Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII C 1527/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2015-11-19

Sygnatura akt XII C 1527/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

P., dnia 19 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Hanna Flisikowska

Protokolant: Starszy sekretarz sądowy A. K.

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 r. w P.

sprawy z powództwa K. O.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) ul. (...) we W.

o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej

1.  Uchyla uchwałę pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) ul. (...) we W. nr (...) z dnia 9.06.2015r. w sprawie odwołania K. O. z funkcji członka zarządu tej Wspólnoty Mieszkaniowej, podjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów.

2.  Kosztami procesu obciążą pozwaną i na tej podstawie zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 200zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/H. F.

Sygn. akt XII C 1527/15

UZASADNIENIE

Powód K. O. w pozwie z dnia 16 lipca 2015r. skierowanym przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) ul. (...) we W. wniósł o uchylenie uchwały pozwanej wspólnoty mieszkaniowej nr (...) z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie odwołania powoda – K. O. z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej , podjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów oraz obciążenie pozwanej kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zaskarżona przez niego uchwała została podjęta w sposób sprzeczny z trybem zbierania głosów przewidzianym w art. 23 Ustawy o własności lokali, gdyż ponad 49% właścicieli lokali zostało pozbawionych możliwości zagłosowania i nie wiedziała o zbieraniu głosów w przedmiocie tej uchwały.

W ocenie powoda głosowanie w przedmiocie zaskarżonej uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów przeprowadzały osoby do tego nieuprawnione. Ponadto powód poddał w wątpliwość prawidłowość przygotowanego do głosowania formularza. Wobec powyższego powód wywiódł wniosek, że nawet gdyby założyć , iż wszyscy z 22 podpisanych właścicieli głosowali za podjęciem uchwały, to uniemożliwienie udziału w głosowaniu 49% pozostałych właścicieli mogło mieć wpływ na jej podjęcie. ( k. 1-4)

W piśmie z 21 października 2015r. A. B. oświadczył, że nie pełni już funkcji członka pozwanej wspólnoty mieszkaniowej ( k. 26 )

W piśmie z 3 listopada 2015r. K. W. oświadczył, że w dniu 13 sierpnia 2015r. sprzedał lokal mieszkalny położony w pozwanej wspólnocie mieszkaniowej, a następnie w dniu 7 października 2015r. zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu wspólnoty . (k. 36)

Na rozprawie 19 listopada 2015r. R. F. i M. B. oświadczyli, że po tych rezygnacjach to oni aktualnie reprezentują pozwaną wspólnotę mieszkaniową ( zarząd wspólnoty mieszkaniowej) i nie ma żadnych innych osób, które mogłoby reprezentować pozwaną. Ponadto oświadczyli, że pozwana przed rozprawą doszła do porozumienia z powodem. Pozwana przyznała kategorycznie na rozprawie, że zaskarżona przez powoda uchwała była podjęta w sposób wadliwy, bo nie do wszystkich mieszkańców dotarła informacja o zbieraniu podpisów za odwołaniem powoda z członka zarządu wspólnoty. Nadto strony ustaliły, że powód zrezygnuje z funkcji członka zarządu i pozwana będzie poszerzała zakres jego obowiązków jako zarządcy, na co się zgodził i w ten sposób strony doszły do całkowitego porozumienia w tej sprawie. Pozwana zatem działając przez Zarząd formalnie na rozprawie oświadczyła, że uchwała z 9 czerwca 2015r. jest wadliwa i uznaje powództwo oraz wnosi aby Sąd wydał wyrok uchylający tę uchwałę i obciążył pozwaną kosztami poniesionymi przez powoda tj. 200 złotych tytułem opłaty sądowej. ( k. 50)

Stanowiska stron nie uległy już zmianie do zakończenia procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wspólnotę Mieszkaniową (...) przy ulicy (...) we W. tworzy 44 właścicieli. Budynek składa się z 46 samodzielnych lokali ( dwóch właścicieli posiada po dwa samodzielne lokale, a pozostali po jednym).

Niesporne.

W dniu 9 czerwca 2015r. pozwana wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę nr (...) w sprawie odwołania K. O. z funkcji członka zarządu wspólnoty. Uchwała został podjęta w sposób wadliwy prawnie, gdyż ponad 49% właścicieli zostało pozbawionych możliwości zagłosowania nad uchwałą i nie wiedziała o zbieraniu głosów w przedmiocie tej uchwały. Uchwałę nr (...) podpisało 22 właścicieli lokali, których udziały w nieruchomości wspólnej stanowią 50,92 %. W toku tego procesu strony osiągnęły pozasądowy kompromis polegający na tym, że powód zadeklarował, iż sam zrezygnuje z funkcji członka zarządu, a pozwana będzie poszerzała zakres jego obowiązków jako zarządcy wspólnoty.

Niesporne.

Obecnie Zarząd pozwanej wspólnoty mieszkaniowej tworzy R. F. i M. B..

Niesporne.

Stan faktyczny sprawy był pomiędzy stronami bezsporny i całkowicie uznany przez pozwaną w związku z tym w świetle treści przepisu art. 229 k.p.c. nie było wymagane prowadzenie w tym zakresie postępowania dowodowego. Nadto ustalenie stanu faktycznego było możliwe już w oparcie o same dokumenty prywatne i urzędowe złożone przez strony do akt sprawy. W konsekwencji Sąd uznał za w pełni wiarygodny materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania w postaci dokumentów prywatnych i urzędowych.

Strony nie kwestionowały wiarygodności przedłożonych dokumentów, a i Sąd nie znalazł podstawy do czynienia tego z urzędu. Powód prawidłowo wezwany na termin rozprawy nie stawił się na nią, nie przesłał żadnego usprawiedliwienia i nie wnosił o jej odroczenie. Wobec całkowitego uznania powództwa jego przesłuchanie było zbędne.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd przyjmując, iż uznanie powództwa przez pozwaną nie było sprzeczne z prawem czy też zasadami współżycia społecznego oraz nie zmierza do obejścia prawa był nim związany.

Pozwana reprezentowana przez dwóch członków zarządu wprost i kategorycznie podała, że zaskarżona przez powoda uchwała została podjęta w sposób wadliwy, przyznała zarzuty powoda i w konsekwencji jak oświadczyła powinna zostać przez Sąd orzekający uchylona.

W istocie należało podzielić stanowisko powoda w pełni zaakceptowane przez pozwaną co do wadliwości prawnej zaskarżonej uchwały podjętej w dniu 9 czerwca 2015r. o numerze (...)

Zgodnie treścią art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2000.80.903 ) właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

Uchwała została podjęta przez Zarząd w trybie indywidualnego zbierania głosów, o którym mowa w przepisie art. 23 ust.1 ww. Ustawy

Ustawa o własności lokali nie zastrzega żadnej szczególnej formy dla indywidualnego zbierania głosów właścicieli lokali.

Z zapisów tej ustawy wynika jedynie obowiązek pisemnego zawiadomienia o terminie zebrania. W tym zakresie strony były zgodne, że wszyscy właściciele nie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie zebrania na którym podjęto zaskarżoną uchwałę i nie wiedziała o zbieraniu głosów co do tej uchwały. W konsekwencji pod zaskarżoną uchwałą podpisało się 22 właścicieli z 44 właścicieli, przy czym dwóch członków wspólnoty jest właścicielami dwóch lokali ( każdy z nich) .

A zatem Zarząd pozwanej przyjął , że za uchwałą głosowało 22 właścicieli, których udziały w nieruchomości wspólnej 50,92 % wszystkich udziałów ( k. 5).

W konsekwencji pozostałe ok. 49 % ogółu właścicieli nie została powiadomiona o możliwości zagłosowania nad uchwałą , a co więcej nie posiadała wiedzy o zbieraniu głosów w przedmiocie zaskarżonej uchwały.

W ocenie Sądu uchybienia formalne, jakich dopuszczono się przed zebraniem, mogą być podstawą do uchylenia podjętych na nim uchwał tylko wtedy, jeżeli zostanie dowiedzione, że miały wpływ na treść tych uchwał.

Mając na uwadze opisane powyżej nieprawidłowości właściciele, których udziały stanowiły ok. 49% wszystkich udziałów nieruchomości nie miało wpływu na treść zaskarżonej uchwały. Zatem możliwy wpływ tych uchybień formalnych na treść uchwały jest ewidentny. W tej sprawie była to okoliczność bezsporna.

Wobec powyższych argumentów niezgodność zaskarżonej przez powoda uchwały z prawem wynikała z powodu wadliwości postępowania prowadzącego do jej podjęcia. W konsekwencji uchwała nr (...) podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów w przedmiocie odwołania powoda K. O. z funkcji członka zarządu tej wspólnoty podlegała uchyleniu na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy o własności lokali. ( pkt. 1 wyroku)

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98§1-2 k.p.c. ( zasada odpowiedzialności za wynik za procesu) Strony były także zgodne w tym zakresie aby kosztami - wobec uznania powództwa - obciążyć pozwaną.

Na tej podstawie Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 200 złotych stanowiącą uiszczoną przez niego opłatę sądową od pozwu. ( pkt. 2 wyroku)

/-/ H. F. (2)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Komorniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Flisikowska
Data wytworzenia informacji: