proboszczowie, gmina P., pierwsza w granicach działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...), obszaru 2,4500 ha, zapisana w księdze wieczystej pod numerem (...), druga w granicach działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), obszaru 12,2600 ha, zapisana w księdze wieczystej pod numerem (...) i trzecia w granicach działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), obszaru 4,6400 ha, zapisana w księdze wieczystej pod numerem (...), w ten sposób, by w dziale III każdej z ksiąg wykreślić prawo dzierżawy wpisane na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2015 roku, a ponadto zasądzenia od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na uzasadnienie żądania podała, że wpisów prawa dzierżawy w dziale III ksiąg wieczystych dokonano na podstawie umowy dzierżawy z notarialnie poświadczonymi podpisami stron umowy, pozwanych J. G. i M. G., którzy oddali nieruchomości w dzierżawę pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie oraz jej przedstawiciela P. K.. Podpisy zostały złożone przed notariuszem w dniu 04 kwietnia 2016 roku, kiedy pozwani J. G. i M. G. nie byli już właścicielami nieruchomości i nie przysługiwał im do nieruchomości inny tytuł prawny. Właścicielem nieruchomości od dnia 28 stycznia 2016 roku była bowiem strona powodowa, która złożyła oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu zastrzeżonego w warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości zawartej przez pozwanych w dniu 23 grudnia 2015 roku.

Sąd Rejonowy w Złotoryi na podstawie art. 219 k.p.c. połączył powyższe sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Pozwani wnieśli zgodnie o oddalenie powództwa i podnieśli, że kwestionowana umowa dzierżawy została zawarta w dniu 28 lipca 2015 roku, natomiast w dniu 04 kwietnia 2016 roku pozwani dokonali jedynie poświadczenia notarialnego podpisów.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwani J. G. i M. G. byli współwłaścicielami w udziałach po 1/2 części nieruchomości rolnych położonych w Proboszczowie, gmina P., pierwsza w granicach działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), obszaru 4,6400 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem (...), druga w granicach działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...), obszaru 2,4500 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem (...), trzecia w granicach działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...), obszaru 2,7400 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą za numerem (...) i czwarta w granicach działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), obszaru 9,5200 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą za numerem (...).

W dniu 23 grudnia 2015 roku pozwani J. G. i M. G. oraz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę umowy sprzedaży powyższych nieruchomości za cenę 967 500,00 zł pod warunkiem, że strona powodowa Agencja Nieruchomości Rolnych w W. nie skorzysta z prawa pierwokupu, który przysługiwał Skarbowi Państwa na mocy art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 803 ze zm.) - § 4-5 i 7 umowy. Równocześnie z tym pozwani właściciele nieruchomości oświadczyli w umowie, że na nieruchomościach nie ciążą żadne inne – poza opisanymi szczegółowo hipotekami – prawa ani roszczenia osób trzecich, w tym nie są one przedmiotem posiadania zależnego (…) - § 1 pkt 6 umowy oraz, że nieruchomości nie są objęte umową dzierżawy - § 1 pkt 7 umowy.

Dowód: odpis wypisu aktu notarialnego z warunkową umową sprzedaży nieruchomości z dnia 23.12.2015 r. /k.15-17,38-40,71-73/.

W dniu 28 stycznia 2016 roku strona powodowa działając na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 803 ze zm.) złożyła przed notariuszem oświadczenie o wykonaniu na rzecz Skarbu Państwa prawa pierwokupu nieruchomości, zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 23 grudnia 2015 roku za łączną cenę 967 500,00 zł. Wraz z tym strona powodowa wniosła o dokonanie przez Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych wpisów w księgach wieczystych prowadzonych za numerami (...) i (...) prawa własności objętej księgą wieczystą nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w W. w miejsce dotychczasowych właścicieli oraz o odłączenie z ksiąg wieczystych prowadzonych za numerami (...) i (...) działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), a następnie założenie dla powyższych działek gruntu o łącznej powierzchni 12,2600 ha jednej wspólnej księgi wieczystej i wpisanie w tej nowo założonej księdze wieczystej jako właściciela Skarb Państwa – Agencję Nieruchomości Rolnych w W..

Dla działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), obszaru 12,2600 ha, odłączonych z ksiąg wieczystych prowadzonych za numerami (...) i (...) założono przed Sądem Rejonowym w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą pod numerem (...).

Dowód: odpis wypisu aktu notarialnego z oświadczeniem o wykonaniu prawa pierwokupu z dnia 28.01.2016 r. /k.18-21,41-44,74-77/, informacja o treści działu II ksiąg wieczystych o nr (...) /k.8 i 10,29-30 i 32,64 i 66/.

W dniu 04 kwietnia 2016 roku pozwani przedstawili notariuszowi dokument umowy dzierżawy, który został opatrzony datą 28 lipca 2015 roku. Według umowy pozwani J. G. i M. G. oddali w dzierżawę pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie działki gruntu położone w Proboszczowie, gmina P. o numerach ewidencyjnych (...) o łącznej powierzchni 4,64 ha, działkę gruntu o numerze ewidencyjnym (...) o powierzchni 3,45 ha, działkę gruntu o numerze ewidencyjnym (...) obszaru 2,74 ha oraz działki gruntu o numerach ewidencyjnych (...) o łącznej powierzchni 9,52 ha - § 1 umowy. W dalszej części umowy dzierżawca miał zobowiązać się w umowie płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2500 zł w terminie do dnia 01 września każdego roku - § 2 umowy. Poza tym w okresie dzierżawy dzierżawca zobowiązał się kupić, a wydzierżawiający sprzedać w/w nieruchomości - § 4, a sama umowa miała wygasać po zbiorach w roku 2035 - §5 umowy.

Pod umową został nakreślony podpis P. K., przedstawiciela pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie oraz dwukrotnie podpisy pozwanych J. G. i M. G..

Notariusz poświadczyła, że w dniu 04 kwietnia 2016 roku podpisy pod okazanym dokumentem złożyli własnoręcznie w jej obecności pozwani J. G. i M. G. oraz przedstawiciel pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie - P. K..

Dowód: odpis fotokopii umowy dokumentu umowy dzierżawy z dnia 28.07.2015 r. z podpisami notarialnie poświadczonymi /k.13-14, 36-37 i 69-70/, fotokopia umowy dzierżawy z dnia 28.07.2015 r. /k.123/, częściowo zeznania świadka L. K. /e-protokół z dnia 01.02.2017 r. 00:17:20-00:33:40/, zeznania świadka E. Ś. /e-protokół z dnia 22.02.2017 r. 00:06:12-00:15:52/, częściowo przesłuchanie stron /k.94 odwr. – 95, e-protokół z dnia 01.02.2017 r. 00:39:10-00:55:50/.

Strona pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie na podstawie odpisu umowy dzierżawy datowanej na dzień 28 lipca 2015 roku z podpisami notarialnie poświadczonymi dokonała w dziale III ksiąg wieczystych prowadzonych dla opisanych wyżej nieruchomości za numerami (...), (...) i (...) wpisów o treści: „PRAWO DZIERŻAWY ZGODNIE Z UMOWĄ DZIERŻAWY Z DNIA 28.07.2015 R”.

Dowód: informacja o treści działu III ksiąg wieczystych o nr (...) /k.11, 33 i 67/.

Strona pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie w piśmie z dnia 27 kwietnia 2016 roku uprzedziła stronę powodową, że nabyte przez nią nieruchomości stanowią przedmiot dzierżawy z umowy zawartej w dniu 28 lipca 2015 roku. Wskazała, że w obecnym stanie prawnym zachodziła konieczność poszanowania przez nowego nabywcę nieruchomości przysługującego Spółce prawa. W razie zbycia rzeczy wydzierżawionej w czasie trwania umowy nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy bez konieczności dokonywania dodatkowej czynności prawnej. Następuje zmiana osoby wydzierżawiającego, natomiast treść stosunku prawnego pozostaje niezmieniona. Podkreśliła również, że umowa dzierżawy została zawarta na czas określony (obowiązywała do okresu po zbiorach w roku 2035) bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia (…) oraz zastrzegła, że wszelkie działania obecnego właściciela zmierzające do naruszenia przysługującego jej prawa, spotykać się będą ze zdecydowanym sprzeciwem (…) i wezwała stronę powodową do niepodejmowania jakichkolwiek czynności naruszających przysługujące Spółce prawo wynikające z umowy dzierżawy z dnia 28 lipca 2015 roku w zakresie wymienionych nieruchomości w stosunku do których strona powodowa wykonała prawo pierwokupu (…).

Dowód: odpis pisma z dnia 27.04.2016 r. ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru /k.86-88/.

W dniu 05 września 2016 roku strona pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie zapłaciła z rachunku bankowego na rachunek bankowy strony powodowej kwotę 2500 zł tytułem czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone w Proboszczowie, gmina P., które obejmowały działki o numerach ewidencyjnych (...).

Dowód: odpis elektronicznego potwierdzenia zapłaty z dnia 05.09.2016 r. /k.87 odwr./.

Przy tak ustalonym stanie faktyczny Sad zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało w całej rozciągłości na uwzględnienie.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 790) powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia. W wypadku strony powodowej dotyczyć to miało wykreślenia z działu III ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział V Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonych w Proboszczowie, gmina P., w granicach działek gruntu o numerach ewidencyjnych (...), opisanych szczegółowo na wstępie uzasadnienia, wpisu prawa osobistego na rzecz strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie o treści: „PRAWO DZIERŻAWY ZGODNIE Z UMOWĄ DZIERŻAWY Z DNIA 28.07.2015 R.”

Nie budziło wątpliwości, że zawarcie przez pozwanych umowy dzierżawy, która została opatrzona datą 28 lipca 2015 roku i przypadała przed dniem 28 stycznia 2016 roku, w którym strona powodowa wykonała prawo pierwokupu i nabyła własność nieruchomości, przekładałoby się na ograniczenie jej własności, zwłaszcza że umowa miała obowiązywać do 2035 roku. Strona powodowa miało zatem prawo do wystąpienia na drogę sądową z żądaniem ustalenia, że zawarta przez pozwanych umowa była prawnie nieskuteczna i takie uprawnienie realizować w drodze roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Przechodząc do meritum sprawy, Sąd zauważył, że odpisy fotokopii umowy dzierżawy z podpisami notarialnie poświadczonymi złożonej przez stronę powodową, na której widniały zdublowane podpisy pozwanych J. G. i M. G., ale tylko jeden podpis przedstawiciela pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie – P. K., sugerowały, że komplet podpisów pod umową został złożony dopiero przed notariuszem. Tak też zeznała notariusz E. Ś. słuchana przed Sądem w charakterze świadka i nawet jeśli świadek się myliła, na co wskazywałoby porównanie odpisu fotokopii umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi z odbitką umowy dzierżawy złożonej przez pozwanych, dla rozstrzygnięcia sprawy niezwykle istotnym było ustalenie okresu nakreślenia badanych podpisów na podstawie analizy cech graficznych i badań chromatograficznych.

Dlatego Sąd zobowiązał pozwanych do złożenia oryginału umowy dzierżawy, a gdy okazało się, że pozwani nie wykonali zobowiązania w terminie, wyszedł z przekonania, że dokument ten nie został sporządzony i podpisany przez strony w dniu 28 lipca 2015 roku, a dopiero po dniu 28 stycznia 2016 roku, w którym strona powodowa skorzystała z zastrzeżonego jej prawa pierwokupu. Wskazywała na to sekwencja wydarzeń oraz zasady logiki sytuacyjnej i doświadczenia życiowego, do których Sąd sięgnął na podstawie art. 233 § 2 k.p.c.

Pozwani J. G. i M. G. w warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości z dnia 23 grudnia 2015 roku, która była zawarta w formie aktu notarialnego, poświadczyli w obecności P. K., przedstawiciela pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie, że na nieruchomościach nie ciążą żadne inne - poza opisanymi w umowie hipotekami - prawa ani roszczenia osób trzecich, w tym nie są one przedmiotem posiadania zależnego, a przede wszystkim, że nieruchomości nie są objęte umową dzierżawy (§ 1 pkt 6 – 7 umowy). Niepodobna zdaniem Sądu, by pozwani tego zapisu nie rozumieli, świadomie zlekceważyli konsekwencje takiego oświadczenia albo zapomnieli w umowie o oddaniu nieruchomości w dzierżawę warunkowym nabywcom nieruchomości, zwłaszcza gdy umowa dzierżawy miała być zawarta niespełna pięć miesięcy wcześniej. Poza tym umowa dzierżawy miała stanowić przyczynę zawarcia przez pozwanych w przyszłości umowy sprzedaży nieruchomości, czego logiczną konsekwencją powinno było być mniej lub bardziej dokładne odwołanie się w umowie sprzedaży nieruchomości do wykonania tego zobowiązania (§ 4 umowy dzierżawy). Wreszcie strony wiedziały, że adresatem postanowień warunkowej umowy sprzedaży była również powodowa Agencja Nieruchomości Rolnych w W. i doświadczenie życiowe podpowiadało, że zapisy umowy zostały zredagowane z udziałem notariusza zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, na tyle dokładnie, by ich treść była dla Agencji zrozumiała i nie nasuwała wątpliwości interpretacyjnych. Zresztą nawet świadek L. K. słuchany przed Sądem wyjaśnił, że umowy dzierżawy z zasady były zawierane z rolnikami na okres dwudziestu lat, na wypadek gdyby Agencja skorzystała z prawa pierwokupu, a jeśli tak, to naturalnym było, że gdyby i w tym przypadku nieruchomości zostały oddane w dzierżawę pozwanej Spółce na okres do 2035 roku, w warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości nie zabrakłoby o tym wzmianki.

Nie uszło również uwadze Sądu, że pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proboszczowie nie była w stanie udokumentować płatności zastrzeżonego w umowie dzierżawy czynszu dzierżawnego w wysokości 2500 zł, którego termin płatności przypadał na dzień 01 września 2015 roku. W ocenie Sądu w świetle ogólnie przyjętych zasad księgowości nie do przyjęcia było rozliczenie czynszu dzierżawnego z pominięciem rachunku bankowego Spółki, a w każdym razie bez pokwitowania i zaksięgowania wpłaty w koszty prowadzonej działalności. Znamiennym było, że zapłata czynszu na rzecz strony powodowej za 2016 rok została przeprowadzona z wykorzystaniem rachunku bankowego pozwanej Spółki, co z braku potwierdzenia zapłaty za rok ubiegły prowadziło do logicznego wniosku, że pozwanych nie wiązała przedtem umowa dzierżawy na warunkach zastrzeżonych w pisemnej umowie, która została opatrzona datą 28 lipca 2015 roku. Sądzić natomiast należało, że pisemna umowa dzierżawy została przedstawiona notariuszowi w celu poświadczenia podpisów jedynie dla potrzeb wpisu w księgach wieczystych wzmianki o istnieniu stosunku prawnego wykreowanego przez pozwanych po niedojściu między nimi do skutku umowy sprzedaży nieruchomości. Byłby to stosunek trwały i nierozwiązywalny, w który nabywca nieruchomości wstąpiłby bez konieczności dokonywania dodatkowej czynności prawnej, tak jak to pozwana Spółka wyłożyła przejrzyście w piśmie adresowanym do strony powodowej z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Obojętnym dla sprawy pozostawało ustalenie, czy powyższe grunty były przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży w ogóle uprawiane przez pozwaną Spółkę i zeznania świadka T. T., który nie znał szczegółów zawarcia przez pozwanych spornej umowy dzierżawy, nic nie wniosły do sprawy. Odmienne do poczynionych ustaleń zeznania świadka L. K., ojca przedstawiciela pozwanej Spółki, który przejawiał żywe zainteresowanie w sprawie oraz relacje samych pozwanych złożone podczas przesłuchania, Sąd uznał natomiast za niewiarygodne i oddaliwszy pozostałe wnioski dowodowe stron, które nie mogły przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, roszczenie strony powodowej w całości uwzględnił, o czym rozstrzygnął, jak w pkt I – III wyroku.

Sąd stanął na stanowisku, że przez połączenie trzech spraw identycznych pod względem faktycznym i prawnym do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia w trybie art. 219 k.p.c. proces ten toczył się jak jedna sprawa z udziałem tych samych stron na podstawie tych samych twierdzeń i dowodów. Nakład pracy tego samego pełnomocnika strony powodowej był zatem nieporównywalnie mniejszy niż przy ich odrębnym rozpoznaniu, a w zasadzie taki sam, jak gdyby poddano rozpoznaniu jedną z trzech spraw połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Nie wymagał powielania czynności procesowych, stawiennictwa w różnych terminach rozprawach ani szerszego uczestnictwa w przeprowadzaniu dowodów.

W takim układzie okoliczności Sąd przy zastosowaniu art. 102 k.p.c. i art. 105 § 2 k.p.c. przyjął za słuszne obciążenie pozwanych obowiązkiem solidarnej zapłaty stronie powodowej kosztów procesu, które obejmowały poniesione opłaty od pozwu w wysokości razem 4500 zł oraz jedno wynagrodzenie pełnomocnika w graniach stawki minimalnej w kwocie 1800 zł, która została ustalona na podstawie § 2 pkt 5 w zw. z § 5 pkt 8 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1804 ze zm.).

Stąd postanowiono, jak pkt IV wyroku.

SSR Piotr Krawczuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Krawczuk
Data wytworzenia informacji: