Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 724/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-07-22

Sygn. akt: I Co 724/14

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz-Łosiak

Protokolant: staż. Aleksandra Słomczewska

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z wniosku Syndyka Masy Upadłości (...) Spółce Akcyjnej w G.

przeciwko A. N.

o nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika

postanawia:

oddalić wniosek

UZASADNIENIE

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym Sąd Rejonowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt Nc (...) nakazał zapłacić M. N. na rzecz wierzyciela kwotę 4.601,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Powyższemu orzeczeniu w dniu 19 listopada 2002 roku Sąd nadał klauzule wykonalności.

Wierzyciel Syndyk masy upadłości (...) S.A. w G. wniósł o nadanie nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym Sadu Rejonowego W Gdańsku z dnia 20 czerwca 2002 roku sygn. akt Nc (...), któremu klauzula wykonalności została nadana przez ten sam Sąd w dniu 19 listopada 2002 roku klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika – A. N. z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską M. N. oraz A. N..

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu wniosek wierzyciela nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podnieść, że w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie art. 787 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 20 stycznia 2005 roku. Jak stanowi bowiem art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691), przepisy dotychczasowe stosuje się do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązanie jednego małżonka powstałe przed wejściem ustawy w życie. A contrario, jeżeli zobowiązanie powstało przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, stosuje się przepisy stare.

Zgodnie z dyspozycją art. 787 kpc w brzmieniu przed 20.01.2005r. tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, Sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową.

Jak z powyższego wynika, klauzula wykonalności może być nadana jedynie przeciwko małżonkowi dłużnika, co oczywiste bowiem jego odpowiedzialność wobec wierzyciela ogranicza się jedynie do majątku objętego wspólnością ustawową. Rozwiązanie małżeństwa powoduje, że odpada podstawowa przesłanka uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika. Wierzyciel ma wówczas możliwość egzekwowania z majątku dłużnika, który na skutek ustania małżeństwa utracił status współwłasności łącznej.

Małżeństwo A. N. i dłużnika M. N. zostało rozwiązane na skutek orzeczonego w dniu 01 kwietnia 2015r. rozwodu, zatem na chwilę orzekania w nin. postępowaniu nie było podstaw do uwzględnienia wniosku, bowiem A. N. nie jest już żoną dłużnika.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Sądu – nawet w sytuacji pozostawania uczestniczki w związku małżeńskim z M. N. - żądanie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika sprzeczne byłoby z zasadami współżycia społecznego. Przecież majątek, który co prawda powstał w trakcie trwania małżeństwa, a z którego mogłaby być prowadzona egzekucja, został zgromadzony w całości w wyniku starań uczestniczki. Jak wynikało z je zeznań dłużnik wyprowadził się na stałe z mieszkania, które nadal zamieszkuje uczestniczka z dziećmi, już w 2000r. Jednak także wcześniej zdarzały się okresy, w których nie zamieszkiwał on wspólnie z rodziną. Również działalność, z którą związany jest przedmiotowy dług, nie przynosiła dochodów, z których korzystała uczestniczka czy jej dzieci. Jak wynikało z jej zeznań, działalność prowadzona przez męża nie przynosiła dochodów, przeciwnie generowała jedynie straty. Uczestniczka w ogóle nie miała wiedzy o zawartej umowie, nie korzystała z komputera, nie wiedziała, że taki został przez jej męża nabyty. Z pewnością dowodem uzyskiwania korzyści przez uczestniczkę z działalności męża nie jest złożona do akt karta podpisu do rachunku założonego w związku z prowadzoną przez dłużnika działalności, w której uczestniczka wskazana jest jako pełnomocnik. Dokument pochodzi z 1995r. zatem sprzed 3 lat przed zawarciem umowy, której przedmiotem był komputer. Poza tym nie potwierdza ani tego, że na rachunku znajdowały się środki, ani tym bardziej tego, że z takich korzystała uczestniczka.

Stąd, uznając na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, iż wymogi formalne niezbędne dla nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika nie zostały spełnione, bowiem uczestniczka nie jest już żoną dłużnika, Sąd na podstawie art. 787 k.p.c. a contrario orzekł jak w punkcie sentencji postanowienia z dnia 22 lipca 2015 roku.

Z/

1.  (...)

2.  (...)

-

p. (1)

3. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Szałkiewicz-Łosiak
Data wytworzenia informacji: