Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2879/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgierzu z 2016-03-31

Sygn. akt I C 2879/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Tkaczyk

Protokolant: Justyna Gajda

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Zgierzu na rozprawie sprawy

z powództwa (...). (...) spółka jawna z siedzibą w R.

przeciwko T. P., S. S.

o roszczenia z weksla

1.  zasądza solidarnie od T. P. i S. S. na rzecz (...). (...) spółka jawna z siedzibą w R. kwotę 12.500,00 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 06 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 4.684,00 (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  umarza postępowania w stosunku do T. P. i S. S. w zakresie kwoty 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych;

3.  umarza postępowania w stosunku do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. w całości;

4.  zasądza solidarnie od T. P. i S. S. na rzecz (...). (...) spółka jawna z siedzibą w R. kwotę 5.831,78 (pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden 78/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego;

5.  zasądza solidarnie od T. P. i S. S. na rzecz Skarbu Państwa Sądu rejonowego w Zgierzu kwotę 1.628,95 (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia osiem 95/100) złotych tytułem zwrotu kwot wydatkowanych przez Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Zgierzu na wynagrodzenie dla biegłego.

Sygn. akt I C 2879/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 lutego 2012 r. (...) J. K. Sp. J. z siedzibą w R. wystąpiła
o zasądzenie od T. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...), (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł., S. S. i B. S. (1) solidarnie kwoty 50.000 zł z odsetkami ustawowymi od 6 stycznia 2012 r.
do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż zawarła umowę o roboty budowlane z (...) sp. z o.o. W dniu 12 stycznia 2010 r. (...) sp. z o.o. zobowiązała się do usunięcia usterek w postaci przeciekającego dachu. Podwykonawcą robót był T. P.. Dach został wykonany wadliwie. Powód
na podstawie art. 471 k.c. domaga się naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody polegającej na kosztach demontażu dachu, zakupu nowej blachy, uzupełnienia łat i tzw. kontr łat, wykonania obróbek blacharskich, robocizny, usunięcia zacieków związanych z przeciekaniem dachu. [pozew – k. 3-7]

Pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. powód cofnął powództwo w całości bez zrzeczenia się roszczenia wobec B. S. (2). [pismo – k. 75]

Sąd Rejonowy w Łodzi II Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 czerwca 2012 roku umorzył postępowanie w sprawie w stosunku do B. S. (1). [postanowienie – k. 87]

W odpowiedzi na pozew S. S., (...) sp. z o.o. wnieśli
o oddalenie powództwa. [odpowiedź na pozew – k. 128-136]

Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. powód cofnął powództwo względem (...) sp. z o.o. [pismo procesowe – k. 205-207]

W odpowiedzi na pozew T. P. wniósł o oddalenie powództwa w całości
i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwany zaprzeczył wszystkim żądaniom pozwu. Podniósł, iż naprawił usterki dachu. Wgniecenia dachu powstały natomiast z powodu niewłaściwego użytkowania, gdyż dach winien być odśnieżany bez wchodzenia na niego. [odpowiedź na pozew – k. 239-240]

Powód w piśmie z dnia 6 maja 2013 roku cofnął pozew w zakresie kwoty 37500 zł bez zrzeczenia się roszczenia i wniósł o zasądzenie kwoty 12.500 zł tytułem roszczenia z weksla z ustawowymi odsetkami od dnia 6 stycznia 2012 r. oraz kosztów postępowania zabezpieczającego. [pismo pełnomocnika powoda k. 124]

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 24 września 2008 r. (...) J. K. Sp. J. z siedzibą w R. zawarła
z (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. umowę, mocą której wykonawca - (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. zobowiązał się do wybudowania na rzecz inwestora - (...) J. K. Sp. J. z siedzibą w R. obiektu (...). Zakres prac obejmował m.in. położenie więźby dachowej z konstrukcji stalowej hali i pomieszczeń socjalnych. [bezsporne, nadto poświadczona za zgodność kopia umowy wraz z Aneksem – k. 24-35v, poświadczona za zgodność kopia protokołu robót dodatkowych – k. 36]

Podwykonawcą w zakresie położenia dachu był T. P.. O wyborze materiału do wykonania dachu decydował pozwany T. P., bez konsultacji z powodem. Pozwany wybierał blachę na pokrycie dachowe. Powód miał zaufanie do wykonawcy. [przesłuchanie powoda – k. 359-359v]

Powód nie ograniczał T. P. finansowo co do naprawy dachu. [przesłuchanie powoda – k. 360]

Dnia 2 grudnia 2008 r. strony dokonały odbioru technicznego III etapu robót, w tym montaży konstrukcji dachu, którego podwykonawcą był T. P.. [poświadczona
za zgodność kopia protokołu technicznego odbioru robót – k. 37-37v]

W dniu 7 stycznia 2009 r. strony dokonały odbioru technicznego IV etapu robót w tym montażu obróbek dachu. [poświadczona za zgodność kopia protokołu technicznego odbioru robót – k. 38-38v]

T. P. w związku z wykonaniem pokrycia dachu blacha trapezową, udzielił na wykonane prace 20-letniej gwarancji. [poświadczona za zgodność kopia gwarancji – k. 67]

Po pierwszych opadach jesiennych, dach (...) zaczął przeciekać. Zimą woda lała się ciurkiem po ścianach. [przesłuchanie powoda – k. 359]

Pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r. powód wskazał T. P., iż dach wykonany został wadliwie. Blacha montażowa została uszkodzona, została wadliwie założona - zapada się i łamie pod ciężarem, co jest spowodowane źle zamontowanymi podkładami pod blachą. Zamontowano paski blachy zamiast całej połaci i źle je ułożono. Założona blacha dziurawi się nieusuniętymi gwoździami od spodu. Kalenica dachu została pokryta starą dziurawą blachą z rozbiórki poprzedniego pokrycia. [poświadczona
za zgodność kopia pisma – k. 61]

W dniu 17 września 2009 r. T. P. wystawił powodowi fakturę VAT
za pokrycie dachu w kwocie 18.300 zł. [kopia faktury VAT – k. 262]

Pismem z dnia 14 października 2009 r. powód wezwał (...) sp. z o.o.
do wywiązania się z umowy z dnia 24 września 2008 r. [poświadczona za zgodność kopia wezwania – k. 46-46v]

W dniu 12 stycznia 2010 r. S. S. złożył pisemne oświadczenie,
że w związku z usterkami w postaci przeciekania dachu na hali warsztatowej, zobowiązuje się do ich usunięcia do dnia 22 stycznia 2010 r. T. P. złożył oświadczenie,
iż usunięcie usterek nastąpi w pierwszych dniach poprawy pogody. W przypadku nieusunięcia usterek, powód ma prawo do ich usunięcia na koszt wykonawcy. [kopia oświadczeń – k. 220]

W dniu 20 stycznia 2010 r. S. S. złożył pisemne oświadczenie,
w którym wskazał, iż wszystkie niewykonane prace oraz usterki stwierdzone podczas odbioru technicznego zostaną ukończone podczas trwania prac rozbiórkowych budynku dawnej hali (...). W przypadku nieusunięcia usterek, prace mogą zostać wykonane przez (...) K. Sp. J. na koszt wykonawcy. [poświadczona za zgodność kopia oświadczenia – k. 39]

Pismem z dnia 3 lutego 2010 r. powód ponaglił T. P. do usunięcia wad. [poświadczona za zgodność kopia pisma z potwierdzeniem zwrotnego odbioru – k. 62-63v]

W odpowiedzi z dnia 8 lutego 2010 r. T. P. wskazał, że wymiana pokrycia dachowego została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną. Obecny stan rzeczy,
tj. zalewanie pomieszczeń wynika natomiast z zaniedbań użytkownika budynku. [poświadczona za zgodność kopia pisma – k. 64]

Pismem z dnia 1 marca 2010 r. powód wezwał (...) sp. z o.o. do naprawienia dachu. W treści pisma wskazał, że w rozmowie telefonicznej poinformował pozwanego
o przeciekaniu dachu w trzech pomieszczeniach. Pomimo zapewnień pozwanego, dach
nie został dotychczas naprawiony. [poświadczona za zgodność kopia pisma wraz
z fragmentem książki nadawczej – k. 47-48]

Pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r. powód ponownie wezwał (...) sp. z o.o.
do usunięcia wad w obiekcie (...), m.in. w zakresie pokrycia dachowego i orynnowania. W treści pisma powód wskazał, iż w zakresie dachu
i orynnowania zgłosił wady do podwykonawcy, jednakże do tej pory nie zostały one usunięty. [poświadczona za zgodność kopia pisma wraz z fragmentem książki nadawczej – k. 49-50]

W toku dalszej korespondencji powód wzywał pozwanego (...) sp. z o.o.
do usunięcia również innych wad obiektu. [poświadczone za zgodność kopie pism wraz
z fragmentem książki nadawczej – k. 51-52, k. 53-54, k. 55-56, 57-58, 59-60]

Pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r. powód ponownie wezwał T. P. do naprawy pokrycia dachowego i orynnowania hali usługowo-handlowej. [poświadczona
za zgodność kopia pisma wraz z fragmentem książki nadawczej – k. 65-66]

W dniu 23 grudnia 2011 r. T. P. oraz S. S. jako poręczyciele podpisali Deklarację Wystawcy i Poręczycieli do weksla in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń do wysokości 50.000 zł mogących powstać w przyszłości z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wykonania pokrycia dachu blachą trapezową na halach przemysłowych firmy (...). J. przez T. P.. Wystawiony został weksel in blanco przez firmę (...) T. P. Usługi Budowlane. Za przedmiotową zapłatę poręczył T. P. i S. S.. [bezsporne, nadto deklaracja wystawcy i poręczycieli weksla – k. 8]

Dnia 5 stycznia 2012 r. T. P. jako właściciel firmy (...) T. P. Usługi Budowlane na zlecenie powoda wypełnił powyższy weksel własny na kwotę 50.000 zł. [bezsporne, nadto weksel – k. 9]

Także dnia 23 grudnia 2011 r. Deklarację wekslową wystawiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) oraz weksel in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń do wysokości 400.000 zł mogących powstać w przyszłości z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej 24 września 2008 r. pomiędzy (...) K. Sp. J., a (...) sp. z o.o., której przedmiotem była budowa obiektu (...). Poręczycielami byli S. S. oraz B. S. (1). [bezsporne, nadto deklaracja wystawcy i poręczycieli weksla – k. 11]

W dniu 5 stycznia 2012 r. powód wypełnił weksel na kwotę 350.000 zł tytułem kary umownej wynikającej z umowy o roboty budowlane oraz 50.000 zł z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. [poświadczona za zgodność kopia weksla – k. 10]

Roszczenie z tytułu weksla na kwotę 400000 zł było przedmiotem postepowania przez Sądem Okręgowym w Łodzi, w którym powód domagał się zasądzenia od pozwanych należności z tytułu weksla wystawionego na kwotę 400.000 zł. W dniu 12 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał przeciwko pozwanym (...) sp. z o.o. i S. S. nakaz zapłaty. [pozew – k. 4-9 załączonych akt I Nc 120/12, nakaz zapłaty – k. 83 załączonych akt I Nc 120/12, postanowienie o uchylenie nakazu zapłaty względem B. S. (1) – k. 179-180 załączonych akt I Nc 120/12]

Dach wykonany przez T. P. posiadał następujące wady: wadliwa obróbka przy kominie, mocowanie blachy wkrętami na górnej fali paneli blaszanych (mocowanie winno być w dolnej części paneli), wadliwe łączenie kształtek rury spustowej
(na wkręty), wadliwe wykonanie obróbki blacharskiej lub brak obróbek, wadliwe wykonanie obróbki blacharskiej przy kominie, wadliwe - nieestetyczne uszczelnienie wywiewki, brak uszczelnienia blach pokryciowych przy okapie, w wielu miejscach po naciśnięciu nogą odczuwalne było znaczne ugięcie blachy dochodzące do 3 cm. [pisemna opinia biegłego
z zakresu budownictwa ogólnego – k. 59-90 załączonych akt I Co 2392/11]

Przede wszystkim pozwany T. P. do pokrycia dachu zastosował blachę o niewłaściwej grubości, blacha jest za cienka, za miękka. Nie można poruszać się po dachu , bo blacha ulega uszkodzeniu. Jednocześnie zbyt niski spadek dachu powoduje, że zbiera się śnieg i uniemożliwia swobodne zsuwanie się śniegu. Poza tym wadą dachu jest brak łączenia pod blachą trapezową. Istnieje możliwość krycia dachu pokrytego papą blachą trapezową, ale na pokryciu papowym należy nabić kontrłaty wzdłuż krokwi. Na tak nabite kontrłaty należy nabić łaty. Konstrukcja taka wytwarza przestrzeń, która służy do wentylacji (przepływu powietrza) blachy od spodu. W przedmiotowej sprawie wykonawca położył arkusz blachy bezpośrednio na połaci dachowej (papowej). Poza tym spadek dachu wynosi 5,2 stopni (8,9 %). Dla pokrycia połaci dachowej blachą trapezową minimalne pochylenie dachu nie powinno być mniejsze niż 6 stopni. Niższy spadek dodatkowo naraża dach na zawilgocenia pod blachą. Na pochyłość 5,2 % można zastosować blachę trapezową T>35. Blacha została zatem położona niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Brak obróbek blacharskich w postaci pasa pod rynnowego bez deski czołowej powoduje przedostawanie się wody „nawiewanej” do ścian. Ponadto papa pod blachą powinna być ułożona pod rynną po to, aby woda spływała do rynny. W niniejszym przypadku należało pas nadrynnowy podsunąć pod papę tak, aby woda z niej swobodnie spływała do rynny. Grubość zastosowanej blachy nie pozwala na chodzenie po dachu. Naprawa pokrycia dachowego polegałaby na wymianie blachy T 18 na blachę T35, której koszt wyniósłby 48.552,25 zł. [pisemna opinia biegłego z zakresu budownictwa lądowego – k. 284-304, pisemna opinia uzupełniająca – k. 339-342, ustna opinia uzupełniająca – k. 358-358v]

Dnia 4 września 2012 r. powód zawarł z M. K. umowę o dzieło, mocą której wykonawca zobowiązał się do usunięcia wad dachu i pokrycia dachowego budynku usługowo-handlowego położonego w R. na ul. (...). [poświadczona
za zgodność kopia umowy – k. 208-213]

Za remont dachu powód zapłacił łącznie 45.510 zł. [poświadczone za zgodność kopie faktur VAT – k. 214-219]

Powód naprawił 800 m 2 dachu. Do naprawienia pozostało jeszcze 400 m 2. [przesłuchanie powoda – k. 359v]

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych dowodów, które uznał za wiarygodne. W szczególności Sąd swoje ustalenia na okoliczność , czy pozwany T. P. prawidłowo wykonał pokrycie dachowe oparł na opinii biegłego z zakresu budownictwa lądowego. Biegły sporządził opinię na piśmie a następnie uzupełnił w związku z zastrzeżeniami strony powodowej. Strona pozwana nie kwestionowała w zakreślonym przez terminie opinii biegłego.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie powód dochodzi od pozwanych zapłaty z tytułu weksla wystawionego na kwotę 50.000 zł w związku z nienależytym wykonaniem pokrycia dachowego. W Sądzie Okręgowym w sprawie o sygn. akt I Nc 120/12 toczyła się sprawa dotycząca wystawienia drugiego weksla na kwotę 400.000 zł z tytułu kary umownej wynikającej z umowy o roboty budowlane oraz z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Niniejsza sporawa jest zatem odrębnym sporem dotyczącym dzieła w postaci pokrycia dachowego wykonanego przez T. P.. S. S. odpowiada za wskazaną należność z tytułu udzielonego poręczenia.

Powód dochodzi od pozwanych T. P. i S. S. jako poręczycieli weksla in blanco wystawionego w dniu 23 grudnia 2011 roku. Pozwani podpisali Deklarację Wystawcy i Poręczycieli weksla in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń do wysokości 50.000 zł mogących powstać w przyszłości z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wykonania pokrycia dachu blachą trapezową na halach przemysłowych firmy (...). J. przez T. P.. Weksel in blanco wystawiony został przez firmę (...) T. P. Usługi Budowlane. [bezsporne, nadto deklaracja Wystawcy i poręczycieli weksla – k. 8]

W świetle ustaleń Sądu firma usługi budowlane (...) T. P. wykonała pokrycie dachowe na budynku usługowo- handlowym (...) wadliwie i uzasadniona była naprawa pokrycia dachowego w celu usunięcia występujących wad. Hipotetyczny koszt naprawy dachu osiągnąłby koszt 48552, 25 zł, przy założeniu , że naprawa polegałaby na wymianie blachy T 18 na T 35. Koszt , który powód poniósł zlecając innemu wykonawcy naprawę wyniósł 45 510 zł. Powód zrzekł się częściowo roszczenia (przed rozprawą ) i żądał od pozwanych solidarnie zasądzenia kwoty 12 500 zł .

W niniejszej sprawie powód przedstawił należycie wypełniony weksel, którego prawdziwość i treść nie budzą wątpliwości. Roszczenie powoda o zapłatę aktualizowało się
w sytuacji nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wykonania pokrycia dachu blachą trapezową na halach przemysłowych firmy (...). J. przez T. P.. Za przedmiotową zapłatę poręczył S. S. i T. P.. Pozwani poręczyli dług konkretnego dłużnika - firmy (...) T. P. Usługi Budowlane a oświadczenie prawidłowo umieszczone zostało także na wekslu in blanco (art. 30 , art. 31 prawa wekslowego). Termin płatności wskazany został na wekslu 5 stycznia 2012 roku. W toku postępowania powód udowodnił, iż dzieło zostało wykonane z wadami, że pozwani nie usunęli wad pokrycia dachowego. Twierdzenia pozwanego T. P., że sposób usuwania śniegu był nieprawidłowy, ponieważ pracownicy chodzili po dachu i przez to go zniszczyli i że to jest powodem przeciekania dachu a nie wadliwe położenia pokrycia dachowego nie może się ostać wobec treści opinii biegłego. Biegły jednoznacznie stwierdził, że blacha użyta do wykonania dachu była zbyt cienka a stopień spadku dachu zbyt mały, żeby śnieg mógł sam swobodnie się zsuwać. W celu usunięcia śniegu należało wejść na dach i w sytuacji położenia zbyt cienkiej blachy- pokrycie dachowe uległo zniszczeniu.

Dodatkowo należy podnieść, że zobowiązanie wekslowe jest w istocie zobowiązaniem abstrakcyjnym, co obejmuje także poręczenia wekslowe. Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył, a więc w charakterze dłużnika głównego przy poręczeniu za wystawcę weksla własnego (orz. SN z 28 grudnia 1957 r., I CZ 231/57, MoP 1993, Nr 3, poz. 87). Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego przejawia się przede wszystkim w samym podpisaniu weksla jako jego wystawca lub poręczyciel, a także w tym, że samo umieszczenie podpisu stanowi wyłączną przyczynę i podstawę zobowiązania bez podstawy prawnej (causa) świadczenia. Tak rozumiana abstrakcyjność zobowiązania wekslowego świadczy o postrzeganiu weksla jako istniejącego zobowiązania, nie da się bowiem pominąć, że w istocie sam dokument wystarcza do ustalenia istnienia zobowiązania i odpowiedzialności wekslowej osób na nim podpisanych. Takie uregulowanie uprawnia powoda do żądania zasądzenie kwoty dochodzonej pozwem. Powyższe oznacza, że sam prawidłowo wypełniony weksel wystarcza do potwierdzenia istnienia zobowiązania. Oznacza to, że powód nie ma obowiązku przedkładania innych dowodów, które potwierdzałyby istnienie żądania pochodzącego z weksla tak co do zasady jak i jego wysokości.

W przedmiotowej sprawie powód dodatkowo udowodnił, że istnieje zobowiązanie wystawcy weksla i jego wysokość.

Postępowanie wobec (...) sp. z o.o. należało umorzyć z uwagi na cofnięcie pozwu względem wskazanego pozwanego na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. Postępowanie należało umorzyć również, w stosunku do obu pozwanych, co do kwoty 37.500 zł, co do której powód cofnął pozew.

O obowiązku zapłaty odsetek Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i § 2 k.c. zasądzając odsetki od 6 stycznia 2012 r. tj. od następującego dniu po wypełnieniu weksla.

Na podstawie art. 749 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. Sąd zasądził na rzecz powoda koszty postępowania zabezpieczającego w kwocie 40 zł opłaty sądowej, 3.391,78 zł wynagrodzenia biegłego oraz 2.400 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd zasądził na rzecz powoda koszty niniejszego procesu na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w kwocie

Na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. Sąd nakazał pobranie do pozwanych solidarnie 1.628,95 (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia osiem 95/100) złotych tytułem zwrotu kwot wydatkowanych przez Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Zgierzu na wynagrodzenie dla biegłego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Jaros
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tkaczyk
Data wytworzenia informacji: