Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1540/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-02-10

Sygnatura akt I C 1540/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Urszula Wiewióra

Protokolant: Agnieszka Dymitroca

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 r. w Jeleniej Górze

sprawy z powództwa J. T.

przeciwko Gmina K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Gminy K.zobowiązanej solidarnie z (...) sp. z o.o.w B.na rzecz powoda J. T.kwotę 165 709,78 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 2 stycznia 2012r. do dnia zapłaty,

II.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

III.  zasądza od pozwanego Gminy K.zobowiązanej solidarnie z (...) sp. z o.o.w B.na rzecz powoda J. T.kwotę 12090,22 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3600 zł tytułem zwrotu zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1540/13

UZASADNIENIE

Powód J. T., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) (...) (...)w Ś.wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwana Gmina K.ma zapłacić na jego rzecz kwotę 165.709,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 02.01.2012r., do dnia zapłaty oraz koszty procesu według przepisanych norm, w tym koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2.400 zł oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że 06.06.2011r. zawarł z generalnym wykonawcą, to jest (...)sp. z o.o.z siedzibą w B.umowę o roboty budowlane w ramach inwestycji „(...) (...) (...)”, przedmiotem której było wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych, wraz z przygotowaniem i wykonaniem podbudowy. Inwestorem inwestycji była pozwana Gmina K.. Termin realizacji umowy określony został na 31.07.2011r. Ostatecznie odbiór końcowy prac wykonanych przez powoda nastąpił 23.11.2011r., w związku z czym wystawił on w dniu 01.12.2011r. fakturę VAT nr (...)za wykonane roboty na kwotę 205.588,35 zł i przedstawił spółce (...)sp. z o.o.z siedzibą w B.do zapłaty. Spółka uchylała się od zapłaty, co skutkowało wystąpieniem przez powoda na drogę sądową. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w J.zasądzono na rzecz powoda od (...)sp. z o.o.w B.kwotę 165.709,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 02.01.2012r. do dnia zapłaty. Mimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego generalny wykonawca – spółka (...)sp. z o.o.w B.nie zapłaciła powodowi należnej kwoty. Wobec tego powód, na zasadzie art. 647 1 § 5 k.c., domagał się zapłaty od inwestora – Gminy K., która solidarnie z wykonawcą odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 02.08.2013r. Sąd Okręgowy w L.nakazał stronie pozwanej, aby zapłaciła powodowi 165.709,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 02.01.2012r., do dnia zapłaty z zastrzeżeniem, że strona pozwana Gmina K.ponosi solidarną odpowiedzialność z (...)sp. z o.o.w B.(wyrok Sądu Okręgowego w L. z 05.11.2012r., sygn. akt VI GC 208/12) oraz kwotę 5.689 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3.617 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (k. 47).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana Gmina K.wniosła o przekazanie sprawy według właściwości miejscowej Sądowi Okręgowemu w J., oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto pozwana wniosła o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) sp. z o.o. we W..

Pozwana podniosła zarzut niewłaściwości miejscowej. Przyznała fakt zawarcia z (...) sp. z o.o.w B.opisanej w pozwie umowy dotyczącej realizacji projektu „(...) (...) (...)”, nie przeczyła treści umowy łączącej powoda z generalnym wykonawcą oraz pozostałym faktom przytoczonym w uzasadnieniu pozwu. Jednocześnie podniosła, że jej reprezentantem w toku procesu inwestycyjnego była spółka (...), wykonująca czynności inżyniera kontraktu w oparciu o umowę zawartą w dniu 09.02.2010r. Do obowiązków tejże spółki należał między innymi nadzór i koordynacja robót budowlanych. Pozwana wskazała, że inżynier kontraktu nie przekazał jej jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie stanu rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót, a powodem jako podwykonawcą, skutkiem czego była wypłata wykonawcy całości wynagrodzenia należnego za wykonane prace (k. 56-58).

Postanowieniem z 28.08.2013r. Sąd Okręgowy w L.uznał się niewłaściwym miejscowo i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w J. jako właściwemu do rozpoznania sprawy (k. 106).

Zawiadomiona o sprawie (...) sp. z o.o. we W. nie przystąpiła do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

W piśmie z 07.02.2014r. powód przedstawił spis kosztów, w tym 8.286 zł tytułem opłaty od pozwu, 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 7.200 zł kosztów zastępstwa procesowego, 187,22 zł tytułem kosztów dojazdu na rozprawę w dniu 10.02.2014r., łącznie 14.604,22 zł (k. 143-144).

Na rozprawie 10.02.2014r. pełnomocnik pozwanej uznał powództwo i wniósł o nie obciążanie go kosztami postępowania (k. 145).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód J. T.prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) (...) J. T.w zakresie robót budowlanych.

W dniu 06.06.2011r. powód jako podwykonawca zawarł z (...)sp. z o.o.z siedzibą w B. umowę nr (...)na wykonanie drogi dojazdowej z kostki kamiennej 9-11 cm, chodników z kostki kamiennej 4-6 cm oraz miejsc postojowych z płyt (...) (...)gr 10 cm wraz z przygotowaniem i wykonaniem odbudowy w ramach inwestycji „(...) (...) (...)”. Termin wykonania umowy ustalono na 31.07.20121r.

Generalnym wykonawcą tej inwestycji była spółka (...) sp. z o.o.z siedzibą w B., a inwestorem pozwana Gmina K., która wyraziła zgodę na zawarcie opisanej umowy przez generalnego wykonawcę.

Powód po wykonaniu umówionych prac oraz po odbiorze robót wystawił w dniu 01.12.2011r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 205.588,35 zł, którą przedstawił do zapłaty generalnemu wykonawcy.

(...) sp. z o.o.z siedzibą w B.nie zapłaciła wynagrodzenia w terminie, nie zareagowała również na wezwania do zapłaty (wezwanie z 27.02.2012r.).

W związku z brakiem zapłaty powód wniósł w maju 2012r. do Sądu Okręgowego w L.pozew o zapłatę – zasądzenie od (...) sp. z o.o.z siedzibą w B.kwoty 205.588,35 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 02.01.2012r. oraz kosztami postępowania.

Prawomocnym wyrokiem z 5 listopada 2012r. w sprawie o sygn. akt VI GC 208/12 Sąd Okręgowy w L.zasądził na rzecz powoda od pozwanego (...) sp. z o.o.z siedzibą w B.kwotę 165.709,78 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 02.01.2012r., oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 12.554 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Postanowieniem z 12.03.2013r. Sąd Okręgowy w L. nadał klauzulę wykonalności opisanemu wyrokowi w zakresie punktu I i II.

Mimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego (...) sp. z o.o.z siedzibą w B.nie zapłaciła powodowi należnej kwoty.

Pozwana Gmina K. wezwana do zapłaty pismem z 06.05.2013r. również nie uiściła dochodzonej przez powoda kwoty wynikającej z opisanego wyżej wyroku.

(okoliczności bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Powód wywodził swoje roszczenie z art. 647 1 § 5 k.c., w myśl którego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Regulacja ta umożliwia podwykonawcy wystąpienie z bezpośrednim roszczeniem również wobec inwestora.

Bezspornie pozwana gmina (inwestor) wyraziła zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą (powodem), a prace objęte umową zostały wykonane. Niekwestionowana była także wysokość należnego wynagrodzenia, stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w L. z 5 listopada 2012r. w sprawie o sygn. akt VI GC 208/12, to jest 165.709,78 zł, jak i termin od którego zasądzono odsetki.

Na rozprawie 10.02.2014r. pozwana Gmina K. uznała powództwo.

Co do zasady, w myśl art. 213 § 2 k.p.c., Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W ocenie Sądu uznanie powództwa w sprawie nie było sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani nie zmierzało do obejścia prawa.

Skutkiem uznania powództwa było pominięcie postępowania dowodowego w zakresie okoliczności objętych uznaniem oraz wydanie wyroku uwzględniającego powództwo.

Wobec tego Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku, zasądzając od pozwanej na rzecz powoda kwotę 165.709,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 02.01.2012r. do dnia zapłaty, zaznaczając, że pozwana jest zobowiązana solidarnie z (...) sp. z o.o.w B..

Konsekwencją zasądzenia roszczenia uznanego przez pozwaną było zaopatrzenie wyroku w punkcie I rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c.), o czym Sąd orzekł w punkcie II wyroku.

Zgodnie z art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Pozwana przegrała proces, zatem Sąd zasądził od niej na rzecz powoda łącznie kwotę 12.090,22 zł, w tym 8.286 zł tytułem opłaty od pozwu, 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 187,22 zł zwrotu kosztów przejazdu pełnomocnika na rozprawę z W.do J.oraz 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 2 ust. 1 i 2 w zw. z § 6 pkt 6 Rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2013.490 j.t.), co znalazło wyraz w punkcie III wyroku sprostowanym postanowieniem SO w J. z 11.02.2014r.

Sąd nie znalazł podstaw do zasądzenia na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej stawce. Wbrew jego twierdzeniom nakład pracy pełnomocnika nie był znaczny, zwłaszcza wobec uznania powództwa przez pozwaną gminę. Brak było również podstaw do nieobciążania pozwanej kosztami procesu, wobec nie spełnienia przesłanek z art. 101 i 102 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Dziedzic
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Wiewióra
Data wytworzenia informacji: