Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 847/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-12-06

Sygn. akt II Cz 847/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 6 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. K.

przeciwko W. Ś., E. O.

o eksmisję

na skutek wniosku powódki o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

w przedmiocie zażalenia I. K.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Pleszewie

z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt I C 988/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

S.S.O. Wojciech Vogt

Sygn. akt II Cz 847/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Pleszewie oddalił wnioski powódki I. K. o zwolnienie od kosztów sądowych
oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniosła powódka, zaskarżając je w całości
i domagając się jego zmiany przez uwzględnienie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu wskazano, iż pozwana nie dysponuje dostatecznymi środkami
na pokrycie kosztów sądowych w kwocie 200 zł gdyż spłaca kredyt a gospodarstwo domowe prowadzi jedynie z bezrobotnym konkubentem. Powódka wskazała, iż wraz z konkubentem utrzymuje się jedynie z własnej emerytury oraz okresowych zasiłków z MOPS uzyskiwanych przez K. Ś.. Powódka wskazała również, iż w niniejszej sprawie niezbędna jest
jej pomoc adwokata z urzędu.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak zasadnie wskazał Sąd I instancji, po szczegółowej analizie złożonych oświadczeń o stanie rodzinnym majątku i dochodach oraz źródłach utrzymania a także dokumentów stanowiących załączniki do tych oświadczeń przedstawiona przez powódkę sytuacja majątkowa nie uzasadnia uwzględnienia wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych
oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Podkreślenia wymaga, iż postępowanie cywilne ze swej natury ma charakter odpłatny, a instytucja zwolnienia od kosztów sądowych została przez ustawodawcę wprowadzona
na zasadzie wyjątku i ma jedynie zastosowanie w razie wykazania niemożności poniesienia kosztów sądowych, czego w przedmiotowej sprawie powódka nie uczyniła.

Wskazania wymaga, iż powódka uzyskuje stały dochód w postaci świadczenia emerytalnego. Zauważyć należy, że fakt, iż na jej utrzymaniu pozostaje również bezrobotny konkubent w żaden sposób nie uzasadnia uwzględnienia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, gdyż na ubiegającej się o zwolnienie od kosztów nie spoczywa ustawowy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania wspomnianej osoby. W konsekwencji
w istocie dobrowolne łożenie na utrzymanie partnera życiowego nie może wyprzedzać obowiązku poniesienia opłaty sądowej. Przepisy obowiązującego prawa nie przewidują również aby zobowiązania kredytowe stanowiły wydatek wyprzedzający zobowiązania
z tytułu opłat sądowych. Podkreślić przy tym należy, iż z harmonogramu spłaty regulowanego przez powódkę zobowiązania kredytowego wynika, iż miesięczna rata wynosi jedynie
55,47 zł. Mając na uwadze stały dochód powódki kwota ta nie powoduje zmniejszenia się dochodów powódki do kwoty, która uniemożliwiałaby poniesienie przez nią opłaty od pozwu w niniejszej sprawie, która wynosi 200 zł.

Odnosząc się do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu podzielić należy stanowisko Sądu Rejonowego, iż potrzebę ustanowienia pełnomocnika z urzędu wyznacza nie tylko stan majątkowy osoby zgłaszającej wniosek, ale i stopień skomplikowania sprawy oraz nieporadność strony mającej kłopot w sporządzeniu pisma procesowego czy też określeniu swojego stanowiska w sprawie. Wspomniane przesłanki określone zostały wprost w art.
117 § 5 k.p.c.
, stąd Sąd zobowiązany jest je zbadać rozstrzygając tego rodzaju wniosek.

Z uwagi na brzmienie wskazanej regulacji słuszność należy przyznać Sądowi Rejonowemu, że przedmiotowa sprawa nie ma na tyle skomplikowanego charakteru, aby powódka nie była w stanie przedstawić swojego stanowiska w sprawie a co za tym idzie należycie bronić własnych interesów. Nadmienić również trzeba, że z pism procesowych złożonych przez powódkę nie wynika aby była osobą nieporadną, mającą kłopot
ze zrozumiałym wyrażeniem swojego stanowiska w sprawie.

Ubocznie wskazać należy, że jeżeli w toku postępowania pojawi się taka konieczność Sąd z urzędu pouczy stronę o potrzebie dokonania czynności procesowych i skutkach
ich zaniedbań (art. 5 k.p.c. i art. 212 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

S.S.O. Wojciech Vogt

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt
Data wytworzenia informacji: