Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 69/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-11-30

Sygn. akt I Ns 69/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 listopada 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Ilona Motylewska

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z wniosku Gminnej Spółdzielni (...) w K.

z udziałem Gminy K.

o ustanowienie służebności przesyłu

postanawia:

1.  ustanowić służebność przesyłu na rzecz uczestnika postepowania Gminy K. na nieruchomości położonej w K., stanowiącej działki nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą (...), polegającą na korzystaniu z nieruchomości w zakresie dostępu, przechodu, przejazdu, konserwacji, naprawy i modernizacji sieci wodociągowej, której przebieg oznaczono na załączniku nr 1 do opinii biegłego z zakresu geodezji i kartografii J. K. (1) z dnia 11 sierpnia 2014r.;

2.  ustanowić służebność przesyłu na rzecz uczestnika postepowania Gminy K. na nieruchomości położonej w M., stanowiącej działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą (...), polegającą na korzystaniu z nieruchomości w zakresie dostępu, przechodu, przejazdu, konserwacji, naprawy i modernizacji sieci wodociągowej, której przebieg oznaczono na załączniku nr 1 do opinii biegłego z zakresu geodezji i kartografii J. K. (1) z dnia 11 sierpnia 2014r.;

3.  ustanowić służebność przesyłu na rzecz uczestnika postepowania Gminy K. na nieruchomości położonej w M., stanowiącej działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą (...), polegającą na korzystaniu z nieruchomości w zakresie dostępu, przechodu, przejazdu, konserwacji, naprawy i modernizacji sieci wodociągowej, której przebieg oznaczono na załączniku nr 1 do opinii biegłego z zakresu geodezji i kartografii J. K. (1) z dnia 11 sierpnia 2014r.;

4.  ustanowić służebność przesyłu na rzecz uczestnika postepowania Gminy K. na nieruchomości położonej w K., stanowiącej działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą (...), polegającą na korzystaniu z nieruchomości w zakresie dostępu, przechodu, przejazdu, konserwacji, naprawy i modernizacji sieci wodociągowej, której przebieg oznaczono na załączniku nr 1 do opinii biegłego z zakresu geodezji i kartografii J. K. (1) z dnia 11 sierpnia 2014r.;

5.  opinie biegłego z zakresu geodezji i kartografii J. K. (1) z dnia 11 sierpnia 2014r. uczynić integralną częścią niniejszego postanowienia;

6.  zasądzić od uczestnika postępowania Gminy K. na rzecz wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni (...) w K. kwotę 26060,- ( dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt ) złotych tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności;

7.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie;

8.  oddalić wniosek wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni (...) w K. o zasądzenie kosztów postępowania;

9.  oddalić wniosek uczestnika postępowania Gminy K. o zasądzenie kosztów postępowania;

10.  ustalić, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie;

11.  nakazać pobrać od wnioskodawcy Gminnej Spółdzielni (...) w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 7835,38 ( siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 38/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

12.  nakazać pobrać od uczestnika postępowania Gminy K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie kwotę 9335,38 ( dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 38/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

/-/ M. G.

Sygn. akt I Ns 69/15

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 30 listopada 2017r.

Wnioskodawca Gminna Spółdzielnia (...) w K. wniósł o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w:

- K. oznaczonych jako działki nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...),

- M. oznaczonej jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...),

- M. oznaczonej jako działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

- K. oznaczonej jako działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...)

- K. oznaczonej jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...).

Służebność miała dotyczyć sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiegającej przez nieruchomość należącą wnioskodawcy. Wnioskodawca za ustanowienie służebności przesyłu zażądał wynagrodzenia w kwocie 70000,- złotych oraz zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania.

W piśmie z dnia 15 listopada 2017r. pełnomocnik wnioskodawcy zmodyfikował stanowisko wnosząc o ustanowienie służebności na wyżej wymienionych nieruchomościach, za wyjątkiem nieruchomości oznaczonej jako działka (...), jednakże nie wycofał wniosku w zakresie przedmiotowej nieruchomości. Wnioskodawca zmodyfikował także żądanie w zakresie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności wnosząc o zasądzenie na jego rzecz kwoty 26060,- złotych.

Uczestnik postępowania Gmina K. w ostatecznym stanowisku procesowym nie kwestionował przebiegu służebności przesyłu jak i wynagrodzenia za jej ustanowienie w kwocie 26060,- złotych. Ponadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

Sąd ustalił, co następuje.

Nieruchomości położone w:

- K. oznaczone jako działki nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...),

- M. oznaczona jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...),

- M. oznaczona jako działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

- K. oznaczona jako działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...)

- K. oznaczona jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...).

stanowią własność wnioskodawcy.

Okoliczność bezsporna.

Na wszystkich ww. nieruchomościach, za wyjątkiem nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...), znajdują się elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub przylegającego do nich pasa ochronnego, należące do uczestnika postępowania. Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) znajduje się jedynie przyłącze wodociągowe.

Dowód: częściowo bezsporne, opinia biegłego J. K. (1) wraz z opinią uzupełniającą k. 89-132 i 179-186.

Powierzchnia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w:

- K. oznaczonych jako działki nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) wynosi 602 m 2,

- M. oznaczonej jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) wynosi 142 m 2,

- M. oznaczonej jako działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) wynosi 95 m 2,

- K. oznaczonej jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) wynosi 58 m 2.

Dowód: częściowo bezsporne, opinia biegłego J. K. (1) wraz z opinią uzupełniającą k. 89-132 i 179-186, opinia biegłego J. K. (2) k. 236-258.

Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu wynosi 26060,- złotych.

Dowód: opinia biegłego J. K. (2) k. 236-258.

Powyższy stan faktyczny, który był częściowo niesporny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, opinii biegłych J. K. (1) i J. K. (2), które nie były przez strony kwestionowane. Odnosząc się do powierzchni służebności przesyłu należy wskazać, iż Sąd ustalał tę powierzchnię jedynie na obszarze nieruchomości należących do uczestnika postępowania, a w zakresie, w jakim wykraczała ona na nieruchomości sąsiednie nie stanowiła przedmiotu niniejszego postępowania.

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 305 1 kc nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń ( służebność przesyłu ).

Zgodnie z art. 305 2§ 2 kc jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych ( art. 305 4 kc ).

W niniejszej sprawie pomiędzy stronami zgodny był przebieg przedmiotowej służebności, za wyjątkiem działki nr (...). Początkowo sporna pozostawała wysokość wynagrodzenia za jej ustanowienie, jednakże w ostatecznym stanowisku strony nie kwestionowały wskazanej przez biegłego kwoty 26060,- złotych.

W związku z powyższym w punktach 1-3 postanowienia ustanowiono służebność przesyłu na należących do wnioskodawcy nieruchomościach położonych w:

- K. oznaczonych jako działki nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) wynosi 602 m 2,

- M. oznaczonej jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) wynosi 142 m 2,

- M. oznaczonej jako działka nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) wynosi 95 m 2,

- K. oznaczonej jako działka (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) wynosi 58 m 2.

W punkcie 5 uczyniono opinię biegłego J. K. (1) integralną częścią tegoż postanowienia, gdyż zawiera ona szczegółowy opis przedmiotowej służebności. W punkcie 6 postanowienia zasądzono od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawców kwotę 26060,- złotych tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

W punkcie 8 oddalony został wniosek w zakresie, w jakim dotyczył on ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...). Na nieruchomości tej znajduje się bowiem jedynie przyłącze wodociągowe, które nie stanowi elementu sieci infrastruktury przesyłowej, co do którego ustanowiona mogłaby być służebność przesyłu. Wnioskodawca w ostatecznym stanowisku procesowym nie wnosił co prawda o ustanowienie służebności na przedmiotowej nieruchomości, jednakże nie wycofał pierwotnego wniosku w tym zakresie, dlatego też konieczne było orzeczenie o oddaleniu wniosku w tym zakresie.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd postanowił nie modyfikować ogólnej zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego wyrażonej w art. 520 § 1 kpc, dlatego też w punktach 8-9 postanowienia oddalono wnioski wnioskodawcy i uczestnika postępowania o zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania, a w punkcie 9 postanowienia ustalono, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Nieuiszczone koszty sądowe, na które składa się wynagrodzenie biegłych J. K. (1) i J. K. (2) w kwocie 18670,86 złotych rozdzielono w częściach równych pomiędzy strony postępowania, z tym że kwota pobrana od wnioskodawcy została pomniejszona o wpłaconą przez niego zaliczkę w kwocie 1500,- złotych.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: