Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 110/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-05-28

Sygn. akt I C 110/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: S S.R. Kinga Grzegorczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Miller

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę 24624,96 złotych

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. kwoty:

a)  13887,06 (trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 06/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 lipca 2016 roku do dnia zapłaty,

b)  400 (czterysta) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 października 2016 roku do dnia zapłaty,

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. kwotę 1393,93 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt trzy 93/100) złote tytułem zwrotu kosztów procesu,

4.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

a)  od A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. kwotę 99,19 (dziewięćdziesiąt dziewięć 19/100) złotych,

b)  od (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 136,97 (sto trzydzieści sześć 97/100) złotych.

Sygn. akt I C 110/17

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2016 r. A. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A. P. - (...) w W. wystąpił do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydziału Gospodarczego, przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. z pozwem o zapłatę kwot: 24224,96 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 lipca 2016 r. do dnia zapłaty i 400 zł tytułem zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od strony pozwanej zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pełnomocnik powoda podniósł, że w dniu 8 czerwca 2016 r. doszło do zdarzenia drogowego, w której uszkodzony został samochód marki P. o nr rej. (...), stanowiący własność J. J.. Sprawca wypadku był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) Zakładzie (...). Powód nabył wierzytelność od poszkodowanego w drodze umowy cesji. W toku postępowania likwidacyjnego zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 64237,87 zł. Powód zlecił wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu, której koszt wyniósł 400 zł.

[pozew k.3-4 odwr.]

Strona pozwana nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie, wnosząc również o zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pełnomocnik (...) zakwestionował kalkulację kosztów naprawy załączoną do pozwu.

[odpowiedź na pozew k.28-29]

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi stwierdził, że sprawa nie ma charakteru sprawy gospodarczej oraz stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Widzewa w Łodzi jako wyłącznie właściwemu.

[postanowienie k.33-34]

W dniu 12 stycznia 2017 r. Referendarz Sądowy wydał w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty, uwzględniający powództwo w całości.

[nakaz zapłaty k.45]

Strona pozwana wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, kwestionując go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa.

[sprzeciw od nakazu zapłaty k.48-49]

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W wyniku wypadku drogowego z dnia 8 czerwca 2016 r. uszkodzeniu uległ samochód osobowy marki P. o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność J. J.. Sprawca szkody w dniu zdarzenia ubezpieczony był w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) Spółce Akcyjnej w W..

[okoliczność bezsporna]

Przedmiotowy samochód został sprowadzony z Niemiec. J. J. zakupił go w 2014 lub 2015 r. W 2015 r. dokonano zmiany rodzaju pojazdu z samochodu specjalnego na samochód osobowy poprzez zdemontowanie zabudowy, służącej do udzielania pomocy na drodze i do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W dniu 26 maja 2015 r. J. J. miał pierwszą kolizję przedmiotowym samochodem. Po tym wypadku pojazd został naprawiony.

[dowód: akta pojazdu z Urzędu Miasta Ł. Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów k.53-73, informacja k.100-101, zeznania świadka J. J. e-protokół rozprawy 00:04:04-00:19:24 CD k.119]

J. J. naprawił swój samochód również po zdarzeniu z dnia 8 czerwca 2016 r.

[dowód: zeznania świadka J. J. e-protokół rozprawy 00:04:04-00:19:24 CD k.119]

Szkoda została zgłoszona stronie pozwanej w dniu 9 czerwca 2016 r. W toku postępowania likwidacyjnego strona pozwana wypłaciła poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 64237,87 zł.

[okoliczność bezsporna]

Celem poznania rzeczywistych kosztów naprawy swego pojazdu po kolizji z 8 czerwca 2016 r. J. J. zlecił wykonanie prywatnej ekspertyzy, której koszt wyniósł 492 zł brutto (400 zł netto).

[dowód: ekspertyza k.11-23, faktura k.24]

W dniu 29 lipca 2016 r. J. J. przeniósł na rzecz A. P. wierzytelność wraz z wszelkimi prawami z nią związanymi, wynikającą ze szkody z dnia 8 czerwca 2016 r. w pojeździe marki P. o nr rej. (...), przysługującą mu wobec strony pozwanej z tytułu pozostałej części odszkodowania.

[dowód: umowa cesji k.8-9]

Pismem z dnia 15 września 2016 r. powód wezwał stronę pozwaną do zapłaty kwoty 24224,96 zł tytułem odszkodowania oraz 400 zł tytułem zwrotu kosztów sporządzonej ekspertyzy w terminie 14 dni od otrzymania wezwania pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

[dowód: wezwanie do zapłaty k.25-26]

Uzasadniony koszt naprawy samochodu osobowego marki P. nr rej. (...) po wypadku z dnia 8 czerwca 2016 r. wynosi 78124,93 zł. Dla tego pojazdu nie występują zamienniki. Wcześniejsza naprawa pojazdu nie wpływa na koszty jego naprawy po zdarzeniu z 8 czerwca 2016 r., albowiem uszkodzeniu i naprawie uległy inne elementy.

[dowód: pisemna opinia biegłego sądowego k.144-152, ustna opinia uzupełniająca biegłego sądowego e-protokół rozprawy 00:02:13-00:16:26 CD k.179]

Sąd pominął informację UFG z 27 lutego 2017 r. (k.79), albowiem dotyczyła ona samochodu o innym numerze VIN, aniżeli pojazd objęty pozwem.

Sąd oddalił wniosek pełnomocnika strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań powoda na okoliczność prowadzonej działalności, jej rodzaju oraz okresu jej prowadzenia, albowiem okoliczności te nie są istotne dla rozpoznania sprawy.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie bezsporne są zarówno okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia z dnia 8 czerwca 2016 r., jego przebieg, jak i zakres uszkodzeń powstałych w jego wyniku w samochodzie marki P. nr rej. (...). Pozwany ubezpieczyciel nie kwestionował również zasady swej odpowiedzialności. Podnosił jedynie, że w toku postępowania likwidacyjnego wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 64237,87 zł, które w pełni odpowiada wysokości doznanej przez niego szkody.

Zgodnie z art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W dniu 29 lipca 2016 r. poszkodowany J. J. zawarł z powodem umowę, zgodnie z którą przeniósł na A. P. wierzytelność, przysługującą mu wobec strony pozwanej z tytułu odszkodowania, wynikającego ze szkody z dnia 8 czerwca 2016 r. w pojeździe marki P. nr rej. (...). Poszkodowany przeniósł na powoda powyższą wierzytelność wraz ze wszystkimi prawami z nią związanymi. Powód wszedł zatem w prawa i obowiązki J. J. w powyższym zakresie i jest legitymowany do dochodzenia od strony pozwanej zwrotu kosztów naprawy przedmiotowego pojazdu.

Przepis art. 361 k.c. przewiduje zasadę pełnego odszkodowania. Pełniona przez odszkodowanie funkcja kompensacyjna oznacza, że odszkodowanie winno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy poprzedzający zdarzenie szkodzące. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. W przypadku uszkodzenia tych części pojazdu, które przed uszkodzeniem były częściami oryginalnymi sygnowanymi logo producenta, należy uwzględniać ceny nowych części oryginalnych, zaś pomniejszenie ich wartości o wartość zużycia uszkodzonych części dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdyby uwzględnienie nowych części w znaczny sposób zwiększało wartość całego pojazdu (tak m. in. Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 12.04.2012 r., III CZP 80/11, OSNC 2012/10/112 i postanowieniu z 20.06.2012 r., III CZP 85/11, Lex nr 1218190).

Zgodnie z treścią opinii biegłego sądowego, sporządzonej w toku niniejszego procesu i ostatecznie nie kwestionowanej przez żadną ze stron, uzasadniony koszt naprawy przedmiotowego pojazdu wynosi 78124,93 zł brutto, przy czym dla tego pojazdu nie występują tzw. zamienniki.

Z uwagi na to, że strona pozwana w postępowaniu likwidacyjnym wypłaciła odszkodowanie w wysokości 64237,87 zł, to powodowi przysługuje dodatkowe odszkodowanie w wysokości 13887,06 zł (78124,93 – 64237,87).

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym m. in. w uchwale z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24/04, Legalis nr 62911) odszkodowanie, przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego, który w przypadku negatywnej bądź niesatysfakcjonującej go decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania ma prawo do skontrolowania tej decyzji jeszcze przed wszczęciem procesu, dla zbadania słuszności swych racji i podjęcia świadomie dalszych decyzji w sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 400 zł tytułem zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy sporządzonej na zlecenie poszkodowanego.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 817 § 1 k.c. i w zw. z art. 14 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 ze zm.). Strona pozwana powinna była wypłacić odszkodowanie w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia szkody, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce w dniu 9 czerwca 2016 r. Pozwany Zakład (...) w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie nie wypłacił całego należnego odszkodowania, wobec czego pozostaje w zwłoce od pierwszego dnia po upływie owego trzydziestodniowego terminu, tj. od dnia 10 lipca 2016 r.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że od kwoty 400 zł powód dochodził odsetek od dnia wytoczenia powództwa, tj. 11 października 2016 r., Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwoty: 13887,06 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 lipca 2016 r. do dnia zapłaty oraz 400 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 października 2016 r. do dnia zapłaty, zaś w pozostałym zakresie oddalił powództwo.

O kosztach procesu w pkt 3 wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., mając na uwadze, że powód wygrał proces w 58%. Powód poniósł koszty procesu w łącznej wysokości 6325,99 zł (1232 z ł – opłata od pozwu, 276,99 zł – zwrot części wynagrodzenia biegłego wydatkowanego tymczasowo z funduszy Skarbu Państwa, 4800 zł – koszty zastępstwa procesowego i 17 zł – opłaty skarbowa od pełnomocnictwa), natomiast strona pozwana poniosła koszty procesu w łącznej kwocie 5417 zł (600 zł – wydatkowana zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego, 4800 zł – koszty zastępstwa procesowego i 17 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa). Strona pozwana zobowiązana jest zatem do zwrotu na rzecz powoda kwoty 1393,93 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 300 ze zm.) w zw. z art. 100 k.p.c. Sąd nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od powoda kwotę 99,19 zł i od strony pozwanej kwotę 136,97 zł (część wynagrodzenia biegłego wydatkowana tymczasowo z funduszy Skarbu Państwa).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szulińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Grzegorczyk
Data wytworzenia informacji: