Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 235/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2021-02-10

Sygn. akt II K 235/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25/01/2021 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora - ------

po rozpoznaniu w dniu 06/11/2019 r., 22/01/2020 r., 29/07/2020 r. , 30/09/2020r. oraz 18/01/2021 r.

sprawy:

W. D.,

s. A. i J. zd. W.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 1 marca 2019 r do 30 marca 2019 r w C. znęcał się nad psem rasy dog niemiecki i dwoma psami rasy mieszanej, w ten sposób, że nie zapewniał im w odpowiedniej ilości pokarmu i wody, przez co doprowadził zwierzęta do stanu wygłodzenia i wychudzenia oraz ogólnego zaniedbania,

tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt

orzeka:

I.  oskarżonego W. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu wyczerpującego ustawowe znamiona występku określonego art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i za to na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy po zastosowaniu art. 37a k.k. i art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując oskarżonego na podstawie art. 35 § 1 k.k. do wykonywania w tym czasie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym,

II.  na podstawie art. 35 ust.3 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. orzeka przepadek psów będących własnością oskarżonego tj. psa rasy dog niemiecki i dwóch psów rasy mieszanej,

III.  na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 1000 złotych na cel związany z ochroną zwierząt na rzecz Hotelu dla (...) H. P. P. K., D. 56,

IV.  zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Chełmnie na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Z. Ś. kwotę 823,24 złote (osiemset dwadzieścia trzy złote 24/100) brutto, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu w postępowaniu sądowym,

V.  zwalnia oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych zaliczając wydatki poniesione w sprawie na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 235/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

W. D.

w okresie od 1 marca 2019 r do 30 marca 2019 r w C. znęcał się nad psem rasy dog niemiecki i dwoma psami rasy mieszanej, w ten sposób, że nie zapewniał im w odpowiedniej ilości pokarmu i wody, przez co doprowadził zwierzęta do stanu wygłodzenia i wychudzenia oraz ogólnego zaniedbania,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W. D. był właścicielem psów: jednego rasy dog niemiecki i dwóch psów rasy mieszanej,

w okresie od 1 marca 2019 r do 30 marca 2019 r w C. nie zapewniał psom odpowiedniej ilości pokarmu i wody, przez co doprowadził zwierzęta do stanu wygłodzenia i wychudzenia oraz ogólnego zaniedbania

Wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadków :

S. N.

B. S.

B. K.

A. O.

P. W.

Zaświadczenie weterynaryjne

Materiał poglądowy

68

35-36

3-4

14-15

38-39

41-42

10

17-34

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2.  OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1. 

2. 

Wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadków :

S. N.

B. S.

B. K.

P. W.

A. O.

E. D.

Dokumenty urzędowe :

karta karna,

notatki urzędowe , zaświadczenie weterynaryjne

materiał poglądowy

Wyjaśnienia oskarżonego złożone w toku postępowania przygotowawczego uznać należy z a wiarygodne i znajdujące potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym

Zeznania świadków, spójne i wzajemnie uzupełniające potwierdzają powody interwencji na działce oskarżonego oraz powody i przebieg zatrzymania psów. Jako osoby obce dla oskarżonego i wykonujące swoje obowiązki służbowe świadkowie byli obiektywni, nie byli zainteresowani sprawą, a więc nie mieli absolutnie żadnego interesu w fałszywym pomawianiu oskarżonego.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka. Świadek wskazał okoliczności w jakich dowiedział się o stanie jednego z psów oraz opisał jego stan.

Wiarygodne w części w jakiej świadek wskazywała, że w okresie wskazanym w zarzucie chorowała, w zakresie w jakim wskazywała, że nie zapewniono psom opieki weterynaryjnej, jak również w zakresie w jakim wskazywała na konflikt sąsiedzki.

Dokumenty urzędowe zostały sporządzone przez powołane do tego osoby, nie budzi wątpliwości ich autentyczność i nie były kwestionowane przez strony, stąd stały się podstawą ustalenia stanu faktycznego.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

Zeznania E. D.

Wyjaśnienia W. D.

Zeznania świadka i wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim wskazywali, że psy były regularnie karmione i zadbane nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji weterynaryjnej i materiałach poglądowych.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

W. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w okresie od 1 marca 2019 r do 30 marca 2019 r w C. znęcał się nad psem rasy dog niemiecki i dwoma psami rasy mieszanej, w ten sposób, że nie zapewniał im w odpowiedniej ilości pokarmu i wody, przez co doprowadził zwierzęta do stanu wygłodzenia i wychudzenia oraz ogólnego zaniedbania.

Zachowanie oskarżonego wypełnia znamiona występku określonego art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami określone w art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt może być popełnione umyślnie z zamiarem bezpośrednim.

W art. 6 ust. 1 ww. ustawy został zamieszczony generalny zakaz znęcania się nad zwierzętami, po czym ustawodawca w ust. 2 sformułował definicję znęcania się w sposób dwustopniowy. W pierwszej kolejności wskazał, że znęcanie się to zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień zwierzęciu, a następnie w punktach podał, czym w szczególności jest znęcanie się nad zwierzętami. Jedną z form znęcania się nad zwierzęciem, określoną w punkcie 19 jest utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Znęcaniem się jest każdy z wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy sposobów bezpośredniego postępowania w stosunku do zwierzęcia, które muszą być objęte zamiarem bezpośrednim sprawcy, z tym, że zamiar odnosi się do samej czynności sprawczej, a nie do spowodowania cierpień lub bólu. Fakt, że oskarżony nie miał pieniędzy na właściwe zajmowanie się zwierzętami (brak środków finansowych na karmę, brak bieżącej wody), a mimo to trzymał trzy psy w nieodpowiednich warunkach, wiedząc że wpłynie to na ich stan, powoduje, że należy uznać, że działał on umyślnie z zamiarem bezpośrednim.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. D.

1

2

3

1

2

3

Przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary opisane w art. 3 k.k. i art. 53 § 1 i 2 k.k i uznał, że za zastosowaniem wobec oskarżonego sankcji łagodniejszej (tj. po zastosowaniu art. 37a k.k. i art. 4 § 1 k.k.) przemawiają: wina i społeczna szkodliwość czynu, które w okolicznościach sprawy nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, zwierzęta były zaniedbane, okres zaniedbań wskazany przez lekarza weterynarii nie był długi. Postawa oskarżonego, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo zastosowania łagodniejszej sankcji karnej będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Sąd, uwzględniając wskazane okoliczności wymierzył oskarżonemu karę 2 miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując oskarżonego na podstawie art. 35 § 1 k.k. do wykonywania w tym czasie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Okoliczności łagodzące:

- oskarżony przynajmniej w początkowej fazie postępowania przyznał się do winy, wyraził skruchę, wyrażał także przywiązanie do odebranych mu zwierząt,

- działał w szczególnych warunkach motywacyjnych, w okresie wskazanym w zarzucie żona oskarżonego chorowała,

- okres objęty zarzutem jest stosunkowo krótki, stan psów nie był bardzo zły, weterynarz wskazywał jedynie na istotne zaniedbanie i wychudzenie, a także na niewłaściwe warunki bytowania (brak miski z wodą).

Okoliczności obciążające - sprawca był już karany za popełnienie przestępstwa umyślnych, jednakże były to przestępstwa z oskarżenia prywatnego.

W ocenie Sądu dolegliwość w postaci obowiązku wykonywania kary ograniczenia wolności w orzeczonym wymiarze ma szansę nauczyć oskarżonego poszanowania porządku prawnego i skłoni go do refleksji, aby zrozumiał karygodność swojego postępowania.

Na podstawie art. 35 ust.3 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. obligatoryjne stało się orzeczenie przepadku psów będących własnością oskarżonego tj. psa rasy dog niemiecki i dwóch psów rasy mieszanej.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt obligatoryjnym było orzeczenie wobec oskarżonego nawiązki w kwocie 1000 złotych na cel związany z ochroną zwierząt. W ocenie Sądu właściwą organizacją będzie Hotel dla (...) H. P. P. K., D. 56, albowiem to do tego miejsca trafiły po zatrzymaniu psy oskarżonego.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

-

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Mając na względzie sposób działania i motywację sprawcy, fakt, że opiekował się zwierzętami prawidłowo przez wiele lat, powoduje, że w ocenie Sądu nie było zasadne orzeczenie wobec sprawcy środka karnego w postaci zakazu posiadania zwierząt.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

5.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Chełmnie na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Z. Ś. kwotę 823,24 złote brutto, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu w postępowaniu sądowym, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U.2020.1651 t.j.)

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk, uznając, że oskarżony, co do którego postępowania egzekucyjne w innych sprawach troczących się przed Sądem okazywały się bezskuteczne, z uwagi na sytuację finansową i osobistą, nie będzie w stanie ich ponieść.

8. PODPIS

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

10/02/2021 SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: