Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 42/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie z 2016-08-30

Sygn. akt: I C 42/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE

Dnia 30 sierpnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Hanna Woźniak

Protokolant:

st. sekr. sądowy Grażyna Kosecka

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Wąbrzeźnie

sprawy z powództwa D. N., K. S., M. N., A. K., R. N., I. N.

przeciwko M. Z. (1), M. Z. (2) i Skarbowi Państwa - Staroście (...)

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

1. uzgadnia treść księgi wieczystej nr Kw (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie w ten sposób, że w dziale I”O” wykreśla z tej księgi wieczystej działkę o aktualnym numerze (...) o pow. 14,43.00 ha (w księdze tej pozostaje działka o aktualnym numerze (...) i powierzchni 0,50.00 ha), a w dziale II jako właścicieli wpisuje:

- I. N. córka J. i M. – do 5/10 (pięciu dziesiątych) części (podstawa wpisu – jak dotychczas )

- D. N. córka I. i E. – do 1/10 (jednej dziesiątej) części (podstawa wpisu: postanowienie sygn. akt I Ns (...) tut. Sądu),

- K. S. córka I. i E. – do 1/10 (jednej dziesiątej) części (podstawa wpisu: postanowienie sygn. akt I Ns (...) tut. Sądu),

- M. N. syn I. i E. – do 1/10 (jednej dziesiątej) części (podstawa wpisu: postanowienie sygn. akt I Ns (...) tut. Sądu),

- A. K. córka I. i E. – do 1/10 (jednej dziesiątej) części (podstawa wpisu: postanowienie sygn. akt I Ns (...) tut. Sądu),

- R. N. syn I. i E. – do 1/10 (jednej dziesiątej) części (podstawa wpisu: postanowienie sygn. akt I Ns (...) tut. Sądu),

2. oddala powództwo w stosunku do Skarbu Państwa – Starosty W.,

3. znosi wzajemnie koszty postępowania między pozwanymi,

4. zasądza od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie na rzecz adw. J. B. Kancelaria Adwokacka w W. ul. (...) kwotę 6.642 (sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) złote brutto tytułem pomocy prawnej udzielonej powódce I. N. z urzędu.

SSR Hanna Woźniak

Sygn. akt I C 42/15

UZASADNIENIE

I. N. złożyła pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wyłączenie z tej księgi działki nr (...) o pow.14,43.00 ha, założenie dla niej nowej księgi wieczystej i wpisanie w niej jako właścicieli M. Z. (1) i M. Z. (2), natomiast w księdze wieczystej nr (...) – poprzez pozostawienie w niej działki nr (...) o pow. 0,50.00 ha i wpisanie jako właścicieli powódki oraz D. N., K. S., M. N., A. K. i R. N. jako współwłaścicieli.

W uzasadnieniu wskazała, że M. i M. małż. Z. w 1982r. nabyli działkę nr (...) o pow. 14,43.00 ha od Skarbu Państwa po wcześniejszym zrzeczeniu się własności tej działki przez powódkę i jej męża E. N..

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015r. wezwano do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę (...).

Postanowieniem z dnia 26 października 2015r. wezwano do udziału w sprawie w charakterze powodów D. N., K. S., M. N., A. K. i R. N..

Pozwani zajęli stanowisko w sprawie wraz z ustanowieniem fachowego pełnomocnika, wnosząc o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy o zasiedzenie przez pozwanych działki nr (...) o pow. 14,43.00 ha.

Postępowanie podjęto w dniu 05 sierpnia 2016r.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Umową zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 24 marca 1982r. w (...) w W. M. M. (3) i M. B. małż. Z. nabyli od Skarbu Państwa z księgi wieczystej kw nr (...) działkę nr (...) położoną w T. o pow. 14,43.00 ha. Na podstawie tej umowy dla zakupionej nieruchomości po odłączeniu jej z kw nr (...) urządzono księgę wieczystą kw nr (...). Jednocześnie księga wieczysta kw nr (...) była prowadzona dla obszaru 14,93.00 ha położonego w T. i stanowiącego działkę nr (...). Nie dokonano z niej odłączenia mimo zawarcia przez małż. N. ze Skarbem Państwa umowy zrzeczenia się nieruchomości o pow. 14,43.00 ha. W trakcie trwania niniejszego procesu małż. Z. wystąpili z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) położoną w T. o pow. 14,43.00 ha albowiem pierwotna podstawa nabycia okazała się być wadliwa w sensie prawnym. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie I Ns (...) orzeczono o zasiedzeniu wskazanej nieruchomości, dla której aktualnie prowadzi się dwie księgi wieczyste nr (...). E. N. zmarł, a spadek po nim zgodnie z treścią postanowienia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2010r. I Ns (...) nabyły dzieci D. N., K. S., M. N., A. K. i R. N. po 1/5 części.

(dowód: dokumenty w aktach sprawy na kartach: 5-16, 76-78, 85-99 oraz dokumenty zawarte w aktach ksiąg wieczystych nr (...)).

Prowadzenie dwóch ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości jest stanem wadliwym, który w myśl art.10 ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. nr 790 z 2016r.) winien podlegać uzgodnieniu z rzeczywistym stanem prawnym. Legitymacja czynna do wystąpienia z pozwem przysługuje osobie, której prawo nie jest wpisane w księdze wieczystej lub jest wpisane wadliwie. W ocenie Sądu powodowie w niniejszej sprawie posiadają taką legitymację albowiem spadkobiercy E. N. w ogóle nie byli wpisani jako współwłaściciele, a I. N. była wpisana wadliwie jako współwłaścicielka do areału 14,93,00 ha, zamiast do areału 0,50 ha. W efekcie działań podjętych przez pozwanych doszło do zmiany podstawy prawnej nabycia przez nich nieruchomości o pow. 14,43.00 ha.

Rozważając kwestię legitymacji procesowej czynnej w niniejszej sprawie należy zauważyć, że sytuacja wymyka się oczywistej ocenie prawnej. Małżonkowie Z. mają bowiem urządzoną księgę wieczystą (...), w której są wpisani jako właściciele, nie spełniają zatem przesłanki, że ich prawo miałoby być teraz wpisane do księgi ewentualnie odłączonej z kw (...) dla pow. 14,43.00 ha, bowiem takim działaniem doprowadziliby do kolejnej niezgodności między stanem ujawnionym w księgach wieczystych, a rzeczywistym stanem prawnym. Małżonkowie Z. nie mieli zatem legitymacji procesowej czynnej do wystąpienia z jakimkolwiek powództwem dotyczącym księgi wieczystej (...).

Natomiast w kwestii legitymacji biernej Skarbu Państwa – Starosty (...) należy zauważyć, że ten podmiot takowej legitymacji nie posiada. Wynika to wprost z treści przywołanego art.10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wezwanie tego podmiotu do postępowania było zatem zbędne, tak samo jak uzupełnienie kręgu powodów (a to z uwagi na treść art.209 kc – powództwo o uzgodnienie jest czynnością zachowawczą, nie wymaga udziału wszystkich współwłaścicieli po stronie powodowej).

Z tych względów na podstawie art.10 ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. nr 790 z 2016r.) orzeczono jak w pkt.1 i 2 wyroku.

Z uwagi na fakt, iż do wezwania do udziału w sprawie pozwanego Skarbu Państwa doszło z inicjatywy Sądu, ze względu na zasady słuszności nie obciążono żadnej z pozostałych stron procesu obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania temu podmiotowi (art.102 kpc).

O kosztach należnych pełnomocnikowi z urzędu orzeczono na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.1348 z późn. zm.)

SSR Hanna Woźniak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Kowalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Woźniak
Data wytworzenia informacji: