Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 181/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2015-07-23

Sygn. akt I Cz 181/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz

Sędziowie: SO Lucyna Oleszek

80 Jacek Saramaga (spr.)

Protokolant: st. sekretarz sądowy Iwona Wirkijowska

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. w Przemyślu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku

P. B. (1)

z udziałem

J. P., B. S., W. K.

o złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

na skutek zażalenia wnioskodawcy P. B. (2) na postanowienie Sąd u Rejonowego w P. z dnia2 marca 2015 r., sygn. akt I Ns 1923/14

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 2 marca 2015 r. przewodniczący w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu zarządził zwrot wniosku. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że pomimo skutecznego wezwania wnioskodawcy do uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 50 zł i wezwania go do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez przedłożenie odpisów wniosku dla każdego z uczestników, wnioskodawca uiścił jedynie wymaganą opłatę, nie przedłożył zaś odpisów wniosku.

Przewodniczący wskazał, że konsekwencji, wobec nieuzupełnienia przez wnioskodawcę braków formalnych wniosku nie można mu nadać dalszego biegu i na podstawie art. 130 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. zarządzono jego zwrot.

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniósł wnioskodawca, podnosząc, że w dniu 8.12.2014 r. uiścił opłatę sądową od wniosku. Wskazując na powyższe wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i merytorycznego rozpoznania jego wniosku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy jest bezzasadne i jako takie podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 128 k.p.c. do każdego pisma procesowego, w tym wszczynającego postępowanie w sprawie należy dołączyć także jego odpisy dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie innym zainteresowanym osobom. Wnioskodawca nie może domagać się od Sądu, aby ten w jej imieniu sporządzał odpisy pism procesowych, nie stanowi również usprawiedliwienia zaniechania tego obowiązku fakt niesporządzenia kopii składanego wniosku przed wysłaniem go Sądu.

Na podstawie art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Wnioskodawca został prawidłowo wezwany do usunięcia braków formalnych i pouczony o rygorze zwrotu wniosku (wezwania — k. 6) w razie nieusunięcia wskazanych braków. W zakreślonym terminie uiścił jedynie opłatę sądową od wniosku, nie przedłożył zaś wymaganej liczby odpisów wniosku dla pozostałych zainteresowanych.

Wobec nieuzupełnienia przez wnioskodawcę wszystkich wymienionych w zarządzeniu przewodniczącego braków formalnych wniosku poprzez niedołączenie jego odpisów dla wszystkich uczestników w wyznaczonym terminie, przewodniczący prawidłowo zarządził zwrot wniosku, gdyż zgodnie z art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

W swym zażaleniu wnioskodawca domagał się uchylenia zaskarżonego zarządzenia, nie odnosząc w żaden sposób do faktu niewykonania przez siebie zarządzenia z dnia 28.11.2014 r. w całości.

Mając na uwadze okoliczność, że wnioskodawca nie usunął braków formalnych wniosku, uniemożliwiając tym samym nadanie mu dalszego biegu, przewodniczący w Sądzie I instancji prawidłowo zarządził zwrot wniosku.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie wnioskodawcy jako bezzasadne.

Orzeczenie znajduje swą podstawę w art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Dziduch
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Mrozowicz,  Lucyna Oleszek
Data wytworzenia informacji: