Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1461/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-06

Sygn. akt I C 1461/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska

Protokolant: staż. S. C.

po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2018 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku J. S.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci postanowienia Komornika Sądowego Rewiru VII przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie (...) w zakresie pkt 2 postanowienia,

II.  zasądza od pozwanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku J. S. na rzecz powódki K. K. kwotę 3.617 złotych (trzy tysiące sześćset siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku J. S. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku kwotę 1.790 złotych (tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

IV.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 1461/17

UZASADNIENIE

Powódka K. K., pozwem wniesionym w dniu 6 listopada 2017 r. przeciwko pozwanemu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku J. S., wystąpiła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – postanowienia pozwanego Komornika z dnia 31 grudnia 2003 r., wydanego w sprawie o sygn. akt (...)– w części, co do punktu drugiego, w którym obciążono dłużniczkę (powódkę w niniejszej sprawie) kosztami postępowania egzekucyjnego.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że w sprawie (...) postępowanie egzekucyjne umorzyło się z mocy samego prawa w dniu 26 lutego 2004 r., wobec nie złożenia przez wierzyciela wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości, o przeprowadzenie egzekucji z której wierzyciel wnioskował. Komornik, w dniu 28 lutego 2007 r. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (błędnie – skoro postępowanie było już umorzone). Ustalone zaskarżonym postanowieniem z dnia 31 grudnia 2004 r. koszty nie były przez ponad 10 lat egzekwowane, Komornik dopiero w dniu 9 marca 2017 r. dokonał zajęcia świadczenia emerytalno-rentowego powódki, a odpis wezwania do zajęcia doręczono powódce w dniu 13 marca 2017 r. A zatem stwierdzone przedmiotowym tytułem zobowiązanie powódki wygasło jako przedawnione.

W odpowiedzi na pozew, pozwany uznał powództwo w całości, uznając zarzut przedawnienia za skuteczny i wnosząc równocześnie o odstąpienie od obciążania pozwanego kosztami zastępstw procesowych powódki w sprawie, albowiem uznał żądanie pozwu przy pierwszej czynności procesowej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z wniosku Banku (...) S. A. toczyło się przeciwko K. K. postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku J. S. pod sygn. akt(...). W toku tego postępowania, Komornik, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2003 r. zwrócił wniosek egzekucyjny z dnia 21 lutego 2003 r. i zawiesił postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji z nieruchomości KW (...). Następnie, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2003 r. Komornik ponownie (omyłkowo) zawiesił przedmiotowe postępowanie. Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2003 r. w punkcie pierwszym uchylił postanowienie z dnia 28 kwietnia 2003 r. o zawieszeniu egzekucji z nieruchomości, a w punkcie drugim ustalił koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 36.159,49 zł, którymi obciążył dłużnika (K. K.). W dniu 28 lutego 2007 r. Komornik, na wniosek wierzyciela, wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, pomimo iż – w myśl ówcześnie obowiązującego art. 823 k.p.c. – wobec bezczynności wierzyciela, postępowanie to umorzyło się z mocy prawa. W dniu 8 marca 2017 r. Komornik wezwał Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury K. K. należności wynikającej z postanowienia z dnia 31 grudnia 2003 r. Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2017 r. Komornik uznał się niewłaściwym do dalszego prowadzenia sprawy (...) i przekazał ją Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku M. B..

/ bezsporne , nadto: dokumenty z k. 1, 54, 59, 60, 67, 76, 89, 98 i 106 akt Km 689/17 (kopie w aktach nin. sprawy – k. 34-42)/

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie stanowił – wobec uznania powództwa – w zasadzie okoliczności niesporne. Ustalając okoliczności faktyczne Sąd posiłkował się nadto dokumentami z akt postępowania (...), których odpisy dołączono do akt niniejszej sprawy.

Na wstępie należy podkreślić, iż Sąd – na podstawie art. 213 § 2 k.p.c. jest związany uznaniem powództwa. Kontrola sądu jest ograniczona jedynie do przesłanek wymienionych w treści omawianego przepisu, a mianowicie związanie owo nie następuje, jeżeli uznanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 14 września 1983 r., III CRN 188/83). Sąd nie stwierdził jednak zaistnienia żadnej z ww. przesłanek, zwłaszcza że okoliczności wskazywane przez strony znalazły potwierdzenie w treści wspomnianych dokumentów, a tym samym jedynym możliwym rozstrzygnięciem sprawy było uwzględnienie powództwa.

W związku z powyższym, Sąd w punkcie I wyroku pozbawił wykonalności zaskarżony tytuł wykonawczy zgodnie z żądaniem pozwu na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. mając na uwadze, iż zobowiązanie powódki objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu.

O kosztach, w punkcie II – III wyroku, Sąd orzekł na podstawie art. 98 i 108 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości pozwanego jako stronę przegrywającą sprawę. Na koszty powódki złożyły się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł, ustalone na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804), powiększone o 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Równocześnie, na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku kwotę 1.790 zł tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona. Sąd – pomimo uznania powództwa przez pozwanego przy pierwszej czynności procesowej – nie znalazł podstaw do odstąpienia od obciążania go kosztami niniejszego postępowania, ponieważ uznał, że dał on podstawy do wytoczenia powództwa, bowiem pomimo oczywistego przedawnienia należności stwierdzonej zaskarżonym tytułem, pozwany wszczął przeciwko powódce postępowanie egzekucyjne, nie dając jej możliwości innej obrony swoich praw niż wytoczenie powództwa o pozbawienie tytułu wykonalności. W ocenie Sądu brak była podstaw do zasądzenia na rzecz powódki zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym skoro powódka wniosek ten zawarła w pozwie, nadto został on oddalony.

W punkcie IV wyroku, z uwagi na uznanie powództwa przez pozwanego w całości, na podstawie art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c. nadano wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Zarządzenia:

1.  (...)

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: