Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 724/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Turku z 2017-11-13

Sygn. akt IC 724/17

UZASADNIENIE

Powód Ł. Ś. (1) wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - B. Tytułu Egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank (...) S.A. we W. z dn. 15.10.2007r., nr (...)15/10/2007/WR, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Turku dn. 03.12.2007r., w sprawie o sygn. ICo 1335/07.

Uzasadniając roszczenie wskazał, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę w maju ubiegłego roku w której stwierdził, że egzekucja wszczęta na podstawie tbankowego tytułu egzekucyjnego przedawania się po trzech latach i nie ma znaczenia czy w tym czasie bank, instytucja kredytowa lub firma windykacyjna podejmowały czynności, które normalnie przerywałyby jego bieg. W ocenie powoda uchwała IIICZP 29/16 wyraźnie wskazuje, że przedawnienie rozpoczyna swój bieg od momentu wypowiedzenia umowy kredytowej i następuje po trzech latach, bez względu na podejmowane czynności.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Bank S.A. z siedzibą we W. wniósł o oddalenie powództwa w całości, nieobciążanie kosztami oraz przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność.

W uzasadnieniu podkreślił, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do pozbawienia przedmiotowego tytułu wykonawczego wykonalności. Zwrócił uwagę, że podniesiony przez powoda zarzut przedawnienia nie może odnieść zamierzonego skutku albowiem, zgodnie z art. 123 k.p.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Powołując się na stanowisko wyrażone w orzeczeniach Sądu Najwyższego: wyrokach z dn. 12.01.2012r., II CSK 203/11, z dn. 23.11.2011r., IV CSK 156/11, z dn. 17.12.2004r., II CK 276/04, uchwale z dn. 16.01.2004r., III CZP 101/03, przekonywał, że czynnością którą przerywa bieg przedawnienia jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności B. Tytułowi Egzekucyjnemu i taki wniosek został złożony w sprawie o sygn. ICo 1335/07. Wskazał, że na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego, od 16.05.2008r. jest nieprzerwanie prowadzona egzekucja przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku A. G. pod sygn. Km 511/08. Wskazując na art. 124 § 2 k.c. dowodził, że w tej sytuacji doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia i biegnie ono na nowo. Z ostrożności procesowej, nadmienił, że przytoczona przez powoda uchwała Sądu Najwyższego z dn. 29.06.2016r. III CZP 29/16, nie dotyczy wierzyciela pierwotnego tylko cesjonariusza nie będącego bankiem (k.24-24v).

W odpowiedzi powód podtrzymał dotychczasowe stanowisko zarzucając pozwanemu m.in. niedokładne zapoznanie się z uchwałą o sygn. III CZP 29/16. (k.32).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Dnia 15.10.2007r. (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wystawił przeciwko Ł. B. Tytuł Egzekucyjny nr (...)15/10/2007/WR, obejmujący zobowiązanie wynikające z udzielenia przez bank kredytu na podstawie umowy nr (...). W dniu 30.11.2007r. wierzyciel wystąpił do Sądu Rejonowego w Turku o nadanie klauzuli wykonalności B. Tytułowi Egzekucyjnemu nr (...)15/10/2007/WR, Postanowieniem z dn. 30.11.2007r., w sprawie o sygn. I Co 1335/07 Sąd Rejonowy w Turku wniosek uwzględnił w całości.

(dowód: dokumenty z akt ICo 1335/07)

W oparciu o uzyskany tytuł wykonawczy, na wniosek wierzyciela, złożony dn. 23.05.2008r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku A. G. wszczął egzekucję przeciwko dłużnikowi w sprawie Km 511/08 i prowadzi ją nadal. Dług nie został uregulowany.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dn. 08.09.2010r. postanowiono o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku (...) Bank (...) z siedzibą we W. przez (...) Bank S.A. z siedzibą we W..

(dowód: dokumenty z akt Km511/08, zeznanie powoda k. 33, wypis z KRS k.25-28))

Ł. Ś. otrzymuje 1.460 zł renty. Ma do spłacenia siedem kredytów. Z tego tytułu jest zadłużony na około 30.000 zł Mieszka sam w domu wynajętym od siostry. Ukończył szkołę podstawową z obniżonym poziomem nauczania.

(dowód: zeznanie powoda k. 33,37)

Bezsporny stan faktyczny przedmiotowej sprawy sąd ustalił na podstawie opisanego osobowego i rzeczowego materiału dowodowego. Czyniąc ustalenia faktyczne, sąd uwzględnił złożone w trybie art. 229 k.p.c. zgodne twierdzenia stron w tym zakresie oraz twierdzenia którym nie zaprzeczono (art. 230 k.p.c.). Brak jest podstaw do kwestionowania dokumentów zgromadzonych aktach o sygn. ICo 1335/07 i Km 511/08.

Zeznania powoda co do okoliczności powstania zadłużenia, powstania tytułu wykonawczego i prowadzonej w związku z nim egzekucji należy uznać w całości za wiarygodne albowiem znajdują oparcie w dokumentach z akt sprawy o sygn. ICo 1335/07 i Km 511/08. Powód szczerze przedstawił swoją sytuację materialną i życiową. Brak jest podstaw do kwestionowania zeznań powoda i w tej części. Przekształcenia podmiotowe po stronie pozwanej wynikają z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Pozwany wywodzącej się stąd legitymacji biernej nie kwestionował.

Powód roszczenie swoje wywodzi z art. 840§1 k.p.c. W drodze powództwa z art. 840 dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo jego ograniczenia powołując się na podstawy określone w tym przepisie (art. 840§ 1 pkt 1-3 k.p.c.).

Zgodnie z art. 840§1 pkt 1 k.p.c., dłużnik może wytoczyć powództwo w celu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, przez co w doktrynie rozumie się zaprzeczenie przez dłużnika obowiązkowi spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia objętego tytułem egzekucyjnym. Z kolei art. 840§1 pkt 2 k.p.c. stwarza podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego w przypadku, gdy już po powstaniu tytułu egzekucyjnego, zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane. Skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania wywierają takie zdarzenia jak np., zależne od woli stron: spełnienie świadczenia, potrącenie, zwolnienie z długu, oraz niezależne od woli stron: m.in. przedawnienie roszczenia, niemożliwość świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada - art. 475 k.c. (por. np. wyrok sądu Najwyższego z dnia 26.03.2009r. ICSK 282/08 LEX 528181). Przepis art. 840§1 pkt 2 k.p.c. może zatem mieć zastosowanie jedynie do takich jak wyżej wymienione lub podobnych zdarzeń, mających materialnoprawny charakter. W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy powód żądając pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci B. Tytułu Egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank (...) S.A. we W. z dn. 15.10.2007r., nr (...)15/10/2007/WR, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Turku dn. 03.12.2007r., w sprawie o sygn. ICo 1335/07, posiłkując się Uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 29.06.2016r., III CZP 29/16, podnosił zarzut przedawnienia. W ocenie sądu nietrafnie.

Roszczenia wynikające z umowy kredytowej są roszczeniami majątkowymi, ulegają więc co do zasady przedawnieniu. Z mocy art. 117§2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Z mocy art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Bank jest niewątpliwie przedsiębiorcą do którego zakresu działania należy m.in. udzielanie pożyczek. W wyroku z dnia 10.10.2003r. sygn. II CK 113/02 OSP z 2004r. nr 11, poz.141 Sąd Najwyższy wyraził pogląd wedle którego termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby nie będącej przedsiębiorcą wynosi 3 lata.

Art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1854) uchylono art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, które dawały bankom uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i po nadaniu klauzuli wykonalności wszczęcia na ich podstawie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie jednak z art. 11 ust. 3 tej ustawy, bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po jej wejściu w życie. Należy zatem przyjąć, iż tytuł wykonawczy wydany w sprawie o sygn. 1335/07 jest nadal skuteczny.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem Sądu Najwyższego, zarówno złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, jak i wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie takiego tytułu wykonawczego przerywa na podstawie art. 123 §1 pkt 1 k.p.c. bieg przedawnienia jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu egzekwowania roszczeń (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r., IV CSK 156/11, z dnia 12 stycznia 2012 r., II CSK 203/11, z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 276/04, z dnia 21 maja 2010 r., II CSK 614/09). W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy taka sytuacja wystąpiła (vide: akta ICo 1335/07 i Km 511/08). Czynności podjęte przez wierzyciela w sprawie o sygn. ICo 1335/07 i Km 511/08 przerwały bieg przedawnienia.
Nie zmienia tego faktu połączenie (...) Bank.

Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 k.s.h. spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. S. C. Bank bezspornie kontynuuje egzekucję w sprawie Km 511/08 przeciwko powodowi w niniejszej sprawie. Sąd w całości podziela stanowisko pozwanego, że przytoczona przez powoda uchwała Sądu Najwyższego z dn. 29.06.2016r. III CZP 29/16, nie dotyczy wierzyciela pierwotnego (banku) tylko cesjonariusza co wyraźnie wybrzmiewa z ostatniego zdania uzasadnienia wymienionej uchwały.

Mając na uwadze zebrany i wyżej oceniony materiał dowodowy powództwo oddalono jako całkowicie bezzasadne. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powód nie sprostał temu zadaniu.

Na mocy art. 102 k.p.c. odstąpiono od obciążania powoda kosztami procesu z uwagi na jego trudną sytuację materialną i życiową.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kasprzak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Barbara Sowińska
Data wytworzenia informacji: