Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 344/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2013-12-23

Sygn. akt I Cz 344/13

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz

Sędziowie SO Maria Gąska

SO Jacek Saramaga /spr./

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Żygała

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. w Przemyślu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku W. B. (1)

z udziałem T. B., M. K., W. B. (2),

A. B., T. R. (...) B.,

M. B. s. M., W. B. (3)

s. L.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. B.

na skutek zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 24 maja 2013 roku, sygn. akt I Ns 5100/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 maja 2013 roku, sygn. akt I Ns 5100/12, Sąd Rejonowy w Przemyślu w sprawie wniosku W. B. (1) z udziałem T. B., M. K., W. B. (2), A. B., T. R. (...) B., M. B. s. M., W. B. (3) s. L. o stwierdzenie nabycia spadku po J. B. zawiesić postępowanie z urzędu na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Rejonowy wskazał, że wnioskodawczyni została zobowiązana na rozprawie w dniu 7 grudnia 2012 r. między innymi do wskazania adresów uczestników wezwanych do udziału w sprawie, a to M. B. s. M. i W. B. (3) s. L..
W międzyczasie wnioskodawczyni złożyła wniosek do Sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który to wniosek został oddalony postanowieniem referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu z dnia 15.02.2013 r. Kolejnym zarządzeniem z dnia 02.04.2013 r. doręczonym wnioskodawczyni prawidłowo w dniu 24.04.2013 r. – wnioskodawczyni została ponownie wezwana między innymi do wskazania adresów zamieszkania uczestników wskazanych wyżej. Za pismami przedłożonymi przez wnioskodawczynię w dniach 19.04.2013 r. oraz 15.05.2013 r. – wnioskodawczyni uzupełniła częściowo braki formalne wniosku, o które była wezwana zarządzeniem z dnia 02.04.2013 r. Wnioskodawczyni nie wskazała jednak dotychczas adresu zamieszkania uczestnika W. B. (3) s. L., mimo upływu zakreślonego jej terminu z dniem 24.05.2013 r.

Mając powyższe na uwadze, w szczególności fakt, iż z powodu braku adresu powołanego uczestnika postępowaniu sprawie nie można nadać dalszego biegu, Sąd na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., zawiesił postępowanie z urzędu.

Powyższe postanowienie wnioskodawczyni W. B. (1) zaskarżyła zażaleniem.

W uzasadnieniu zażalenia wnioskodawczyni wskazała, że na pismo z dnia 19.04.2013 r. o brakujących dokumentach odpowiedziała szybciej niż otrzymując ponaglenie o brakach w sprawie. Wobec powyższego nie wiedziała, że brakuje adresu zamieszkania W. B. (3) s. L..

Skarżąca podała dalej, że wniosła pismo do Konsulatu w D., w którym zwróciła się o akt urodzenia W. B. (3) s. L. oraz akt zgonu jego ojca – L., a także adres zamieszkania W. B. (3).

Skarżąca wskazała także, że pisma minęły się i dlatego była pewna, że nie brakuje jego adresu zamieszkania. Ponadto wnioskodawczyni naprowadziła, iż w dniu 3.07.2013 r. wystosowała pismo do (...) w D. o dostarczenie adresu zamieszkani W. B. (3), s. L. i czeka na odpowiedź.

W dalszej części uzasadnienia wnioskodawczyni podniosła, że pismem z dnia 19.04.2013 r. została wezwana do podania czy R. B. s. M. posiadał dzieci, jeżeli tak to o wskazanie imion i nazwisk oraz dokładnych adresów. Adres zamieszkania P. B. s. R. wniosła do Sądu, jak również udała się do Urzędu Miasta wiedząc, że do sprawy brakuje jego aktu urodzenia, lecz bez pisma z Sądu nie mogła go otrzymać. W rozmowie z Panią Sędzią dowiedziała się następnie, że aktu urodzenia P. B. nie może dostarczyć nie mając wezwania z Sądu. Wobec tego cały czas oczekuje na pismo o braku aktu urodzenia P. B. oraz informacji o zawieszeniu sprawy.

Końcowo, w złożonym zażaleniu wnioskodawczyni sformułowana ponowny wniosek o ustanowienie jej adwokata z urzędu i podała okoliczności uzasadniającego jego ustanowienie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawczyni nie jest uzasadnione i jako takie podlega oddaleniu.

Stosownie do treści art. 187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, zgodnie zaś z treścią art. 126 § 1 pkt 1 i § 2 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

Art. 126 § 2 k.p.c. określa, co powinny zawierać pierwsze i dalsze pisma procesowe, przy czym miejsce zamieszkania to nie tylko wskazanie miejscowości, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.), ale dokładny jej adres.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Po myśli zaś art. 13 § 2 k.p.c. regulacja powyższa znajduje zastosowanie również w postępowaniu nieprocesowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, w pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż to na wnioskodawczyni jako inicjującej niniejsze postępowanie spoczywa obowiązek ustalenia wszystkich uczestników postępowania i ich adresów zamieszkania. Celem uzyskania takich informacji wnioskodawczyni może wystąpić ze stosownym wnioskiem do np. Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w P..

Ponadto w razie obiektywnej niemożności ustalenia adresów uczestników postępowania wnioskodawczyni może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla uczestników nieznanych z miejsca pobytu, uprawdopodobniając jednocześnie, że ich miejsce pobytu nie jest znane.

Po myśli natomiast art. 510 § 2 k.p.c. jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, Sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania:

-

M. B. s. M.,

-

W. B. (3) s. L..

Nie ulega także wątpliwości, co przyznała w zażaleniu sama wnioskodawczyni, że pomimo podjęcia działań w celu ustalenia adresów zamieszkania wszystkich uczestników postępowania, nie wskazała ona dotychczas adresu zamieszkania W. B. (3) s. L., mimo upływu z dniem 24.05.2013 r. zakreślonego jej terminu do jego wskazania ani w chwili zawieszenia postępowania nie wykazała, że miejsce zamieszkania uczestnika nie jest jej znane.

W konsekwencji mając na uwadze fakt, że wyznaczony wnioskodawczyni termin upłynął bezskutecznie, a sprawie ze względu na brak adresu zamieszkania uczestnika W. B. (3) s. L. nie można było nadać dalszego biegu, Sąd Rejonowy prawidłowo zawiesił postępowanie, co znalazło oparcie w treści art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

W ocenie Sądu Okręgowego, po zawieszeniu przedmiotowego postępowania, wnioskodawczyni wykazała jednak, że nie jest jej znane miejsce zamieszkania W. B. (3) – w dniu 03.07.2013 r. wystosowała bowiem pismo do Głównego Urzędu Sprawiedliwości w obwodzie donieckim o wskazanie adresu jego zamieszkania, na które w dniu 23.09.2013 r. otrzymała odpowiedź, iż wpisy do akt stanu cywilnego nie zawierają informacji o miejscu zamieszkania W. B. (3), a ponadto poufne informacje o osobie zawarte we wpisie do akt stanu cywilnego m. in. o adresie zamieszkania, mogą być przekazane przez pracowników rejestracji akt stanu cywilnego osobie wnioskującej o ich wydanie, jedynie na życzenie osoby fizycznej oraz wyłącznie za jej zgodą na podstawie złożonego wniosku. Ponadto w piśmie z dnia 04.10.2013 r. wnioskodawczyni wskazała, że celem ewentualnego ustalenia nieznanego jej adresu zamieszkania uczestnika musiałaby osobiście udać się do Konsulatu do (...), czego ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie dokonać.

Powyższe w ocenie Sądu Okręgowego uzasadnia przyjęcie, że miejsce zamieszkania uczestnika W. B. (3) nie jest znane i w toku dalszego postępowania uzasadnia podjęcie przez Sąd Rejonowy zawieszonego postępowania oraz ustanowienie przez Sąd kuratora do zastępowania W. B. (3), nieznanego z miejsca pobytu, z urzędu - co znajduje oparcie w treści art. 210 § 2 k.p.c.

Końcowo wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie, której przedmiotem jest rozpoznanie złożonego przez skarżącą zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie można rozpoznać złożonego przez nią wniosku o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu, wniosek taki, będący już drugim wnioskiem wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie został natomiast rozpoznany przez Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Reasumując, skoro zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i znajduje oparcie w obowiązujących przepisach prawa, złożone zażalenie należało oddalić, o czym orzeczono po myśli art. 385 k.p.c. w zw. z 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Pruchnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Mrozowicz,  Maria Gąska
Data wytworzenia informacji: