Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 321/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gorlicach z 2016-09-02

Sygn. akt: I C 321/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Joanna Zaryczny

Protokolant:

Sekr. Anna Mosoń

po rozpoznaniu w dniu 02 września 2016 roku w Gorlicach

sprawy z powództwa (...) (...)w G.

przeciwko T. S.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od strony powodowej (...) (...)w G. na rzecz pozwanego T. S. kwotę 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) brutto, w tym 138,00 zł (sto trzydzieści osiem złotych) podatku od towarów i usług - tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Joanna Zaryczny

UZASADNIENIE

do wyroku Sądu Rejonowego w Gorlicach

z dnia 02.09.2016r.

do sygn. akt I C 321/15 upr.

o zapłatę

Strona powodowa (...) (...)w G. wystąpił z pozwem nadanym dnia 06.05.2015r. skierowanym przeciwko pozwanemu T. S. domagając się zasądzenia kwoty 2.655,53zł, w tym 2.507,47zł z odsetkami ustawowymi od dnia 07.05.2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym opłaty od pozwu, 617,00zł koszty zastępstwa procesowego oraz 0,34zł innych kosztów (prowizje e-card).

Roszczenie zostało wywiedzione z umowy pożyczki nr (...) z dnia 26.09.2014r. zawartej przez pozwanego z wierzycielem pierwotnym, tj. (...) sp. z o.o. SMS Kredyt sp.j. (dawniej (...) sp. z o.o. (...) we W.). Pożyczka została udzielona na okres 20 miesięcy w kwocie 1.100,00zł. Strona powodowa nabyła wierzytelność do pozwanego na podstawie umowy cesji z dnia 14.10.2014r. Ponieważ spłaty nie były regulowane, umowa została wypowiedziana i z dniem 25.04.2015r. stała się wymagalna. Na kwotę dochodzoną pozwem składają się: 999,63zł zaległa część kapitału, 1.507,84zł odsetki od kapitału, odsetki karne z tytułu zwłoki w zapłacie poszczególnych rat, opłaty operacyjnej, 148,06zł opłaty za monity.

Pozwany T. S. wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania. Pozwany zauważył, że cesja wierzytelności miała miejsce już dwa tygodnie po zawarciu umowy, zaś pełnomocnictwo procesowe zostało udzielone przed zawarciem umowy kredytowej. W piśmie wezwał stronę powodową do wyjaśnienia tych kwestii, podobnie jak tego, dlaczego odsetki umowne przekraczają kwotę kapitału. Strona powodowa do powyższego się nie ustosunkowała, pomimo zobowiązania do złożenia pisma procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany T. S. zawarł w dniu 26.09.2014r. umowę pożyczki nr (...) z (...) sp. z o.o. (...)sp. j. we W. na kwotę 1.100.00zł, która miała być spłacona do dnia 26.05.2016r. w ratach miesięcznych po 143,00zł. Według treści umowy pożyczkobiorca zapoznał się z Regulaminem, który został mu doręczony i akceptował jego postanowienia (§1.2). Pożyczkobiorca akceptował obowiązek regulowania opłat związanych z nieterminową spłatą, a określonych w Tabeli opłat i prowizji (§4.3). Za okres opóźnienia w spłacie pożyczki lub raty pożyczkodawca zastrzegł odsetki umowne (karne) liczone do dnia zapłaty od wymagalnej kwoty należności głównej, a stopa odsetek karnych była równa czterokrotności stopy kredytu lombardowego (§6.3). Pożyczkobiorca wyraził zgodę na podejmowanie przez pożyczkodawcę działań windykacyjnych polegających na wysyłaniu monitów, przy czym opłata jednego monitu to czterokrotność opłaty pocztowej za przesyłkę poleconą (3,80zł), zatem 15,20zł (§8.7). W razie opóźnienia pożyczkobiorcy w zapłacie dwóch pełnych rat lub powstania zaległości przekraczającej sumę dwóch pełnych rat, pożyczkodawca miał prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie mogło nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu listem poleconym do zapłaty za wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu od dnia otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia (§8.10).

(dowód: umowa pożyczki z dnia 26.09.2014r. – k.13, 15-18)

Pismem z dnia 24.10.2014r. pozwany został poinformowany o cesji wierzytelności z umowy pożyczki na rzecz strony powodowej.

(dowód: pismo z dnia 24.10.2014r. – k.19)

W piśmie z dnia 17.02.2015r. pozwany został wezwany o uregulowanie wymagalnej zaległości w kwocie 229,41zł do dnia 03.03.2015r.

(dowód: pismo z dnia 17.02.2015r. - k.20-21)

W piśmie z dnia 19.03.2015r. wystosowano do pozwanego wypowiedzenie umowy w związku z zaległością w kwocie 373,67zł. Spłata zadłużenia miała nastąpić do dnia 26.03.2015r. pod rygorem rozpoczęcia biegu 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

(dowód: wypowiedzenie umowy z dnia 19.03.2015r. – k.22-23)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez stronę powodową, które nie zostały zakwestionowane.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Strona powodowa dochodziła wierzytelności wypływającej z umowy pożyczki (art.720 i n. k.c.). Pożyczkobiorca obowiązany był do zwrotu kapitału głównego oraz opłat wymienionych w umowie.

W ocenie Sądu powództwo nie zostało należycie wykazane, natomiast zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu to na stronie powodowej spoczywał obowiązek wykazania roszczenia co do zasady i co do wysokości (art.6 k.c.). Przede wszystkim brak umowy cesji, na podstawie której wierzytelność w stosunku do pozwanego miała zostać przelana na rzecz strony powodowej. Do akt nie została dołączona ani umowa przelewu wierzytelności ani też dokument, z którego wynikałoby, iż cesja obejmowała wierzytelność w stosunku do pozwanego i w jakiej kwocie.

Ponadto po przeanalizowaniu przedłożonej do akt umowy pożyczki i sposobu jej wypowiedzenia Sąd doszedł do wniosku, iż wypowiedzenie zostało uczynione w sposób nieprawidłowy.

Umowa zastrzegała bowiem, iż pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli pożyczkobiorca zalega z zapłatą w wysokości co najmniej dwóch pełnych rat (raty miesięczne po 143,00zł), zatem w kwocie co najmniej 286,00zł, po uprzednim wyznaczeniu na piśmie wysłanym listem poleconym wezwania z zakreśleniem dodatkowego 14-dniowego terminu od otrzymania wezwania na uregulowane zaległości – pod warunkiem rozpoczęcia biegu 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wezwania do zapłaty zaległości zostały wystosowane do pozwanego dwukrotnie, jak wynika z przedłożonych dokumentów, przy czym przy wezwaniu z 17.02.2015r. zaległość była niższa niż dwie raty, a przy wezwaniu z 19.03.2015r. o ile zaległość była wyższa niż dwie raty, o tyle wyznaczony termin do zapłaty nie opiewał na wymagane 14 dni. W konsekwencji Sąd przyjął, że o ile umowa została wypowiedziana, to w sposób nieprawidłowy. Niezasadne w ocenie Sądu było także naliczenie za monity opłat stanowiących czterokrotność kosztów przesyłek poleconych, co może stwarzać podstawy do uznania takiego zapisu umownego za klauzulę abuzywną i generującą nieuzasadniony zysk dla powoda kosztem pozwanego. Słusznie także pełnomocnik pozwanego zauważył, iż nie zostało wyjaśnione w jaki sposób naliczona została kwota zadłużenia, w tym kwota odsetek przewyższająca kwotę kapitału.

Reasumując powództwo nie zostało wykazane. Z tej przyczyny przy zastosowaniu art.720 k.c. i art.6 k.c. Sąd orzekł jak w pkt I.

Powództwo zostało oddalone. Strony były reprezentowane przez zawodowych pełnomocników: strona powodowa z wyboru, pozwany z urzędu (r.pr. J. M.). Strona powodowa uiściła opłatę do pozwu 100,00zł (k.1, 10). Pozwany został zwolniony w całości od kosztów sądowych (k.48). Na podstawie art.98 k.p.c. Sąd zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 738,00zł brutto, w tym 138,00zł podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów procesu – zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika ustanowionego z urzędu.

SSR Joanna Zaryczny

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Zabierowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gorlicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Zaryczny
Data wytworzenia informacji: