Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 97/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2014-03-14

Sygn. akt I ACz 97/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko ( spraw.)

Sędziowie:

SA Anna Pelc

SA Dariusz Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. K.

z udziałem uczestnika (...) Spółka z o.o. i (...) spółka komandytowa z/s w R.

o zabezpieczenie

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt I Co 204/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie .

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wniosek J. K. o zabezpieczenie roszczenia przysługującego mu względem dłużnika – I. sp. z o.o z/s w R. poprzez ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości należącej do I. sp. z o.o i Wspólnicy Sp.k. objętej księgą wieczystą nr (...) – lub w inny sposób uznany przez Sąd za stosowny .

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wnioskodawca nie wykazał przesłanek z art. 730 1 kpc. Wnioskodawca nie tylko nie uprawdopodobnił roszczenia, ale również w zasadzie go nie sformułował. Nie wiadomo z jakim roszczeniem przeciwko uczestnikowi postępowania wnioskodawca ma zamiar wystąpić w wyznaczonym mu ewentualnie przez Sąd terminie . Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku nadmienił, że udzielenie mu zabezpieczenia wyeliminuje konieczność występowania do Sądu ze skargą pauliańską .

W żaden sposób nie uwiarygodnił on jednak roszczenia z art. 527 kc przysługującego mu względem I. sp. z o.o i Wspólnicy sp. k.

Nie ma też podstaw, by przyjąć, że wnioskodawca uprawdopodobnił istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia .

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia .

Wnioskodawca wniósł zażalenie na powyższe postanowienie . Zarzucił naruszenie :

a/ art. 730 1 § 1 kpc poprzez nieudzielanie wnioskowanego zabezpieczenia , w szczególności wobec uznania, że wnioskodawca nie wykazał istnienia interesu dla udzielenia zabezpieczenia , nie uprawdopodobnił roszczenia, jak i zagrożenia interesu w przypadku braku zabezpieczenia ,

b/ art. 730 1 § 1 kpc w związku z art. 243 kpc poprzez uznanie, że nie doszło do uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających udzielenie zabezpieczenia roszczenia , podczas, gdy zostało przedłożone przez wnioskodawcę pismo komornika informujące o zajęciu wierzytelności, które udowadnia okoliczności uzasadniające wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia.

Wskazując na powyższe - skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez orzeczenie wobec uczestnika niniejszego postępowania zabezpieczenia polegającego na orzeczeniu zakazu zbywania nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą (...), na której dłużnik wnioskodawcy Spółka (...) sp. z o.o z/s w R. ma zabezpieczoną hipoteką kaucyjną wierzytelności w kwocie 8.000.000 zł lub zakazanie Spółce (...) sp. z o.o z/s w R. składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika jako wspólnika spółki osobowej obejmujących wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą wyżej opisaną , ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania .

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

W pierwszej kolejności należy podkreślić , że postępowanie zabezpieczające pozostaje zawsze w związku z określonym postępowaniem rozpoznawczym , które jest już w toku lub też ma być wszczęte w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od udzielenia zabezpieczenia (art. 733 kpc ) w wypadku, gdy udzielenia zabezpieczenia dokonanojeszcze przed wszczęciem postępowania w sprawie. Stanowi to przejaw pomocniczego charakteru tego postępowania wobec toczącego się lub mającego się toczyć postępowania rozpoznawczego . Naturalną konsekwencją tego związku jest występowanie w postępowaniu zabezpieczającym tych samych stron, co strony w procesie – już toczącym się lub mającym być wszczętym . Uzyskanie zabezpieczenia ma stworzyć ochronę prawną o charakterze tymczasowym przebiegającą w zasadzie równolegle z toczącym się postępowaniem sądowym i obejmującą okres trwania tego postępowania .

W świetle powyższych uwag należało ocenić zasadność wniosku uprawnionego o udzieleniu mu zabezpieczenia w sposób określony we wniosku. W pierwszej kolejności zachodzi konieczność wskazania , że wobec treści art. 383kpc w związku z art. 397 § 2 zd. pierwsze kpc – wskazanie w zażaleniu w pkt. 3 lit. b drugiego sposobu zabezpieczenia jest niedopuszczalne .

Odnośnie zarzutów zażalenia :

Przesłanki uzasadniające wniosek o udzielenie zabezpieczenia określa przepis art. 730 1 kpc . Przede wszystkim należało więc rozważyć, czy uprawniony uprawdopodobnił roszczenie, które miało by podlegać zabezpieczeniu i z którym uprawniony musiałby ewentualnie wystąpić do Sądu w terminie określonym w art. 733 kpc.

Problem jest w tym, że uprawniony w ogóle nie wskazał tego roszczenia . W uzasadnieniu zażalenia podał, że nie przysługuje mu aktualnie roszczenie z art. 527 kc przeciwko uczestnikowi postępowania zabezpieczającego. Uprawniony twierdził, że to roszczenie będzie mu przysługiwać w momencie braku zabezpieczenia i zbycia nieruchomości .

Wobec powyższego, należy podzielić stanowisko Sądu Okręgowego, że w sytuacji, gdy uprawniony nie wskazał nawet roszczenia, które miałoby być zabezpieczone , to zbadanie czy roszczenie zostało uprawdopodobnione - staje się w ogóle niemożliwe i bezprzedmiotowe .

Tym samym trafnie przyjął Sąd Okręgowy, że wnioskodawca nie wykazał pierwszej przesłanki niezbędnej do uzyskania zabezpieczenia określonej w art. 730 1 § 1 kpc. Brak uprawdopodobnienia roszczenia niejako automatycznie skutkuje brakiem interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia . Interes ów bowiem nie może występować w oderwaniu roszczenia , skoro interes ten rozumiany jest właśnie jako zabezpieczenie wykonania orzeczenia , które miałoby być wydane w sprawie .

Jeszcze raz należy wyraźnie podkreślić , że postępowanie zabezpieczające , aczkolwiek cechuje go samodzielność funkcjonalna i strukturalna, zawsze pozostaje w związku z określonym postępowaniem rozpoznawczym . Nie może być wydane w tym trybie postanowienie , które miałoby wywoływać określone skutki prawne bez określenia ram czasowych , w których możliwe jest zabezpieczenie . Co do zasady – początkiem postępowania zabezpieczającego może być udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 730 § 2 kpc w związku z art. 733 kpc, zaś zgodnie z art. 754 1 kpc (…) zabezpieczenie (…) upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie ,które podlegało zabezpieczeniu .

Reasumując powyższe , zażalenie jako bezzasadne podlega oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gawełko ( spraw.),  Anna Pelc ,  Dariusz Mazurek
Data wytworzenia informacji: