Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1500/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-10-13

Sygn. akt IC 1500/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 października 2014r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Szatkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2014r. w P.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 140.008,52 zł (sto czterdzieści tysięcy osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 26.05.2014r. do dnia zapłaty oraz kwotę 10.918 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 1500/14

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty146.008,52 zł z ustawowymi odsetkami od wytoczenia powództwa do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu podał, iż w dniu 4 lipca 2013r. i w dniu 9 grudnia 2013r. zawarł z pozwanym umowy dostawy materiałów ortopedycznych; pozwany potwierdził odbiór zamówionych towarów, jednak nie zapłacił należności. Wskazał, iż na kwotę dochodzoną pozwem składa 138.173,04 zł tytułem należności głównej i 7.835,48 zł należnych odsetek, wyliczonych na dzień 25 maja 2014r.

Nakazem zapłaty z dnia 16 czerwca 2014r., wydanym w postępowaniu upominawczym, zasądzono powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie pozwany zaskarżył nakaz w całości; wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobne byłoby zawarcie ugody między stronami , rozłożenie zadłużenia na 12 równych miesięcznych rat i obciążenie powoda kosztami procesu, ewentualnie o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu z uwagi na trudną sytuację finansową placówki. Podał, iż roszczenie powoda jest uzasadnione, jednak opóźnienie pozwanego w realizacji zapłaty nie jest przez niego opóźnione, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Jego wymagalne zadłużenie stale się powiększa i obecnie wynosi ok. 36 mln zł.

W piśmie z dnia 31 lipca 2014r. powód nie wyraził zgody na rozłożenie należności na raty; szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarła w dniu 4 lipca 2013r. i w dniu 9 grudnia 2013r. ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. umowy w przedmiocie dostawy określonych materiałów ortopedycznych za umówioną kwotę, płatną w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury ( v. umowy z dnia 4 lipca 2013r. i w dniu 9 grudnia 2013r. z zał. k.20 – 42 ).

Powód wywiązał się z dostawy zamówionego towaru i wystawił faktury na łączną kwotę 138.173,04 zł ( v. k. 43 – 108 faktury). Pozwany jednak nie zapłacił umówionej należności ( okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismem z dnia 12 maja 2014r. powód wezwał szpital do zapłaty kwoty przedmiotowej kwoty zł wraz z odsetkami ( v. wezwanie do zapłaty k. 109 ).

Pozwany nie reguluje zobowiązań, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na pokrywanie należności; obecne jego zadłużenie wynosi ok. 36 mln zł, prowadzone procesy dotyczą kwoty ok. 19 mln zł ( v. okoliczność przyznana przez pozwanego). W maju 2014r. szpital posiadał na rachunku bieżącym podstawowym kwotę 1.082,41 zł ( v. zestawienie rachunków k.128 ).

We wrześniu 2012r. pozwany zawarł umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w W. o dofinansowanie rozbudowy, modernizacji i doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego na łączną kwotę 9.045.434,94 zł ( v. aneks do umowy k. 129).

W szpitalu działają 22 oddziały oraz stacja dializ, 40 poradni i zakłady diagnostyczne ( v. dokumenty dotyczące struktury szpitala k. 125- 127).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci : umów zawartych między stronami z dnia 4 lipca 2013r. i z dnia 9 grudnia 2013r. ( k. 20-42), faktur wystawionych przez pozwanego ( k.43- 108), wezwania do zapłaty z dnia 12 maja 2014r. ( k109), zestawienia rachunków ( k.128), aneksu do umowy ( k. 129), dokumentów dotyczących struktury szpitala ( k. 125-127).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz – zgodnie z art. 505 § 1 kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawarły umowy dostawy materiałów ortopedycznych, zatem zgodnie z art. 605 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umowy, ani faktu dostarczenia materiałów ortopedycznych przez powoda, ani też okoliczności, że należności za kupione materiały nie uiścił.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc. Skapitalizowane odsetki od poszczególnych należności za okres od daty wymagalności, liczonej po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury, 25 maja 2014r. wynoszą łącznie 7.835,48 zł.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczność rozpoznawanej sprawy nie uzasadniają rozłożenia świadczenia na raty. Długi pozwanego wynoszą ok. 36 mln zł, z czego co do 19 mln zł toczą się już postępowania sądowe. Pozwany nie wskazał, z jakiego źródła będą pochodziły pieniądze na spłatę proponowanych rat. W ocenie sądu, nie jest prawdopodobne, by szpital był w stanie spłacić przedmiotową należność w ratach. Rozłożenie zaś zadłużenia na raty- bez wiarygodnej możliwości ich zapłaty- godzi w uzasadniony interes powoda.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż od chwili upływu terminów zapłaty należności z poszczególnych faktur upłynęło kilka i kilkanaście miesięcy, zaś pozwany przez tak długi okres nie zgromadził chociażby części środków pieniężnych potrzebnych na pokrycie zadłużenia.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się : opłata od pozwu (3.985 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 3.600 zł – wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa ( 17 zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 kpc. Kłopoty finansowe pozwanego nie stanowią bowiem szczególnie uzasadnionego przypadku. Szpital od długiego już czasu nie reguluje swoich zobowiązań, toczy się przeciwko niemu wiele postępowań cywilnych odnośnie zadłużenia, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: