Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 524/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-12-20

Sygn. akt VII K 221/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Cisak-Nieckarz

Protokolant sekretarz sąd. Dawid Lesiakowski

przy udziale Prokuratora: Tomasza Retyka

po rozpoznaniu dnia 20 grudnia 2016 roku

sprawy Ł. W. syna A. i J. z d. G.

urodzonego (...) w P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 03.05.2013 roku na karę 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara jest wykonywana od 21.04.2016 roku.

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję 178a §4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 01.01.2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na poczet, której zaliczono okres zatrzymania od dnia 01.01.2016 roku godz. 03:25 do dnia 02.01.2016 roku godz. 10:45; kara oczekuje na wykonanie.

w przedmiocie wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 20.03.2015 roku, poz. 396) orzeka wobec skazanego łączną karę 1 (jeden) rok i 9 (dziewięć) miesięcy pozbawienia wolności, na skutek połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności opisanych w pkt I i II;

2.  uznaje, że wyroki opisane w punktach I i II w zakresie kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, a w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania w sprawie (...)od dnia 01.01.2016 roku godz. 03:25 do dnia 02.01.2016 roku godz. 10:45, odpowiadający dwóm dniom kary pozbawienia wolności oraz okres wykonywania kary w sprawie (...)od dnia 21.04.2016 roku;

4.  zwalnia skazanego od wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 524/16

UZASADNIENIE

Z wniosku skazanego Ł. W. wszczęto postępowanie o

wydanie wobec skazanego wyroku łącznego obejmującego kary orzeczone w sprawach (...)oraz (...).

/wniosek - k. 2/

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. ustalił, co następuje:

Ł. W. został skazany prawomocnymi wyrokami m.in.:

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia(...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 03.05.2013 roku na karę 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara jest wykonywana od 21.04.2016 roku.

/dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. (...) k. 21,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w P. (...)– k. 22

obliczenie kary – k. 23

karta karna – k. 11-13

informacja o orzeczeniach – k. 39-45/

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję 178a §4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 01.01.2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na poczet, której zaliczono okres zatrzymania od dnia 01.01.2016 roku godz. 03:25 do dnia 02.01.2016 roku godz. 10:45. Kara oczekuje na wykonanie.

/dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. (...) k. 32

informacja o orzeczeniach – k. 39-45/

Skazany Ł. W. jest aktualnie pozbawiony wolności.

W warunkach izolacji zachowuje się poprawnie. Był kilka razy nagradzany, nie karany dyscyplinarnie. Wobec funkcjonariuszy stara się prezentować postawę regulaminową. Nie odnotowano konfliktów ze współosadzonymi, właściwie funkcjonuje w środowisku więziennym. Nie odnotowano skłonności do zachowań agresywnych, ani autoagresywnych. Do popełnionych przestępstw prezentuje postawę umiarkowanie krytyczną.

/dowód: opinia o skazanym - k. 14/

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. zważył, co następuje:

Fakt skazania Ł. W. po dacie 01.07.2015 roku

otwiera drogę do rozważań o przesłankach orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym wprowadzonych ustawą z dnia 20.02.2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2015r., poz. 396 (art. 19 ust 1 cytowanej ustawy). Daty popełnienia poszczególnych, a wyżej opisanych czynów nakazują tylko pamiętać o regulacji art. 4 § 1 kk.

Poczynając od 1 lipca 2015 roku warunki pozytywne wymiaru kary łącznej

przedstawiają się w ten sposób:

- wielość przestępstw (dwa lub więcej, poza objętymi orzeczeniami o jakich mowa w art. 114a kk) oraz zbieg kar rozumiany jako wymierzenie kar jednorodzajowych oraz innych, które z woli ustawodawcy podlegają łączeniu (art. 85 § 1 kk);

- kary wymierzone za opisane w § 1 art. 85 kk przestępstwa podlegają łączeniu węzłem kary łącznej o ile podlegające wykonaniu w całości albo w części (art. 85 § 2 kk), z odstępstwem na rzecz kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (odesłanie zawarte w nowym art. 85 § 2 kk -„z zastrzeżeniem art. 89",).

Natomiast warunek negatywny wymiaru kary łącznej formułuje art. 85 § 3 kk

stanowiąc, że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju, lub inną podlegająca łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

Przenosząc te rozważania na grunt sprawy przedmiotowej, wobec skazanego

Ł. W. orzeczono kary pozbawienia wolności w wymiarach odpowiednio:

- 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie (...) Sądu Rejonowego w P.

- 6 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie (...) Sądu Rejonowego w P.

Wobec skazanego orzeczono zatem kary jednorodzajowe, przy czym

żadna z nich nie została wykonana w całości, co prowadzi do wniosku, iż przesłanki pozytywne orzeczenia kary łącznej zostały spełnione. Skazany odbywa (wykonuje) aktualnie karę pozbawienia wolności w sprawie (...)od 21.04.2016 roku., natomiast kolejnego czynu dopuścił się przed przystąpieniem do jej wykonania, bo w dniu 01.01.2016 roku.

W świetle powyższych rozważań spełnione zostały w stosunku do skazanego

przesłanki pozytywne do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym, nie zachodzi jednocześnie przesłanka negatywna.

Jak już zaznaczono, czas popełnienia czynu przypisanego skazanemu w

sprawie(...)obliguje do rozważań o ustawie względniejszej przy rozważaniach o podstawach kary łącznej.

Do 30 czerwca 2015r. warunki do orzeczenia kary łącznej, a opisane w art. 85 kk przedstawiały się dalece odmiennie. W myśl powołanego przepisu w dotychczasowym brzmieniu, sąd orzekał karę łączną w sytuacji gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zawarty w art. 85 kk zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosił się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13).

Przenosząc te rozważania na grunt sprawy przedmiotowej, porównanie daty

wyroku w sprawie (...)(16.06.2015r.)oraz daty czynu przypisanego w sprawie (...)(o1.01.2016r.) wyklucza orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym według reguł wskazanych w dotychczasowym brzmieniu art. 85 kk.

W świetle powyższej analizy, wobec skazanego nie ma podstaw do orzeczenia

kary łącznej w wyroku łącznym według reguł obowiązujących do dnia 30.06.2015roku, zachodzą natomiast podstawy do orzeczenia takiej w wyroku łącznym według przesłanek określonych w art. 85 § 1 i 2 kk obowiązujących od 1 lipca 2015r..

Wymiar kary łącznej w wyroku łącznym w wypadku skazanego przedstawia się następująco (art. 86 § 1 kk): od 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności (od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa) do 2 lat pozbawienia wolności (do sumy kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa - tutaj 1 roku i 6 miesięcy + 6 miesięcy).

Analizując sytuację prawną skazanego, orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym może ukształtować tę w sposób nie mniej korzystny, co najwyżej analogiczny od aktualnego stanu rzeczy, mianowicie wprowadzenia do wykonania orzeczonych już jednostkowych kar pozbawienia wolności (art. 4 § 1 kk). Wniosek ten obliguje do wydania wyroku łącznego (art. 568a § 1 pkt 2 kpk).

Jak już zaznaczono, wobec skazanego zachodzą przesłanki do orzeczenia kary

łącznej w wyroku łącznym oznaczone w art. 85 § 1 i 2 kk, a zatem w brzmieniu obowiązującym od 01.07.2015r..

Przechodząc do wymiaru kary łącznej, zastosowanie zasady absorpcji obligowałoby Sąd do wymierzenia w realiach tej sprawy kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy, natomiast zgodnie z zasadą kumulacji Sąd byłby zobligowany do określenia kary pozbawienia wolności na poziomie 2 lat pozbawienia wolności.

Jakkolwiek ustawodawca wprowadził przepis art. 85a kk traktujący o

dyrektywach wymiaru kary łącznej, wskazując w uzasadnieniu projektu tej nowelizacji, iż „przedmiotem oceny sądu powinny być w tym wypadku nie elementy związane bezpośrednio z czynem, uwzględnione już w wyroku skazującym, co tym bardziej ma znaczenie przy braku rozwiązania węzła kary łącznej, ale elementy związane z osobą sprawcy . W ten sposób uzasadniona jest propozycja ograniczenia dyrektyw wymiaru kary do celów prewencyjnych i izolacyjnych”. Jednocześnie jednak użyta w art. 85a kk formuła „przede wszystkim cele” sprawia, że katalog tam sformułowany ma charakter otwarty. Aktualne jest zatem stanowisko o związkach przedmiotowo-podmiotowych zachodzących pomiędzy czynami skazanego, jako dyrektywie wymiaru kary łącznej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.12.2001 r., II AKa 495/01, OSAG 2002/1/4).

W orzecznictwie sądów powszechnych wyrażono pogląd, iż „zasadę absorpcji stosuje się, gdy przestępstwa objęte realnym zbiegiem wskazują na bliską więź przedmiotową i podmiotową, są jednorodzajowe i popełnione zostały w bliskim związku czasowym i miejscowym, stanowiąc jeden zespół zachowań sprawcy, objęty jednym planem działania, nawet mimo godzenia w różne dobra osobiste” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach II AKa 59/01, Prok.i Pr. 2002/3/21). O tak bliskich więzach przedmiotowo-podmiotowych w realiach tej sprawy nie może być mowy. Czyny skazanego przypisane opisanymi wyżej wyrokami wymierzone są przeciwko różnym dobrom prawnym, dzieli je znaczny odstęp czasowy, poza osobą sprawcy nie łączy żaden element.

Mając na uwadze powyższe rozważania, zasadne jest w ocenie Sądu zastosowanie w realiach tej sprawy zasady asperacji i wymierzenie skazanemu łącznej kary 1 roku i 9 miesięcy lat pozbawienia wolności. Rozstrzygając w przedmiocie kary łącznej pozbawienia wolności i kierując się dyrektywami wyrażonymi w art. 85a kk Sąd miał również na uwadze treść opinii o skazanym. Ta jest pozytywna, skazany był nagradzany w warunkach izolacji, nie był karany dyscyplinarnie, ale co najistotniejsze, ma umiarkowanie krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Kierując się zasadą wyrażoną w art. 577 kpk Sąd zaliczył na poczet kary

łącznej okresy pozbawienia wolności skazanego w sprawach w których kary podlegają łączeniu.

W myśl. art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od wydatków związanych z

wydaniem wyroku łącznego, skazany nie ma dochodów i nie jest w stanie podnieś kosztów sądowych bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu. Nadto należy już na tym etapie prognozować bezskuteczność egzekucji w zakresie kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Cisak-Nieckarz
Data wytworzenia informacji: