Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 316/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2021-04-21

Sygn. akt VU 316/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21 kwietnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Wiesław Jakubiec

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : stażysta Hanna Beer

po rozpoznaniu 21 kwietnia 2021 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy B. S. (1)

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania B. S. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 6 listopada 2020 roku

sygn. (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzje w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej B. S. (2) prawo do zasiłku chorobowego za okres od 23 października 2020 roku do 27 października 2020 roku po ustaniu zatrudnienia.

2.  przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., na podstawie art. 464 kpc w zw. z art. 477 9 k.p.c, odpis pisma z dnia 30.03.2021 r. i odpis pisma z dnia 4.01.2021 r., zawierających odwołania ubezpieczonej od podanych w piśmie decyzji do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. celem zaznajomienia się i ewentualnie wydania decyzji w trybie art. 477 9 § 2 zd. 2 kpc.

sygn. akt V U 316/20

UZASADNIENIE

Decyzją z 6.11.2020 roku, znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej B. S. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 23.10. do 27.10.2020 roku po ustaniu zatrudnienia. ZUS wskazał, iż ubezpieczona, mimo doręczenia wezwania w dniu 19.10.2020 r., nie stawiła się na badanie u lekarza orzecznika w dniu 22.10.2020 roku, a zatem zaświadczenie lekarskie z dniem 22.10. 2020 utraciło ważność Organ rentowy dodał, że wyjaśnienia ubezpieczonego dotyczące jego nieobecności w domu nie zostały uwzględnione.

W odwołaniu od ww. decyzji ubezpieczona podniosła, iż nie doręczono jej w dniu 19.10.2020 r. wezwania, a gdy po wyciągnięciu ze skrzynki pocztowej poznała treść zaskarżonej decyzji interweniowała na infolinii ZUS , składała wyjaśnienia w placówce ZUS w W. a także przeprowadziła postępowanie reklamacyjnym które wykazało, że Poczta Polska SA powołując się na zmianę przepisów z dnia 28.05.2020 r. uważa że nie ma obowiązku dostarczać osobiście listów poleconych tylko wrzuca jej do skrzynek adresatów zaznaczając w systemie, że przysyłka została doręczona.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i podtrzymał wcześniejsze twierdzenia.

Sąd ustalił co następuje:

Ubezpieczona B. S. (1) była zatrudniona w (...) Bank SA i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym. Zatrudnienie zakończyło się w dniu 31.07.2020 r., a ubezpieczona od 31.07.2020 r. pozostaje cały czas niezdolna do pracy (schorzenia psychiatryczne).

W celu przeprowadzenia kontroli odnośnie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wynikającej z zaświadczenia lekarskiego (...) ubezpieczona została wezwana 16.10.2020 r. na badania przez lekarza orzecznika ZUS, które miało zostać przeprowadzone 22.10.2020 roku. Doręczyciel (którym była Poczta Polska SA) nie dostarczył ubezpieczonej przesyłki poleconej priorytetowej osobiście, tylko w dniu 19.10.2020 r. przesyłka została wrzucona do skrzynki pocztowej ubezpieczonej, a mimo to w systemie doręczenia przesyłki doręczyciel zapisał, że przesyłka została doręczona o godz. 13:45 . Ubezpieczona przesyłkę wyciągnęła ze skrzynki dopiero 22.10.2020 r. ok. godz. 15:00. Niezwłocznie zatelefonowała na infolinię ZUS celem wyjaśnienia i nakazano jej przygotować oraz złożyć pisemne wyjaśnienia w placówce, co też ubezpieczona uczyniła. W spornym okresie ubezpieczona przebywała cały czas w miejscu zamieszkania.

Decyzją z 6.11.2020 roku, znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej B. S. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 23.10. do 27.10.2020 roku po ustaniu zatrudnienia

Kolejnym decyzjami organ odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku za kolejne okresy niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia wskazując, że w związku z tym, że zwolnienie lekarskie (...) straciło ważność od 23.10.do 27.10.2020 r. to niezdolności do pracy powstałe później są niezdolnością „po upływie 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego”.

Dowód: akta organu rentowego: wniosek o zasiłek chorobowy, wyjaśnienia ubezpieczonej, wydruk ze strony e-monitoring Poczta Polska, decyzje z dnia 6.11.2020 r., z 9.11.2020 r., z 25.11.2020 r., zestawienie zaświadczeń

wydruk ze strony Poczty Polskiej SA k. 4-7, przesłuchanie ubezpieczonej k. 85v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci w/w dokumentów, których prawdziwości strony nie kwestionowały, a także w oparciu o przesłuchanie ubezpieczonej, które wraz z pozostałymi dowodami tworzyły spójny i logiczny obraz przedstawiający stan faktyczny sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Niewątpliwie organ rentowy ma prawo kontrolować zasadność wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy co wynika z art. 59 ww. ustawy. Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela stanowisko Sądu Najwyższego zgodnie z którym w granicach dyspozycji art. 59 ust. 6 ustawy zasiłkowej sądy meriti oceniają tylko to, czy ubezpieczony uniemożliwił z przyczyn zawinionych przeprowadzenie badań kontrolnych w wyznaczonym przez organ ubezpieczeń społecznych w sposób prowadzący do wydania decyzji o utracie ważności zaświadczenia lekarskiego i usprawiedliwiający wydanie decyzji o braku prawa do zasiłku lub decyzji o zwrocie pobranych nienależnie z winy ubezpieczonego, w tym wskutek uniemożliwienia badań kontrolnych i utraty prawa do zasiłku od dnia następującego po dniu wyznaczonych badań (postanowienie SN z 7.03.2019r. III UZP 1/18).

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe niezdolność ubezpieczonego do pracy w spornym okresie była związana ze schorzeniami psychiatrycznymi . ZUS przesyłając przesyłkę przez operatora pocztowego na prawidłowy adres, podjął próbę wezwania ubezpieczonej na badanie lekarskie, które miało zostać przeprowadzone przez lekarza orzecznika ZUS. Jednakże powyższe wezwanie nie zostało doręczone ubezpieczonej w sposób umożliwiający jej zapoznanie się z jego treścią we właściwym czasie. Listonosz nie dostarczył ubezpieczonej wezwania osobiście. Pomimo, że przysyłka była priorytetowa i polecona, to została wrzucona przez doręczyciela do skrzynki pocztowej jak zwykła przesyłka. Przy czym niezgodnie z rzeczywistością w systemie „śledzenia przesyłki” doręczyciel sporządził zapis mylnie wskazujący na to, że doręczył przesyłkę konkretnego dnia i o konkretnej godzinie jakieś konkretnej osobie.

W związku z tym nie można było wymagać, by ubezpieczona stawiła się na termin badania o którym nie wiedział, gdyż w rzeczywistości przesyłkę zawierającą wezwanie wyciągnęła ze skrzynki już po dacie wyznaczonego badania. Oczywistym jest, że osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie musi sprawdzać codziennie skrzynki pocztowej. Przedstawiona przez ubezpieczoną argumentacja co do powodu nieodebrania korespondencji przed datą badania jest zdaniem Sądu przekonywująca, logiczna i wiarygodna, co znajduje potwierdzenie także w szeroko zakreślonych działaniach ubezpieczonej starającej się wyjaśnić zaistniałą sytuację. Sąd zwraca również uwagę, iż organ rentowy nie podjął próby dowodzenia swych twierdzeń, chociaż to na nim spoczywał ciężar dowodowy.

Reasumując, nie zostało wykazane przez organ, że ubezpieczona uniemożliwiła w sposób zawiniony przeprowadzenie kontroli czy że wykorzystywał zwolnienia niezgodnie z jego celem. Wobec powyższego, Sąd uznał, iż nieobecność ubezpieczonej na kontroli była usprawiedliwiona.

Sąd działając na podstawie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonej B. S. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 23.10. do 27.10.2020 roku po ustaniu zatrudnienia (pkt 1 sentencji).

W związku z tym, że okazało się, iż ubezpieczona -zamiast za pośrednictwem organu -w swoich pismach złożonych do akt niniejszej sprawy zamieszcza również odwołania od decyzji odmawiających przyznanie jej prawa do zasiłku chorobowego za kolejne okresy swojej niezdolności do pracy Sąd, na podstawie art. 464 kpc w zw. z art. 477 9 k.p.c, przekazał w pkt 2 sentencji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., odpis pisma z dnia 30.03.2021 r. i odpis pisma z dnia 4.01.2021 r., zawierających odwołania ubezpieczonej od podanych w piśmie decyzji do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. celem zaznajomienia się i ewentualnie wydania decyzji w trybie art. 477 9 § 2 zd. 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Wiesław Jakubiec,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: