Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 108/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-06-16

Sygn. akt VI GC 108/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Harmata

Protokolant: sekr. sądowy Joanna Stafska

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2014 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego (...) SA w upadłości likwidacyjnej w R.

przeciwko: „ (...) – 1” Spółce z o.o. w R.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego „ (...) – 1 Spółki z o.o. w R. na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego (...) SA w upadłości likwidacyjnej w R. kwotę 343.359,30 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 30/100) wraz z odsetkami
w wysokości 8,5 % rocznie liczonymi od kwoty:

- 138.654,93 zł od dnia 4 grudnia 2009r. do dnia zapłaty,

- 20.000 zł od dnia 5 luty 2010r. do dnia zapłaty,

- 50.000 zł od dnia 23 luty 2010r. do dnia zapłaty,

- 10.000 zł od dnia 2 marca 2010r. do dnia zapłaty,

- 36.000 zł od dnia 26 marca 2010r. do dnia zapłaty,

- 68.704,37 zł od dnia 2 kwietnia 2010r. do dnia zapłaty,

- 20.000 zł od dnia 1 czerwca 2010r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego „ (...) – 1 Spółki z o.o. w R. na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego (...) SA w upadłości likwidacyjnej w R. kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III. zarządza ściągnąć od pozwanego „ (...) – 1 Spółki z o.o. w R. na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Rzeszowie) kwotę 17.168,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem opłaty sądowej od pozwu od której powód był zwolniony.

Sygn. akt VI GC 108/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 16 czerwca 2014r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód Syndyk Masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego (...) SA w R. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) – Hut – 1 Sp. z o.o. w R. kwoty 343.359, 30 zł z odsetkami w wysokość 8,5% rocznie oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu wskazał, iż powód na podstawie umów pożyczek z dnia 2.12.2009r., 4.02.2010r., 22.02.0210r., 1.03.2010r.25.03.2010r. 1.04.2010r., 31.05.2010r., pożyczył pozwanemu kwotę odpowiednio 138.654,93 zł, 20.000 zł, 50.000 zł, 10.000 zł, 36.000 zł, 68.704,37 zł, 20.000 zł. Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczek na dzień 31.05.2012r. Termin ten jednak upłynął bezskutecznie, w/w kwoty nie zostały zwrócone. W uzasadnieniu wysokości odsetek powód powołał ich wysokość ustaloną umownie, termin rozpoczęcia dla ich naliczania określając na dzień następny po dniu przekazania środków pieniężnych pozwanemu.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów procesu.

W uzasadnieniu dla niniejszego pozwany przyznał, iż pomiędzy nim, a upadłym (...) SA zostało w latach 2009-2010r. zawartych kilka pożyczek, jednak pożyczki te zawierane były w innych tzn. mniejszych kwotach niż podane w pozwie. Stąd pozwany wniósł o zobowiązanie powoda do przedstawienia oryginałów tych umów, celem weryfikacji rzeczywistej łącznej kwoty. Ponadto zarzucił, że otrzymane przez niego pożyczki zostały rozliczone, to jest zwrócone w postaci rzeczowej to jest w towarach (blachach) przekazanych dla (...) SA oraz w usługach wykonanych na rzecz tej firmy.

W ustosunkowaniu się do powyższego powód przedłożył oryginały umów pożyczek wraz z aneksami, wskazując, iż wynika z nich jednoznacznie kwota objęta żądaniem pozwu, jednocześnie zaprzeczył, aby udzielone pożyczki zostały rozliczone poprzez zwrot przez pozwanego towarów, z dokumentacji księgowej wynika, iż masa upadłości nie ma żadnego zadłużenia u pozwanego z tytułu nabytych przez upadłego od pozwanego towarów.

Sąd ustalił co następuje:

W dniu 2.12.2009r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 138.654,93 zł strony ustaliły oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§1) oraz wskazały, iż kwota pożyczki zostanie w całości przeznaczona na spłatę zobowiązania wobec (...) Sp. z o.o. w K. i zostanie przekazana na wskazany w umowie rachunek bankowy. Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 2.12.2010r. Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota ta została wpłacona przez pożyczkodawcę w dniu 3.12.2009r. na konto wskazane w umowie.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 2.12.2009r., potwierdzenie wykonania przelewu bankowego z dnia 3.12.2009r., nakaz zapłaty z dnia 26.10.2009r., zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego przez komornika z dnia 26.11.2009r., aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 4-8,139-140).

W dniu 4.02.2010r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 20.000 zł strony ustaliły oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§ 1). Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 30.12.2010r. (§ 3). Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota ta została wypłacona przez pożyczkodawcę w dniu 4.02.2010r.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 4.02.2010r., KW nr (...), aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 9-1, 141-142).

W dniu 22.02.2010r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 50.000 zł strony ustaliły oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§ 1). Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 30.12.2010r. (§ 3). Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota ta została wypłacona przez pożyczkodawcę w dniu 22.02.2010r.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 22.02.2010r., KW nr (...), aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 12-15, 143-144).

W dniu 1.03.2010r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 10.000 zł strony ustaliły oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§ 1). Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 30.12.2010r. (§ 3). Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota ta została wypłacona przez pożyczkodawcę w dniu 1.03.2010r.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 1.03.2010r., KW nr (...), aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 16-18, 145-146).

W dniu 25.03.2010r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 36.000 zł , strony ustaliły oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§ 1). Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 30.12.2010r. (§ 3). Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota ta została wypłacona przez pożyczkodawcę w dniu 25.03.2010r.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 22.02.2010r., KW nr (...), aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 19-21 147-148).

W dniu 1.04.2010r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 68.704,37 zł strony ustaliły oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§1) oraz wskazały, iż kwota pożyczki zostanie w całości przeznaczona na spłatę zobowiązania wobec Banku (...) SA w R. i zostanie przekazana na wskazany w umowie rachunek bankowy. Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 30.12.2010r. Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota ta została wpłacona przez pożyczkodawcę w dniu 1.04.2010r. na konto wskazane w umowie.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 1.04.2010r., potwierdzenie wykonania przelewu bankowego z dnia 1.04.2010r., mail z dnia 29.03.2010r., aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 22-24, 149-150).

W dniu 31.05.2010r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 20.000 zł strony ustaliły oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§ 1). Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 30.12.2010r. (§ 3). Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota ta została wypłacona przez pożyczkodawcę w dniu 31.05.2010r.

Dowód: umowa pożyczki z dnia 31.05.2010r., KW nr (...) i KW nr (...), aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 26-28, 151-152).

W dniu 9.07.2010r. strony zawarły umowę pożyczki mocą której pożyczkodawca - (...) SA pożyczył pożyczkobiorcy – (...)-1 Sp. z o.o. w R. kwotę 10.688,28 zł ustalając oprocentowanie niniejszej pożyczki – 8,5% rocznie (§ 1). Termin zwrotu pożyczki ustaliły na dzień 30.12.2010r. (§ 4). Aneksem z dnia 6.07.2011r. strony przesunęły termin zwrotu pożyczki na dzień 31.05.2012r. Kwota tylko tej pożyczki została zwrócona przez pozwanego (kwota nie objęta żądaniem pozwu).

Dowód: umowa pożyczki z dnia 9.07.2010r., aneks z dnia 6.07.2011r. do umowy pożyczki (k. 29-30).

Postanowieniem z dnia 23.01.2014r. Sąd Rejonowy w R.ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego (...) SA w R..

Dowód: postanowienie z dnia 23.01.2014r. sygn. akt V GU 55/13 (k. 33).

Pismem z dnia 18.02.2014r. Syndyk Masy Upadłości wezwał pozwanego do zapłaty kwoty m.in. objętej żądaniem pozwu. Wezwanie zostało bezskuteczne.

Dowód: pismo z potwierdzeniem nadania (k. 31-32).

Kwoty pożyczek z wyjątkiem pożyczki wynikającej z umowy z dnia 9.07.2010r. nie zostały zwrócone pomimo upływu terminu przewidzianego w tym zakresie w przedmiotowych umowach – 31.05.2012r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie w/w dokumentów uznanych przez Sąd za wiarygodne jako tworzące spójną całość. Danej umowie pożyczki podporządkowany był dowód wypłaty, bądź przelew świadczący o jej realizacji ponadto następnie zawarty aneks również potwierdzał fakt uprzednio zawartej umowy pożyczki.

Zarzuty pozwanego odnośnie wysokości kwot stanowiących przedmiot pożyczek były gołosłowne i nie poparte żadnymi dowodami. Jeżeli bowiem pozwany twierdził , iż umowy pożyczek w istocie zawarto na mniejsze kwoty to winien przedłożyć przeciwdowód w tym zakresie dla dowodów przedłożonych przez powoda. Również okoliczność rozliczenia przedmiotowych pożyczek nie została przez pozwanego wykazana, pomimo spoczywającego nań ciężaru dowodu (art. 6 kc).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 720 § 1 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy, albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Jak wynika z ustaleń faktycznych powód wykonał spoczywające na nim zobowiązanie, pozwany zaś nie zwrócił pożyczki w oznaczonym terminie, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi wynikającemu z zawartych umów pożyczki. Strony ustaliły odpłatność pożyczki w formie oprocentowania - 8,5% w stosunku rocznym. Stąd też zasadnym było zasądzenie przedmiotowej kwoty wraz z umownymi odsetkami od daty wypłaty kwot pożyczek na zasadzie art. 720 kc i art. 359 § 1 kc, dalsze odsetki po upływie umownego terminu zwrotu orzeczono na zasadzie art. 481kc.

Wobec ogłoszenia upadłości pożyczkodawcy powództwo zgodnie z treścią art. 144 upu i n. wytoczył syndyka masy upadłości, należność została zasądzona na rzecz upadłego, w tej mierze Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 21 lipca 2011r. V Cz 37/11.

Orzeczenie o kosztach postępowania oparto na treści art. 98 kpc zasądzając na rzecz powoda kwotę 7.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego na podstawie § 6 pkt 7 rozporządzania MS z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Rozstrzygnięcie w pkt III co do ściągnięcia opłaty sądowej od której powód był zwolniony oparto na treści art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  K.. 2 tyg.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: